Menu

Documenten

Document R-1770-14-444-79v

Adam Jan Maas, en Goijaart Christiaan Verbunt in huwelijk hebbende Johanna Jan Maas en haer te samen fort en sterk makende en de rato caveerende voor Francis Jan Maas haaren uijtlandigen broeder cedunt aan Jan Mattijs Maas, geweese weduwenaar van wijlen Maria Anthonij van Rijsbergen soo danig erffregt, en eijgendom, als haar naar doode van den gen: Jan Mattijs Maes haaren vader soude competeeren aan een halff huijs aan den oostenkant, scheijdende op de graat van de schouw tusschen desen ende wederhelft ten westen, met den hoff en schop daar aan, groot twintig roeden ofte daar ontrent, gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de straat, zuijd Francis Beris, west de weduwe Adriaan Maas, en noord Adriaan van Beurden.
Belast met tien duijten chijns s'jaars aan den edelen heer alhier, voorts los en vrij, uijtgenomen wegen etc., ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den eersten september 1700 seventigh.

Cooppenn: 31 10 0 voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832