Menu

Documenten

Document R-1769-14-443-204v

Cornelis Schenkers den oude cedit aen Jan Jacobus Vromans een parceel ackerland groot vier loopensaeten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaar oost Jan Peter Beris, west den H: Geest Armen alhier, en noord de weduwe Nicolaes Burgers, los en vrij uijtgenomen wegen, stegen, schouwen, waterlaeten en alle andere nabuerlijcke regten te onderhouden als van ouds, ende heeft daer op ten behoeve van den cooper volkomentlijk vertegen ende gerenuntieerd inne maniere daer toe behoorlijk ende gewoonlijk zijnde geloovende superse et omnia sua bona habita et habenda warandiam more solito (op zich en zijn goederen, hebbende en verkrijgende, te waren zoals gebruikelijk) dit verkoopen opdraegen ende overgeven altijt te sullen houden ende doen houden voor goed, vast, bondig, ende van waerde sonder eenig wederseggen en allen verholen commer calangie ofte aentael hier inne weesende ofte naermals koomende den coper af te doen 'teenemael sonder arg ofte list, aldus gedaen ende gepasseert den sevende januarij 1700 negen en sestigh, voor ende ten overstaen van Nicolaes Verhaar en Michiel Luijten Scheepenen der Heerlijkheijd van Tilborg en Goirle die den zegel huns gemeen scheependoms onser aen deese brief hebben doen drucken en door de signature van den geswooren clerq van onser secretaris laeten onderteekenen.

Cooppenn: 600 gld, voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832