Menu

Documenten

Document R-1769-14-443-228r

Compareerde voor etc. Peter Goijaert Reijnen den ouden weduwenaer van wijlen Geertruij Bogaers den welken verklaarde te renuntieeren vant regt van togt ten behoeve van zijnen meerderjarige zoon Francis Peter Reijnen verwekt bij wijlen voorn. Geertruij Bogaers op een parceel weijde groot drie en een half loopensaeten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer aent Craijven, sonder daer op eenig regt te reserveeren maer daer van renuntieerende in gerequireerde forma, aldus gedaen ende gepasseert voor ende ten overstaen van etc. actum den sesden meij 1700 negen en sestigh.

Compareerde voor etc. Francis Peter Reijnen den welken verclaerden wettelijk en erffelijk bij erfmangeling op te draegen ende over te geeven soo doet bij desen aen Sr. Jan Baptist Franken, een parceel weijde groot drie en een half loopensaeten ofte daer ontrent gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Stokhasselt aldaar oost Jan Govert Jansen, zuijd en west Johanna Maria van Spaendonk en noord de straet,
Ende is meede gecompareert den voorn. Sr. Jan Baptist Franken, den welken verclaerde daertegens wettelijk en erffelijk op te draegen ende over te geeven soo mede doende is bij desen aen Peter Goijaert Reijnen den ouden ter togte en den voorn: Francis Peter Reijnen ten erfregten een parceel ackerland en weijde groot te samen drie en een half loopensaeten ofte daer ontrent gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer aen de Corte straet oost en west voorn: Peter Reijnen zuijd de straet en noord de kinderen Norbart Swagemaekers, beijde los en vrij uijtgenomen wegen stegen schouwen waterlaeten en alle andere nabuerlijke regten te onderhouden als van ouds, ende hebben daer op d'een tot des anders behoef volkomentlijk vertegen ende gerenuntieert inne maniere daer toe behoorlijk ende gewoonlijk zijnde geloovende op verbant als na regten dese erfmangeling opdraeging en overgeving altijt te sullen houden ende doen houden voor goed vast bondig ende van waerde sonder eenig wederseggen en allen verholen commer calangie ofte aentael hier inne weesende ofte naermaels koomende malcanderen te sullen helpen afdraegen 't eenemael sonder argelist.
Ende sijn de voors: twee parceelen bij ons ondergenoemde scheepenen en secretaris ten opsigten van den veertigsten penning te samen getauxeert op eene somme van vier hondert guldens.
Aldus gedaen ende gepasseert voor ende ten overstaen van etc., actum den sesden meij 1700 negen en sestigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832