Menu

Documenten

Document R-1772-14-444-179r

Marianna Verhoeven cum tutore cedit aen Hendrik Leendert van Tulder, eerstelijk een huijsinge schuur met den hof er aengelege acker en weijlanden groot te samen seven loopensaeten ofte daer ontrent gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse aen de Hoeven aldaer oost Jacobus Vromans zuijd Jan Vermeer, west de gemeijne straet en noord Jan Cleijsen.
Belast met seven duijten chijns s'jaers aen den Ed: heer alhier,
Item een parceel ackerlant groot een en drie vierde loopensaete ofte etc. zijnde de helft van drie en een half loopensaeten ofte daer ontrent waer van Jan Vermeer de wederhelft competeert, gelegen als voor, aldaer oost Jan Vermeer zuijd de voetpadt west de weduwe Norbert de Beer en noord de weduwe Peter Beckers.
Item een sesde in een parceel moer en uijtgesteeken putten groot in de twintig loopensaeten ofte etc. gelegen als voor in den Dalem voorts alle los en vrij uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den eersten februarij 1700 twee en seventigh.

Cooppenn: 1800 gld: voldaen, waer onder gecomprehendeert is een parceel ackerlant groot een en drie vierde loopensaet ofte etc. zijnde de helft van drie en een half L ofte etc. waarvan Jan Vermeer de wederhelft competeert gelegen alhier onder Tilburg ter plaetse den Herstal genaemt den Bockhamer aldaer oost Nicolaas van Erven, zuijd Jan Vermeer, west de voetpat, en noord de weduwe Norbart de Beer.
Belast met een sevende part in twee mudde en een half vat rogge s'jaers betaalt wordende te s'Bosch.
Zijnde dit parceel leen en leenroerig aen den Ed: Heer alhier voorts los en vrij.


Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832