Menu

Documenten

Document R-1768-14-479-285r

Kennelijck zij dat voor etc zijn gekomen ende gecompareert Adriaan Jan van Beurden in huwelijk hebbende Engelina Janssen, Jan Peter Horvoirts in huwelijk hebbende Johanna Janssen, mitsgaders Johannes Willem de Beer, als momboir en voorn Jan Peter Horvoirts als toesiender van de drie minderjarig kinderen van wijlen Jan Johannes Janssen, daer moeder af is Catharina Willem de Beer dewelken verclaarden met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eenen erffscheijdinge ende deijlinge van de erffgoederen hen condividenten aangekomen met het overleijden van Johannes Janssen en Elisabeth Smulders henne ouders en voorouders respectieve,

Overmits de welke soo is Adriaan Jan van Beurden no: ux: bij blinde lotinge ten deelen bevallen ende sal also voor zijne portie hebben, behouden ende erffelijck blijven possideren, eerstelijck een parceel ackerlandt groot twee loopensaten ofte daar omtrent gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar oost Jan de Cocq, zuijd de straet, west Peter Opheij en noord de waterlaat, Item een parceel ackerland groot een en drie quartier L ofte etc. gelegen als voor, aldaar oost de straat zuijd Thomas Verbunt, west Johannes van Oolen en noord Francis Beeris, Item een parceel ackerland groot drie en drie quartier L ofte etc. gelegen als voor, aldaar oost Peter Henssen, zuijd de waterlaat, west den H. Geest Armen alhier, en noord de wed. Adriaan de Jong, Item, een parceel weijde groot een en een quartier L ofte etc. als voor, aldaar oost Peter Opheij, zuijd de straat, west Gijsbert Bacx, en noord de waterlaat, Laatstelijk een parceel uijtgestooken putten groot drie L ofte etc. gelegen als voor inde Oude Nieuwe Velden, oost Jan van Gorp, zuijd den Langendijck, west de kinderen Jan Paulus de Beer en noord de gemeente ... alle los en vrij, ende sal dit loth in vergelijcking van cavelen moeten uijtkeeren aan de drie minderjarige kinderen van wijlen Jan Johannes Jansen daar moeder af is Catharina Willem de Beer, derde condividenten, in deesen eene somme van vijftig guldens die bijt passeren deeses zijn voldaan,

Overmits dewelke soo is Jan Peter Horvoirts bij etc. eerstelijck een huijs hof en aangelege erve groot samen een L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatste de Hasselt, aldaar oost Joseph Cleijberg, zuijd de straat, west en noord Jan Cooijen, Item nog een parceel ackerland groot een en een half L ofte etc. gelegen als voor, aldaar oost Jan Beeris, zuijd en noord Gijsbert Bacx en west de straat, beijde los en vrij,

Overmits de welke soo zijn de drie minderjarige kinderen van wijlen Jan Johannes Jansen daar moeder af is Catharina Willem de Beer bij etc. eerstelijck een half huijs aan den noordenkant scheijdende op de middenmuur ende wederhelft ten zuijden met den hof en aangelege erve groot samen twee L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatste de Hasselt aldaar oost de straat, zuijd Cornelis de Beer, west Adriaan Brouwers en noord Francis Beeris, Item een parceel ackerland groot drie en een half L ofte etc. gelegen als voor, aldaar oost de straat, zuijd Johannes Willem de Beer, west Francis Beeris en noord Peter Opheij, Item nog een parceel uijtgestooken putten groot drie L ofte etc. gelegen als voor inde Oude Nieuwe Velden aldaar oost Jan van Iersel zuijd den Langendijck, west Cornelis van Aerle, noord de gemeente alle los en vrij, ende sal dit loth in vergelijcking van cavelen moeten trekken van Adriaan Jan van Beurden eerste condivident in deesen eene somme van vijftig guldens, die bijt passeeren deeses zijn voldaan,

Voorts is tusschen de voornoemde parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert en ondersprooken dat ider zijn aanbedeelde zal aanvaarden te weten de huijssinge en hoffen half april 1769, de ackerlanden tocht en de weijde Sinte Marten deses jaars 1769, met de lasten van den jaaren 1769, en verders dat ider op zijn aangecavelde deel ende lot sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc.en allen verholen commer etc. pro ut in forma, ende verclaaren de condividenten hier onder geene leenen te zijn aan den ed. Raade en Leenhove van Braband en Lande van Overmaze in s'Hage, aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den een en twintigsten meij 1700 acht en sestig.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832