Menu

Documenten

Document R-1771-14-444-134r

Compareerde voor etc. Johan Adriaan van Meurs, den welken overleijde zeekere notariale acte luijdende van woorde tot woorde als volgt.

Compareerde voor mij Cornelis Bles notaris openbaar bij den Ed: Mog: Rade en Souvrijnen Leenhove van Brabandt, en Lande van Overmase in s'Hage geadmitteerdt binnen de Heerlijkheijdt Tilborgh residerende ter presentie van de getuijgens na genoemdt Johanna Maria Antonie van Spaendoncq meerderjaerige ongehuwde dogter woonagtig alhier, die welke verklaerde verkogt te hebben gelijk zij verkoopt bij deesen aan en ten behoeven, van Peter Bastiaan van Gestel woonagtigh als voor, den welke meede compareerde, en verklaerde gekogt te hebben, en in coop te accepteeren gelijk hij doedt bij deesen, seekere des verkooperse steede bestaande in huijsinge, schuur, schop, hoff en aangeleege erven groot te saamen veertien loopensaeten ofte daer omtrendt gestaen en geleegen, binnen deese Heerlijkheijdt Tilborgh aan den Heertgangh de Stokhasseldt ter plaetze genoemdt de Postelstraet, aldaar oost en zuijdt Maria van Poppel, west Bastiaan van Seumeren, en noordt Cornelis Vermeer,
Item een perceel weijde groot twee loopensaeten ofte daar omtrent geleegen als voor aldaar oost de straat, zuijd den cooper, west Gerard de Beer en noord Cornelis Vermeer,
Item een parceel lant weijde en bosch genaamdt het Heijveldt groot twee loopensaten offte daer ontrent gelegen als voor, aldaar oost Gerardt de Beer, zuijdt Francis Beris, west Mattheus Reijnen, en noort Maria Verbundt.
Item een perceel landt, groot een loopensaedt offte daer ontrendt, geleegen als voor, aldaer oost Jan Baptist Francken, zuijdt en west Mattheus Reijnen en noordt Maria Verbundt.
Item een perceel weijde groot twee lopensaten ofte daer ontrendt, gelegen als voor aldaar oost de kinderen Norbart Mutsaerts, zuijdt de straedt, west de weduwe Adriaen Peters, en noordt Jan Baptist Francken, soo als allen 't selve thans in huure en gebruijk is, bij Lucas van de Wouw.
Item een perceel ackerlandt groot vijff lopensaten ofte daer ontrent geleegen als voor ter plaetse aen de Hoeven aldaer oost de waterloop, zuijt Jan Vermeer en west Jan Smulders en noordt Jan Vromans, thans in huure en gebruijk bij Jan Vromans, belast met drie duijten chijns s'jaars aan den Edele Heer alhier.
Item een perceel uijtgestooken putten en torffveldt groot twee lopensaeten ofte daer omtrendt gelegen als voor ter plaatse in de Oude Nieuwe Velden, aldaer oost Gerardt van de Pas, zuijdt Peter van de Loo, west de kinderen Gerardt Verbunt, en noordt de gemeente, voorts alle los en vrij uijtgenoomen wegen, stegen en alle andere voor en nadelige regten, en servituten te leijden en gedoogen als van ouds uijtgenoomen al sodanige grondt en gewin chijnsen renten ofte pagten welke namaels bevonden mogten worden meerder of anders dan voors: staet uijt deese goederen te gaan, deselve belooft de vercooperse den cooper te zullen refundeeren en goedt doen de losbare volgens de brieven en bescheiden daer van zijnde, en de onlosbaere volgens wetten van den Lande ende dat om ende voor eene somme van twee duijsent guldens vrij geldt, die den cooper aan de verkooperse bij 't passeeren deeser heeft betaalt oversulcx bekendt de vercooperse van deese coopschat voldaan en betaeldt te zijn, dienende deeze voor volle ende absolute quitantie, sonder van andere te moeten doceeren, en wijders onder conditie ende voorwaarde dat hij cooper daer en boven, sal schuldig en gehouden zijn gelijk hij zigh daer toe verbindt bij deesen omme de vercooperse te geven huijsvestinge ten huijsen van hem cooper, ende daer toe kost ende drank kleeding ende reedingh in alle sulken staedt ende conditie als hij cooper met zijn huisgezin selfs gewoon is te genieten, ende dat geduurende het leven van haer verkooperse, en in cas zij mogt ziek off bedtleegerigh worden haer als dan behoorlijk te dienen, en op te passen, ook doctor churigijn en medikamenten te besorgen en dat alles ten kosten en lasten van hem cooper.
