Menu

Documenten

Document R-1774-14-480-231r

Kennelijk zij, dat voor etc. zijn gekoomen ende gecompareert, Laurens Cornelis Janssen, en Adriaan Cornelis Janssen, dewelke verclaarden met elkanderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreeve erffgoederen, hen condividenten aangekoomen mits het overlijden van Cornelis Janssen en Anneken Laurens van Dooremaalen, henne ouders,

Overmits dewelke, zoo is Laurens Cornelis Janssen, bij blinde lootinge ten deele bevallen, ende sal alsoo voor zijne portie hebben, behouden, ende erffelijk blijven possideeren, een huijs, hoff, en aangeleege erve, bestaande in ackerland en weijde, groot vijff en een halff loopensaaten ofte daar omtrent, gestaan en geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Jan Smarius, zuijd de weduwe Nicolaas Borgers, west de straat, en noord Jacobus van Groenendael, belast met vijff stuijvers chijns 's jaars aan den Edelen Heer alhier, voorts los en vrij, Item een parceel uijtgestooken putten groot een en een halff L ofte etc. gelegen als voor ter plaatse de Corte Dalem, aldaar oost Jan van Haaren, zuijd ..., west de kinderen Gerardus Verbunt, en noord ..., los en vrij,

Overmits dewelke, zoo is Adriaan Cornelis Janssen, bij etc., eerstelijk een parceel ackerland en weijde met een eijke wal daar t'enden aan, groot samen ses en een quartier loopensaaten ofte daar omtrent, gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Jacobus van Groenendaal, zuijd Jan Smarius, west de straat, en noord Hendrik van Heijst, los en vrij, Item een parceel ackerland, groot vijff L ofte etc., geleegen als voor, ter plaatse de Hasselt, aldaar oost Peter Hensen, zuijd en west Jan Smarius, en noord Peter van Gestel, los en vrij, laastelijk de helft gemeen en onbedeelt met Jan Vermeer, in een parceel schaarbosch, groot in 't geheel twee L ofte etc., gelegen als voor, ter plaatse de Hasselt, aldaar aan de Korte Straat, oost eenen weg, zuijd Peter Reijnen, west Jan Vermeer, en noord Francis Maes, los en vrij,

Voorts is tusschen de voors. parthijen condividenten wel expresselijk geconditioneert ende ondersprooken, dat jder zijn aanbedeelde sal aanvaarden, te weeten, het huijs en hoff halff april 1700 vijff en seventigh, het ackerland t'oigst daar aan volgende, de weijdens ... masten, en het schaarbosch halff maart beijde deses jaars 1700 vier en seventigh, met de lasten en chijns van den jaare 1700 vier en seventigh, blijvende de huuren, pagten, en opkomsten, als meede het schaarhout van 't schaarbosch, elk tot de voors. respective tijden toe, tusschen de condividenten in 't gemeen, en verder dat jder op zijn aangecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., en allen verholen commer etc., pro ut in forma,
Ende verclaaren de condividenten hier onder geene leenen te zijn aan den Edelen Rade en Leenhove van Braband ende Landen van Overmaze, in s'Hage,
Aldus gedaan ende gepasseert voor ende te overstaan van etc. actum den ses en twintigsten januarij 1700 vier en seventigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832