Menu

Documenten

Document R-1771-14-480-76r

Kennelijk zij dat voor etc. zijn gekoomen ende gecompareert Norbart Jacobus de Beer, Jan Huijbert Smarien, in huwelijk hebbende Eva Jacobus de Beer, en Peter Bastiaan van Gestel als vader en voogt over zijne vier minderjarige kinderen, in huwelijk verwerkt aan wijlen Pitronella Jacobus de Beer, de welke verclaarden met elkanderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van alle soodanige vaste en erffelijke goederen als hun mits doode en aflijvigheid van Jacobus Willem de Beer haaren vader en groot-vader repective aanverstorven zijn, en die welke haar buijten dien in 't gemeen competeerende waaren,

Overmits dewelke soo is Norbart Jacobus de Beer, bij blinde lootinge ten deele bevallen ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijk blijven possideeren, eerstelijk een huijs, schuur, schop, hoff en aangelege erve groot te samen tien loopensaaten ofte daar omtrent gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt aldaar oost de straat, zuijd en noord de kinderen Jaobus de Beer en west de weduwe Leendert Dionijs van Tulder, belast met vijfftien duijten chijns sjaers aan den edelen heer alhier, voorts los en vrij,
Item een parceel weijde groot twee L ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Clasina Couwenberg, zuijt Jan Beeris, west de straat, en noord het H. Geeststraatje, los en vrij,
Item een parceel weijde groot een en een halff L ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de weduwe Leendert Dionijs van Tulder, zuijd Francis de Beer, west de straat, en noord Jan Beeris, los en vrij,
Item een parceel ackerland genaamt den Wouwenhoff, groot een en drie quartier L ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de kinderen Cornelis Jansens, zuijd de waterlaat, west Martinus Schijven, en noord Jan Beeris, los en vrij,
Item een parceel ackerland groot twee quartier L ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt, aldaar aen het Craijven, oost de straat, zuijd en west Francis Beeris, en noord Jan Vromans, los en vrij,
Item een parceel ackerland genaamt de Slaapweij? groot een L ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de waterlaat, zuijd de weduwe Jan Hoirvoorts, west Gijsbert Bacx, en noord Jan de Cocq, los en vrij,
laatstelijk een parceel ackerland groot twee L ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt, aldaar in den Bosman, oost Cornelis de Beer, west de gemeente, zuijd Francis Beeris, en noord Jan Cleijsen, los en vrij,
Ende sal dit loth in vergelijk van caveling moeten uijtkeeren aan de condividenten van 't derde loth in deesen eene somme van hondert seventig guldens, die bij 't passeeren deses sijn voldaan aan Peter Bastiaan van Gestel als vader en voogt over sijne vier minderjarige kinderen, in huwelijk verwekt aan wijlen Pitronella Jacobus de Beer ende zulx ten behoeve van deselve kinderen,

Overmits dewelke soo is Jan Huijbert Smarien, in huwelijk hebbende Eva Jacobus de Beer, bij etc. eerstelijk een huijs en kleijn huisje, met de schuur, hoff en aangelege erve, groot te samen vijff loopensaaten ofte daaromtrent, gestaan en gelegen alhier onder Tilburg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost en west de kinderen Cornelis Jansens, zuijd de straat, en noord Hendrik van Hest, belast met agt vaten rogge s'jaars aan den Armen van Oosterwijk, en sal dit parceel moeten weegen langs de huijzing en over de erve twee parceelen ackerland 't eene groot drie en een halff en 't andere groot vier en een halff L, gelegen alhier ter plaatse de Stokhasselt in 't derde loth in deese gemeld, ter naaster velden en minste schade, en sal Pitronella de Jong weduwe wijlen Jacobus de Beer moeten hebben de vrije inwooning in het voors. kleijn huisje met het gebruijk van eenige roeden hoff, ende sulx haar leven lang gedurende, wordende het selve te hare believe bij deese gereserveert, voorts los en vrij,
Item een parceel weijde, groot vier L ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse de Stokhasselt, aldaar oost Jan Baptist Franke, zuijd en noord de weduwe Martinus Brocken, en west de straat, belast met twee guldens elff stuijvers en agt penningen s'jaars aan den H. Geest Armen alhier, Item met eenen gulden in eene ... rente s'jaars aan 't comptoir van de heer rentmeester Tengnagel te s'Bosch, voorts los en vrij,
Item een parceel ackerland groot tien L ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de kinderen Cornelis Jansens, zuijd de kinderen Gerard Couwenberg, west den ackerwegt, en noord de kinderen Jacobus de Beer, los en vrij,
laastelijk een parceel ackerland genaamt den Laaij?, groot twee L ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost den ackerweg, zuijd Jan Beeris, west Peter Reijnen, en noord Hendrik van Hees, los en vrij,
Ende sal dit loth in vergelijk van caveling moeten uijtkeeren aan de condividenten van 't derde loth, in deesen, eene somme van tweehondert taggentig guldens, die bij 't passeeren deeses sijn voldaan aan Peter Bastiaan van Gestel als vader en voogt over sijne vier minderjarige kinderen, in huwelijk verwekt aan wijlen Pitronella Jacobus de Beer ende sulx ten behoeve van deselve kinderen,

