Menu

Documenten

Document R-1773-14-445-31v

Hendrik Leendert van Gils weduwnaar van wijlen Pitronella Jan Baptist Bertens volgens dese testamente daarvan zijnde gepasseert voor den notaris Cornelis Bles en seeckere getuijgens alhier jnne dato 29 feb 1768 op heeden verstaan cedit aan Arnoldus Vervoort een half huijs aanden oostenkant scheijdende op de graet van de schouw tussen deese ende wederhelft ten westen, met een schop en hof daer aen groot een Loopensaet ofte etc. gestaen en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt, aldaar oost en zuijd de kinderen Gerard Coijen, west den verkooper en noort de straet,
Belast met vijftien duijten chijns s'jaers aan den Ed. Heer alhier, voorts los en vrij, uijtgenomen wegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den tweeden augustij 1700 drie en seventigh.

Cooppenn. 28 guldens voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832