Menu

Documenten

Document R-1772-14-480-125v

Kennelijk zij dat voor etc. zijn gekoomen ende gecompareerd Jan Adriaan Maas, Francis Adriaan Maas, en Joseph Willem Cleijberg als in huwelijk hebbende Adriana Maes, dewelke verclaarden met elkanderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreve erffgoederen hen condividenten aangekoomen mits het overlijden van Adriaan Matthijs Maas en Geertruij Moerlands, henne ouders.

Overmits dewelke soo is Jan Adriaan Maas, bij lootinge ten deele bevallen en sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijk blijven possideeren, eerstelijk een half huijs aan den westenkant scheijdende op de graat van de schouw tusschen deese ende wederhelft ten oosten met den hoff en aangelege erve bestaande in ackerland en weijde, groot samen vier en een halff loopensaaten ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier onder Tilburg, ter plaatse de Hasselt, aldaar Jan Adriaan Maas, zuijd Francis Beeris, west Cornelis de Beer en noord Adriaan van Beurden en Johannes Segers. Belast met eenen stuijver vier penningen chijns s'jaars aan Johan Anthonij van Spaandonk, voorts los en vrij,
Item een parceeltje hoff groot een halff L ofte etc., gelegen als voor ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Joseph Kleijberg, zuijd en west Hendrik van Gool, en noord Francis Beeris, los en vrij.
Ende sal dit parceel mogen weegen over het parceel weijde groot een en een vierde loopensaat aan de Hasselt aan den derde condivident in deesen bij deese aanbedeelt, ter naaster velde en minste schade,
Item een parceel ackerland en bosch zijnde nieuwe erve groot vijff L ofte etc. gelegen als voor ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Jan Baptist Franken, zuijd Johannes van Gorp, west de kinderen Jan Baptist Kasteleijns en noord de Leij.
Belast met twee stuijvers en agt penningen gebuurchijns s'jaars te betaalen aan heeren drossaard en schepenen alhier, voorts los en vrij,
Item de helft gemeen en onbedeelt in een parceel uijtgesteeken putten, groot in 't geheel drie L ofte etc., gelegen onder Gilze, ter plaatse 't Gilze Broek aldaar oost ..., zuijd ..., west Jacobus Donders, noord Francis Beeris, los en vrij.

Overmits dewelke soo is Francis Adriaan Maas, bij etc., eerstelijk een huijs, hoff en aangelege erve, groot samen drie Loopensaaten, ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Gerard Swagemakers, zuijd Engelina Zegers, west Peter Reijnen den ouden, en noord de straat, los en vrij,
Item een parceel ackerland, groot twee en een halff L ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Jan Vromans, zuijd de straat, west Francis Maas, noord Peter Reijnen den ouden, los en vrij,
Item een parceel weijde, groot een L ofte etc. gelegen als voor ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Peter Reijnen den ouden, zuijd Jan van Oolen, west Jan en Francis Maas en noord de Baan, los en vrij.

Overmits dewelke soo is Joseph Willem Cleijberg, als in huwelijk hebbende Adriana Maas, bij etc., eerstelijk een parceel weijde, groot een en een vierde Loopensaaten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Francis Beeris, zuijd de straat, west Hendrik van Gool en noord Francis Beeris.
Ende sal over dit parceel mogen weegen het parceeltje hoff groot een halff Loopensaat aan de Hasselt, aan den eersten condivident in deesen bij deese aanbedeelt ter naaster velde en minste schade, voorts los en vrij,
Item een parceel ackerland groot drie L ofte etc. gelegen als voor ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Adriaan Beeris, zuijd Jan Beeris, west de gemeene mistweg en noord de kinderen Norbart van Riel, los en vrij,
Item een parceel schaarbosch, groot drie L ofte etc., gelegen als voor ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Peter Hoevenaars, zuijd Francis Maas, west de heijde en noord Norbart de Beer, los en vrij.

Voorts is tusschen de voorn. parthijen, condividenten wel expresselijk geconditioneerd ende ondersprooken dat jder op zijn aanbedeelde sal aanvaarden van stonden aan met de lasten en chijnsen van desen jaare 1700 twee en seventigh, en verder dat ider op sijn aangecavelde deel ende loth sal moeten gedoogen ende onderhouden alle wegen etc., ende hebben etc., gelovende etc. en allen verholen commer etc., pro ut in forma.
Ende verclaaren de condividenten hier onder geene leenen te zijn aan den Edelen Raade en Leenhove van Braband en Lande van Overmaaze in s'Hage.
Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den twaalfden meij 1700 twee en seventigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832