Menu

Documenten

Document R-1770-14-480-55r

Kennelijk zij dat voor etc. zijn gekoomen ende gecompareerd Johannes Willem de Beer, Cornelis Willem de Beer en Catharina Willem de Beer weduwe van Jan Johannes Jansen, de welke verclaerde met den ander aengegaen ende gemaekt te hebben eene erfscheijdinge ende deijlinge vande nabestaende erfgoederen hen condividenten aengekoomen van haare ouders en andere goederen die zij int gemeen bezittende zijn

Overmids de welke soo is Johannes Willem de Beer bij lotinge ten deele bevallen sal alsoo voor zijne portie hebben behouden en erffelijk blijven possideren Eerstelijk een huijs schuur schop hof en aengelegen erve groot tesamen ses loopensaeten ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer oost Adriaen Brouwers, zuijd de straet, west Jan de Cocq, en noord de waterlaet, Item een parceel ackerland groot drie loopensaeten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de Hasselt, aldaer oost de straet, zuijd en west de weduwe Jan Johannes Jansen, en noord de erfgenamen Thomas Verbunt, te samen belast met twee guldens tien stuijvers s'jaers aen den H. Geest Armen alhier, Item met twee guldens s'jaers aent comptoir van den rentmeester Verster te 's Bosch, Item met eenen stuijver twaelf penn: chijns s'jaers aent Convent van Tongerloo, voorts los en vrij, Item een parceel ackerland groot drie en een half loopensaeten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de Hasselt aldaer oost de straet, zuijd Cornelis de Beer, west de heer Cornelis Bles, en noord de weduwe Jan Horvers, los en vrij, Item een parceel ackerland groot een loopensaet ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de Hasselt, aldaer oost de heer Cornelis Bles, zuijd Peter Reijnen, west Francis Beris, en noord Gerart de Beer, los en vrij, Item een parceel weijde en bosch genaamt 't Heijvelt groot drie loopensaeten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de Hasselt, aldaer oost ... zuijd Jan Vermeer, west de heijde, en noord Peter Pessers, los en vrij, Item de helft van den westenkant van een parceel bosch zijnde nieuw erve groot int geheel ses L ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de Hasselt, aldaer oost eenen mistwegt, zuijd Jacobus de Beer, west en noord de heijde, belast met de helft in drie stuijvers gebuur chijns s'jaers aen heeren drossaerd en schepenen alhier voorts los en vrij, Item een parceel bleckeling veld groot vier loopensaeten ofte etc. gelegen als voor, ter plaetse aen de oude Leij, aldaer oost de oude Leij, zuijd Nicolaes Delhamer, west de heijde en noord Ivo van de Silver, los en vrij, Item een parceel bos en heijvelt groot ses loopensaeten ofte etc. gelegen als voor omtrent Lieve Goir, aldaer oost de gemeente, zuijd Nicolaes van Meeuwen, west de Leij, en noord Nicolaes ..., belast met vier st: ses penn: chijns s'jaers aen den Ed. Heer alhier, voorts los en vrij, Item een derde part gemeen en onbedeeld in een parceel putten groot int geheel agt en twintig loopensaeten efte etc. gelegen als voor ter plaetse genaemt de Elf Buijnder aldaer oost de heer Albertus Baesten, zuijd en west Anna Barbara de Meij en noord Jan Vugts, belast int geheel met veertien stuijvers vier penn: chijns s'jaers aen den Ed. Heer alhier, Item met seven stuijvers, vier penn: chijns s'jaers aen denselven Heer voorts los en vrij, Item een parceel heijbodem groot vier loopensaeten ofte etc. gelegen onder Venloon, aldaer oost ..., zuijd en west Jan Kennekens en noort Hendrik Louerse? , belast met vier penn: chijns slaers aen den heer van Venloon voorts los en vrij, ende sal dit loth in vergelijk van caveling uijtkeeren aen Cornelis Willem de Beer tweeden condivident in desen eene somme van vijf en seventig guldens die bijt passeeren deses sijn voldaen,