Den cooper sal alle de voors: huijsinge en perceelen van erven in vollen en absoluiten eijgendom aanvaerden bij het doen der veste die geschieden sal binnen ses weeken na 't passeeren deeser volgens wetten van den lande, dan sal den cooper leijden en gedoogen dat Lucas van de Wouw, als huurder der voors: huijsinge, met het aangelagh, ende vier eerstgenoemde perceelen, deselve sal bewoonen en gebruijken te weeten de weijlanden tot St. Marten deeses jaers 1771, de huijsinge en het ledig landt tot halff april 1772 en het verdere ackerlandt tot den oigst 1772, en den acker aan den Hoeven dat Jan Vromans den selven sal gebruijken tot den eerstkoomende oigst 1771 mits dat hij cooper trecken sal den coorenpagt die over den oigst thans te velde staende verscheijnen sal te weeten van Lucas van de Wouw de quantiteijt van seven zacken rogh, en halff april des toekomende jaers 1772 ses en veertigh guldens geldt in voor.. met ook al het geschut, dakstrooij dat van de ... reeds is, en als dan sal verschuldigt zijn, en ... Jan Vromans agtien vaten rogh en agt guldens geldt dat sal staan te innen ten lasten van den cooper.
Waer en teegens den cooper ook betaelen zal, alle de s'lands en dorps lasten uijt de voors: goederen gaande welke verscheijnen sullen over deesen loopende jaere 1771 zijnde en blijvende alle de voorige reeds verscheene lasten, met ook de reeds verscheene huuren en pagten in voor en nadeel van de vercooperse, soo dat den cooper des wegens niets en sal betaalen en daer van ook niet profiteeren
Voorts is tusschen hun comparanten besprooken dat alle de onkosten ter saeke deeses coops gereesen, den wijnkoop, het schrijven en passeeren van deesen contracte, met het doen der veste, en den veertigste penning ten behoeven van den lande met ook al den gevolge en aankleeven van dien, geheel en al sullen staen ten lasten van den cooper.
Eijndelijk verklaerde zij eerstgenoemde comparante de verkooperse in deese onwederroepelijk te constitueeren en volmagtig te maaken den eersten en alle andre toonders van de grosse deeser speciaelijk omme in naeme van haer vercooperse, den voorn: cooper Peter Bastiaan van Gestel, in en met de huijsinge en alle de perceelen van erven hiervoren genoemdt te goeder vesten, ende erven, doende daer van wettigh transport met affgaan en verteijden gelijk men erven gewoonlijk is, te transporteeren en over te geeven, doende zulcx voor wet en competenten daer des behoort, belooven zij verkooperse voor soo veel haar betreft, en hij cooper voor soo veel hem betreft, allen 't geene voors: staet, en wat verder cragte deeser sal werden gedaan en verrigt, altijdt te sullen houden en doen houden, voor goedt, vast, onverbreekelijk en van waerde ende dat onder verbandt van haer comparanten wederzijtsche persoonen, ende goederen, present ende toekomende geen uijtgesondert, stellende deselve ten bewangen als na regten
Aldus gedaan ende gepasseert binnen de Heerlijkheijdt Tilborg ten comptoire mijns notaris ter presentie en overstaan van Marcellus Mastenbroek, en Gerrit van Oosterhout als getuijgens hier toe versogt die de minute ten principale neffens de comparanten en mij notaris voornt hebben onderteekent heeden den thienden meij seeventien hondert een en seventigh, onderstont quod attestor was geteekent Corn: Bles nots: pub.

Ende verklaarde hij comparant als eerste toonder dier acte uijt kragte van de selve en de magt hem daar bij gegeven ende verleent wettelijk en erffelijk te cedeeren transporteeren op te draagen en over te geven aan Peter Bastiaan van Gestel alle de voors: erfgoederen zoo en in dier voegen en onder conditie als in voors: acte staan vermelt
Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den tienden junij 1700 een en seventigh.


Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832