Overmits dewelke, soo is Peter Bastiaan van Gestel, als vader en voogt over sulx ten behoeve van dezelve kinderen, bij etc., eerstelijk een huijsje met den hoff daaraan, groot een en een halff L ofte etc., gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de straat, suijt de kinderen Jacobus de Beer, west de weduwe Leendert Dionijs van Tulder, en noord Jacobus van Groenendaal, belast met eene rente van vijff guldens s'jaars aan den H. Geest Armen van Oosterwijk, Item met, vijff duijten chijns s'jaars aan de conventualen van Tongerloo, voorts los en vrij,
Item een kamer aan den westenkant van een huijs, scheijdende op de graat van de schouw, tussen deese en de middelste wooning ten oosten, met de hoff daar aan, groot een halff L ofte etc., gestaan en gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de straat, zuijd Cornelis Momboirs, west en noord de kinderen Jacobus de Beer, los en vrij,
Item een parceel weijde tente de Bogt, groot twee en een halff L ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Jan Deckers, zuijd de straat, west Peter van Groenendaal, en noord de weduwe Martinus Brocken, los en vrij,
Item een parceel ackerland, groot een L ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt, aldaar aan den Groeneweg, oost den ackerweg, zuijd de weduwe Gerard van Spaandonk, west Peter Reijnen, en noord Jan Beeris, los en vrij,
item een parceel ackerland, groot drie en een halff Loopensaaten ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse de Stokhasselt, aldaar oost Peter Hensen, zuijd de kinderen Jacobus de Beer, west de mistwegt, en noord de voetpat, belast met seven duijten chijns s'jaars aan de coventualen van Tongerloo, voorts los en vrij,
Item een parceel akkerland groot vier en een halff L ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse de Stokhasselt, aldaar oost Peter Hensen, zuijd de voetpat, west Jan Vromans, en noord Hendrik van Hest, belast met seven duijten chijns s'jaars aan de coventualen van Tongerloo, voorts los en vrij, en sullen de twee laastgenoemde parceelen mogen weegen langs de huijsing en over de erve van Jan Huijbert Smarien in 't tweede loth in deesen gemeld, ter naaster velden en minste schade,
Item een parceel ackerland groot vier L ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse de Stokhasselt, aldaar aan de Postelstraat, oost de straat, zuijd Norbart Schalken, west de waterlaat, en noord het straatje, los en vrij,
Item een parceel moerbeemt en uijtgesteeke putten, groot vier L ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse in Jacobshoek, aldaar oost Adriaan Hamers, zuijd de Landscheijding, west Barent Mutsaars, en noord de Leij, los en vrij,
laastelijk eenen korenpagt van vier vaten en seven kannen rogge s'jaars, te ontfangen op den Couwenberg alhier,
ende sal dit loth in vergelijk van caveling trecken van Norbert Jacobus de Beer, condivident van 't eerste loth in deesen, eene somme van hondert seventigh guldens, die bij 't passeeren deeses sijn voldaan, aan Peter Bastiaan van Gestel als vader en voogt over zijne vier minderjarige kinderen, in huwelijk verwekt aan wijlen Pitronella Jacobus de Beer, ende zulx ten behoeve van deselve kinderen,
Item sal dit loth meede in vergelijk van caveling trecken van Jan Huijbert Smarien, in huwelijk hebbende Eva Jacobus de Beer, condivident van 't tweede loth in deesen eene somme van tweehondert taggentig guldens die meede bij 't passeeren deeses sijn voldaan aan voorn. Peter Bastiaan van Gestel in voors. qualiteijt als vader en voogt over zijne vier minderjarige kinderen, in huwelijk verwekt aan wijlen Pitronella Jacobus de Beer ende zulx ten behoeve van deselve kinderen,

Voorts is tusschen de voors. pathijen condividenten, wel expresselijk geconditioneert ende ondersprooken, dat jder sijn aanbedeelde sal aanvaarden, te weeten de weijdens en houtwasch ter stond, de huijsinge, hoven en ... land halff april deses jaars 1700 een en seventigh en de verdere ackerlanden van't oogst daar aan volgende met de lasten, renten en chijnsen van deesen jaare 1700 een en seventigh als meede dat jder op sijn aangecavelde deel ende loth sal moeten gedoogen ende onderhouden alle wegen etc., ende sij geweeten dat de kinderen van Peter Bastiaan van Gestel daar moeder aff was Pitronella Jacobus de Beer volgens regt van collatie jegens het geene de andere condividenten in deese voorheen van haaren vader Jacobus Willem de Beer genooten hebben de somma van vier hondert guldens als meede een parceel weijde groot drie L ofte etc. gelegen als hier voor onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aan 't Craaijven, en dat Norbart Jacobus de Beer meede volgens regt van collatie voor aff genoten heeft een parceeltje nieuwe erve zijnde schaarbosch groot een en een halff L ofte etc. gelegen als voor ter plaatse agter de Hasselt, belast mettwaalff penn: gebuurchijns s'jaars te betaalen aan heere drossaard en schepenen alhier, waarmeede sij condividente verclaaren over en weder ten vollen genoegen te neemen, en de goederen hun als voors. in 't gemeen competeerende te houden voor gedeijlt sonder dat déen tot laste van de ander deswegens iets te reserveerende renuncieerende ....... ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma,
Ende verclaaren de condividenten hier onder geene leenen te zijn aan den Edelen Rade en Leenhove van Braband in s'Hage.
Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den tweede februarij 1700 een en seventigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832