Menu

Documenten

Document R-1768-14-443-162v

Francis Peter de Beer cedit aan Francis Cornelis Coolen een parceel ackerland groot drie L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aant Craijven, oost en noord de weduwe Cornelis Jan Coolen zuijd en west Jan vande Broek,
Item een parceel ackerland en weijde groot vijf loopensaten ofte etc. gelegen als voor aant Craijven, oost de weduwe Cornelis Jan Coolen, zuijd Jan vande Broek, west denselven en den H: Geest Armen van Tilborg en noord Maria Gerard van Poppel,
Item een parceel weijde groot twee loopensaten ofte etc. gelegen als voor aan't Craijven, oost de gemeene straat, zuijd Thomas Verbund, west de kinderen van Cornelis Beeris, en noord Mattheus Reijnen,
Laastelijck een parceel ackerland groot een L ofte etc. gelegen als voor aant Craijven, oost Jan vande Broek, zuijd de weduwe Adriaan Peters, west Mattheus Reijnen, en noord de gemeene straat, alle los en vrij uijtgenoomen weegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den een en twintigsten maart 1700 acht en sestigh.

Cooppenningen 525 guldens, hier op betaalt bij de vest 125 guldens.

In de marge: De ondergetekende als eenige erffgenaame ab intestato van den verkoper in desen bekent, vande resteerende cooppenningen de somme van vier hondert gls voldaan en betaalt te zijn door den coper, derhalven gecasseert actum den 29e julij 1777. (Ondertekent Maria Gerart de Beer weduwe van Peter Verriel die verklaart niet te kunnen schrijven).Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832