Menu

Documenten

Document R-1769-14-480-8r

Kennelijk zij dat voor etc. zijn gekoomen ende gecompareerd Cornelis van Pelt en Govert de Becker als in huwelijk hebbende Geertruijd van Pelt, dewelke verclaerden met den anderen aengegaen ende gemaekt te hebben eene erfscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreeve erfgoederen hen condividenten aengekoomen mits het overlijden van Antonij van Pelt en Hendrina Teurlincx henne ouders respective,

Overmits d'welke soo is Cornelis van Pelt bij etc. eerstelijk een parceel ackerland en weijde groot te samen drie lopensaten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Stokhasselt aldaer oost Cristiaen Momboirs, zuijd Jacobus van Ierssel, west de straet, en noord Jan Schalken, los en vrij,
Item een parceel schaerbosch sijnde nieuw erve groot een lopensaet ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de Westenheijkant, oost de waterlaet, zuijd den Ed. Heer alhier, west de weduwe Willem Cleijsen en noord Marcelis van Dijck,
Belast met agt penn. gebuer chijns s'jaers te betaelen aen heeren drossaerd en Scheepenen alhier voorts los en vrij,

Overmits de welke soo is Govert de Becker no: ux: bij etc. eerstelijk een half huijs aen den westenkant scheijdende op de graat van de schouw tusschen dese ende wederhelft ten oosten met den hof daer aen groot twintig roeden ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer Arnoldus Vervoort, zuijd de straet, west de weduwe Cornelis Heerders en noort voorn. Arnoldus Vervoort,
Belast met vijf stuijvers tien penningen in eene meerdere rente s'jaers aent comptoir van den heer A. Verster te s Bosch, voorts los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot een half lopensaet ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de Hasselt, oost de straet, zuijd Arnoldus Vervoort, west de weduwe Cornelis Heerders en noord de weduwe Cornelis Colen, los en vrij,

Voorts is tussen de voors. parthijen condividenten wel expresselijk geconditioneerd ende ondersprooken dat ider sijn aenbedeelde sal aenvaerden van stonden aen met de lasten van desen jaere 1769 en verder dat ider op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma,
Ende verclaeren de condividenten hier onder geene leenen te zijn aen den Ed. Rade en Leenhove van Braband in s'Hage,
Aldus gedaen ende gepasseert voor ende ten overstaen van etc. actum den sesden februarij 1700 negen en sestig.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832