Menu

Documenten

Document R-1768-14-479-309v

Kennelijck zij dat voor etc. zijn gekomen ende gecompareerd Cornelia en Dingena Jan Swagemaekers, Jan Denijs Swagemaekers en Francis Peter Reijnen als momboir en Willem van Oers als toesiender over de ses minderjarige kinderen van wijlen Denijs Jan Swagemaekers daer moeder van is Annamaria van Oers, dewelke verclaarde met den anderen aengegaen ende gemaekt te hebben eene erfscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreeve erfgoederen hen condividenten aengekoomen mits het overlijden van Jan Goijaert Swagemaekers en Dingena van Hest, henne ouders en voor ouders respective,

Overmids de welke soo is Cornelia Jan Swagemaekers bij blinde lotinge ten deele bevallen en sal alsoo voor haere portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren, eerstelijk een half huijs aen den oostenkant bestaende in een kamer, kelderkamer en kelder, met een hof daer aen groot een half lopensaet ofte daer ontrent gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer aen de Korte Straet, oost Francis Beeris, zuijd Jan Vromans, west de wederhelft en noort de straet, belast met de helft in twee stuijvers en tien penningen chijns s'jaers aen den Ed. heer alhier, voorts los en vrij, Item een parceel uijtgesteeken putten groot een loopensaet ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de oude Leij aldaer oost Michiel Peijnenborg, zuijd de gemeente, west Justinus Mutsaers, en noord de oude Leij, los en vrij,

Overmids de welke soo is Dingena Jan Swagemaekers bij blinde lotinge ten deele bevallen en sal alsoo voor haere portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren, eerstelijk een een parceel ackerland en weijde groot een en drie vierde loopensaete ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer oost en zuijd Jan Vromans, west Peter Goijaert Reijnen den ouden en noort Gerard Swagemaekers, los en vrij, Item een parceel heijboodem groot twee loopense ofte etc. gelegen onder Venloon aldaer aen het Galge Pat, oost ..., zuijd de Baan, west en noort ..., belast met drie duijten chijns s'jaers aen den Heer van Venloon, voorts los en vrij,

Overmids de welke soo is Jan Denijs Swagemaekers en de ses minderjarige kinderen van wijlen Denijs Jan Swagemaekers daer moeder van is Annamaria van Oers, bij blinde lotinge ten deele bevallen en sullen alsoo voor haere portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren, eerstelijk een half huijs aen den westenkant bestaende in een kamer, kelderkamer, kelder en bakoven, met den stal, schuur en hof groot drie vierde loopensaeete ofte etc. gestaen en gelegen onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer aen de Corte Straet, oost de wederhelft, zuijd Jan Vromans, west Gerard Swagemaekers en noort de straet, belast met de helft in twee stuijvers en tien penningen chijns s'jaers aen den Ed. Heer alhier, voorts los en vrij, Item een parceel uijtgesteeken putten groot drie L ofte etc. gelegen als voor over de heijde in Jacobshoek, oost de Leij, zuijd Adriaen Mutsaers, west de Landscheijding en noord Hebdrik van Boxtel, los en vrij,

Voorts is tussen de voors. pathijen condividenten wel expresselijk geconditioneerd ende ondersprooken dat den solder der huijsinge sal scheijden op de graed van de schouw als meede het dak, wijders dat jder zijn aenbedeelde sal aenvaerden half april 1769 met de lasten van den jaere 1769 en verder dat jder op zijn aengecavelde deel ende lot sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, ende verclaeren condividenten hieronder geene leenen te zijn aen den Ed. Rade en Leenhove van Braband in s'Hage.
Aldus gedaen ende gepasseert voor ende ten overstaen van etc., actum den vier en twintigsten september 1700 agt en sestigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832