Overmids de welke soo is Cornelis Willem de Beer bij etc. eerstelijk een huijs schop hof en aengelege erve groot te samen drie loopensaeten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer oost de straet, zuijd Johannes Zegers, west Francis Beris, en noord de weduwe Jan Johannes Jansen, belast met tien duijten chijns s'jaers aen ... van Spaendonk etc. voorts los en vrij, Item een parceel ackerland groot ses loopensaeten ofte etc. gelegen als voor, aldaer oost de waterlaet, zuijd Adriaen van Beurden, west de straet, en noord Adriaen van Beurden, belast met twee duijten chijns s'jaers aen den Ed. Heer alhier voorts los en vrij, Item een parceel ackerland groot twee en een half loopensaeten ofte etc.omtrent gelegen als voor aldaer oost .. Reijnen, zuijd Hendrik van Hest, west en noord Peter Hensen, los en vrij, Item een parceel ackerland groot drie en een half loopensaeten ofte etc. gelegen als voor, aldaer oost de straet, zuijd Jan Coijen, west Peter Reijnen en noord Jan van Oolen, los en vrij, Item een parceel weijde groot vier loopensaeten ofte etc. gelegen als voor, aldaer oost en noord Peter Hensen, zuijd Peter van Groenendael en west eenen mistwegt, los en vrij, Item de helft aen den oostenkant van een parceel bosch zijnde nieuw erve groot int geheel ses loopensaeten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse de Hasselt, aldaer oost eenen mistwegt, zuijd Jacobus de Beer, west en noord de heijden, belast met de helft in drie stuijvers gebuur chijns s'jaers aen heeren drossaerd en schepenen alhier voorts los en vrij, Item een derde part gemeen en onbedeeld in een parceel putten groot int geheel agt en twintig loopensaeten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse genaemt de Elf Buijnder, aldaer oost de heer Albertus Baesten, zuijd en west Anna Barbara de Meij en noord Jan Vugts, belast int geheel met veertien stuijvers vier penn: chijns s'jaers aen den Ed. Heer alhier, Item met seven stuijvers vierpenn: chijns s'jaers aen denselven Heer, voorts los en vrij, Item de helft aen den oostenkant van een parceel heijboodem int geheel twaelf loopensaeten ofte etc. gelegen onder Venloon, aldaer oost Jenneken Pitjouw, zuijd en west de Loonsche Galgebaen, en noord Hendrik Dingemans, belast met de helft in drie duijten chijns s'jaers aen den Heer van Venloon, voorts los en vrij, ende sal dit dit loth in vergelijk van caveling ... van Johannes Willem de Beer eersten condivident in deesen eene somme van vijf en seventig guldens die bijt passeeren deses sijn voldaen,

Overmids de welke soo is Catharina Willem de Beer weduwe van wijlen Jan Johannes Jansen bij etc. eerstelijk een half huijs aen den oostenkant met een schop hof en aengelege erve groot te samen twee loopensaeten ofte etc.gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaer oost Cornelis Schenkers, zuijd de straet, west Johannes Zegers en noord Jan Coijen, belast met agt vaten rogge s'jaers aen den H. Geest Armen alhier, Item met twee duijten chijns s'jaers aen de geswoorens alhier, voorts los en vrij, Item een parceel ackerland groot vijf loopensaeten ofte etc. gelegen als voor aldaer oost de straet, zuijd Francis Beris, west Francis Coolen en noord Adriaen Beris, los en vrij, Item een parceel ackerland groot drie loopensaeten ofte etc. gelegen als voor aldaer oost Francis Beris, zuijd Jan Maes, west Johanna Simons en noort den H. Geest Armen alhier, los en vrij, Item een parceel weijde groot vijf loopensaeten ofte etc. gelegen als voor aldaer oost Cornelis Leijten, zuijd den H. Geest Armen alhier, west en noord Peter Peters, los en vrij, Item de helft aen den westenkant van een parceel heijboodem groot int geheel twaelf loopensaeten ofte ec. gelegen onder Venloon aldaer oost Jenneken Pitjouw zuijd en west de Loonse Galgebaen en noord Hendrik Dingemans, belast met de helft in drie duijten chijns s'jaers aen den Heer van Venloon voorts los en vrij, Item een derde part gemeen en onbedeeld in een parceel putten groot int geheel agt en twintig loopensaeten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse genaemt de Elf Buijnder aldaer oost de heer Albertus Baesten, zuijd en west Anna Barbara de Meij en noord Jan Vugts, belast int geheel met veertien stuijvers vier penn: chijns s'jaers aen den ed. Heer alhier, Item seven stuijvers vier penn: chijns s'jaers aen denselven Heer alhier, voorts los en vrij,

Voorts is tussen de voors. parthijen condividenten wel expresselijk geconditioneerd ende ondersprooken dat jder sijn aenbedeelde sal aenvaerden te weeten: de weijde, bossen en heijde Sinte Marten 1770, de huijsinge half april 1771 ent land ... daer aen volgende met de lasten van den jaere 1771, en verder dat jder op zijn aengecavelde deel ende lot sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, ende verclaerende condividenten hier onder geene leene te sijn aen den Ed. Rade en Leenhove van Braband in 's Hage, aldus gedaen ende gepasseert voor ende ten overstaen van etc. actum den vijfden meij 1700 seventigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832