Menu

Documenten

Document R-1772-14-480-112v

Kennelijk sij dat voor etc. zijn gekoomen ende gecompareert Adriaan Francis Verbunt en Norbart Francis Verbunt dewelke verklaarden met elkanderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreeve erffgoederen hen condividenten aangekoomen mits het het overlijden van Adriana Willem Embregts wed. wijlen Francis Verbunt henne moeder,

Overmits dewelke soo is Adriaan Francis Verbunt bij lootinge te deele bevallen en sal alsoo voor zijne portie hebben behouden ende erffelijk blijven possideeren, een parceel ackerlandt groot seven quartier loopensaaten ofte daar omtrent geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Reijt aldaar aant Sant, oost de Conventualen van Tongerloo, zuijd en noord Johannes van den Nieuwenhuijse, west Norbartus Verbunt.
Belast met eenen gulden in eene meerdere rente 's jaars aan den rentmeester A: Verster te s'Bosch, voorts los en vrij.

Overmits dewelke soo is Norbart Francis Verbunt bij lotinge ten deele bevallen en sal alsoo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren een halff huijs met de aangeleege erve groot int geheel een halff loopensaat ofte omtrent gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Reijt aldaar aant Zandt, oost den eersten condivident zuijd en noord Jan van den Niewenhuijse en west Francis Beeris.
Belast met eenen gulden in een meerdere rente s'jaars aan den rentmeester A: Verster te s'Bosch, voorts los en vrij,

Voorts is tussen de voors. parthijen condividenten wel expresselijk geconditioneert ende ondersprooken dat jder sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedoogen ende onderhouden alle wegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
Ende verklaaren de condividenten hier onder geene leene te sijn aen den Ed: Rade en Leenhove van Brabant en Landen van Overmaze in s'Hage.
Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den twee en twintigsten februarij 1700 twee en seventigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832