Menu

Documenten

Document R-1770-14-480-60v

Kennelijk zij dat voor etc. zijn gekoomen ende gecompareert, Francis Daniel Mutsaars, Sr. Peter Gerard Henssen als momboir, en voorn: Francis Daniel Mutsaars als toesiender over de twee minderjarige kinderen van wijlen Gerard Laurens Henssen daar moeder van is Johanna Daniel Mutsaars, dewelke verclaarde met elkanderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreeve erffgoederen naargelaaten bij Daniel Mutsaars, en Anna Maria Vermeer, ende zij geweeten dat deese verdeeling is geschied bij het leven van voorn: Gerard Laurens Henssen, dog vermits de ziekte van voorn: Gerard Laurens Henssen die daar op ook is komen te overlijden, soo is deselve niet konnen werden gepasseert, en werd deselve als nu gesolemniseert.

Overmits dewelke soo is, Francis Daniel Mutsaars, bij lootinge ten deele bevallen en sal alsoo voor zijne portie hebben behouden ende erffelijk blijven possideeren, eerstelijk een parceel ackerlant groot drie loopensaaten ofte daar ontrent, gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Stockhasselt, aldaar oost den H: Geest Armen alhier, zuijd de gemeene wegt, west Maria Mutsaars, en noord Francis Coolen. Belast met twee stuijvers twee penningen chijns s'jaars aan de conventualen van Tongerloo, voorts los en vrij.
Item een parceel weijde, groot een L ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse de Stokhasselt, aldaar oost Maria Mutsaars, zuijd eenen gemeenen weg, west Gerard Henssen en noord Francis Coolen.
Belast met drie duijten chijns s'jaars aan den Ed: Heer alhier, voorts los en vrij.
Item een parceel uijtgesteeke putten groot vijff L ofte etc., gelegen als voor, agter de Dalemse ... aldaar oost de Leij, zuijd Jan Backers, west de Landscheijding en noord Anthonij van Mol, los en vrij.
Ende sal dit loth in vergelijk van caveling trecken van de condividenten van 't tweede loth in deesen eene somme van hondert veertig guldens, dewelke zijn voldaan door Gerard Laurens Henssen bij desselfs leven, aan voorn: Francis Daniel Mutsaars.

Overmits dewelke soo is Johanna Daniel Mutsaars, weduwe wijlen Gerard Laurens Henssen ter togte en haare twee minderjarige kinderen, verwekt bij wijlen voorn: Gerard Laurens Henssen ten erffregten bij etc. een huijs, en hoff daar aan, groot een loopensaat ofte etc., gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Stokhasselt, aldaar oost Francis Daniel Mutsaars, zuijd de gemeene wegt, west de straat, en noord de kinderen Peter Donders,
Belast met tien duijten chijns s'jaars aan den Ed: Heer alhier voorts los en vrij.
Ende sal dit loth in vergelijk van caveling moeten uijtkeeren aan Francis Daniel Mutsaars, eerste condivident in deesen eene somme van hondert veertig guldens dewelke reets zijn voldaan door Gerard Laurens Henssen bij desselfs leven, aan voorn: Francis Daniel Mutsaars.

Voorts is tusschen de parthijen condividente wel expresselijk geconditioneert ende ondersprooken dat ider zijn aanbedeelde sal aanvaarden van stonden aan met de lasten en chijnsen van deesen jaare 1700 seventigh, en verder dat ider op sijn aangecavelde deel ende loth sal moeten gedoogen ende onderhouden alle wegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma,
Ende verclaren de condividenten hier onder geene leenen te zijn aan den Edelen Rade en Leenhove van Braband in s'Hage.
Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc., actum den twaalffden meij 1700 seventigh.


Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832