Menu

Documenten

Document R-1771-14-480-83r

Compareerde voor etc. Norbart Hoirvoorts en Cornelis Hoirvoorts gebroeders meerderjarige kinderen van wijlen Peter Hoirvoorts en Helena Stradio, Gerardus Witlocx in qualiteijt als regeerende armmeester en Jan Janse van Gils als toesiende armmeester van den H: Geest Armen alhier, voor en in naame van Martinus Hoirvoorts welke comparanten verclaarden als nog te laudeeren en approbeeren soodanig transport en opdragte van drie vierde parten gemeen en onbedeelt in een parceel ackerland groot in 't geheel drie en een halff L ofte etc., gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt aldaar aan de Langstraat oost Johannes de Beer, zuijd de kinderen wijlen d'heer Govert Bles, west Adriaan de Rooij, en noord de straat, los en vrij, aan en ten behoeve van Johanna Johannes Jansen weduwe wijlen Johannes Peter Hoirvoorts, om ende voor de somme van vierhondert guldens, welke coopsomme als dien ten vollen zijn voldaan aan den regeerenden armmeester Gerard Witlocx, mits dat Martinus Hoirvoorts als onbequaam zijn kost te winnen daar voor geduurende zijn leven zouden werden onderhouden.
Dan gemerkt op die tijd onbekend waar, gelijk nu genoegsaam gebleeken is dat gemelde coopsomme off wel de waarde van gesegde acker aan even gemelde Martinus Hoirvoorts / die men nu ondekt genoegsaam innocent te zijn / zoude competeeren, en dat Francis Cornelis Coolen in huwelijk hebbende Johanna Norbart Hoirvoorts die is de volle nigte van den even gemelde Martinus Hoirvoorts sig heeft aangebooden om denselven Martinus Hoirvoorts geduurende zijn leven lang te alimenteeren en bij overlijden den selven met een eerlijke begraaffenisse ter aarde te bestellen, mits daar voor genietende de gesegde coopsomme van vier hondert guldens onder verband en belofte dat ingevalle hij Coolen off zijne erffgenaamen daar van mogte blijven in gebreken dat in sulken gevalle gemelde Martinus Hoirvoorts met de volle somme van vier hondert guldens sal vervallen aan den H: Geest Armen alhier, off wel die van zijnen bloede, allen't welke hij Francis Cornelis Coolen ten deesen meede compareerende is presenteerende en verclaarde sig daar toe te verbinden bij deesen.
En want allen't selve bij de voorn. comparanten is bevonden ..., en hij Coolen daar toe magtig zijnde en genoegsaam in bonus hebben zij daarinne geconsenteerd, gelijk heeren drossaard en scheepenen voor soo verre haar betreft daar toe ook zijn consenteerende bij deesen.
Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den vierden meij 1700 een en seventigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832