Menu

Documenten

Document R-1774-14-480-242v

Alsoo Adriana Maria Deckers, in eerder huwelijk is versaamt geweest met Hendricus Swagemakers, bij den welken zij egtelijk geprocreert heeft ses kinderen, met naame Maria oud vijfftien, Johanna, oud twaalff, Cornelis, oud tien, Johannes Baptist, oud agt, Daniel, oud vijff, en Eva, oud drie jaaren, ofte elk daar omtrent, het is nu zulx dat deselve haar wederom in anderen huwelijk begeeven wil met Johannes Jan Coolen, dienthalven soude zij volgens costuijme locaal met voorn. haare kinderen konnen aff deijlen, maar heeft in plaatse van dien op heeden opgerigt en gepasseert staat en inventaris van den boedel welke zij met wijlen voorn. haaren eerderen man in't gemeen te besitten plag, tot den welken ten deese word gerefereert. Dan gemerkt de voorn. kinderen nog zeer jong zijn, dat deselve nog veel zullen komen te kosten eer zij in staat zijn de Fabricq en Negotie der wolle lakenen die gemelde weduwe tot hier toe zedert doode van haaren man met goed succes heeft gecontinueerd en voortgeset, tot verdere subsistentie van de huijshouding, en meede de kinderen wanneer tot jaaren van onderscheijd sullen zijn gekoomen, in staat te stellen met desen haar kost te winnen verder diende te worden geconditioneert, soo zijn op heden data deses, voor etc. gekoomen, ende gecompareert, den voorn. Johannes Jan Coolen en Adriana Maria Deckers, bruijdegom en bruijd ter eenre, en Christiaan Swagemakers als momboir en Johannes Cornelis Deckers als toesiender over de voors. ses minderjarige kinderen ter anderen zijde, dewelke verclaarden met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben in plaats van affdeijlinge het navolgende minnelijk ende vriendelijk accoord, contract ende transactie in der voegen en manieren als volgt, te weeten dat zij eerste van de tweede comparanten hebben aangenoomen, gelijk zij doen bij deesen, de voors. kinderen op te brengen en te alimenteeren in kost ende drank, kleeding, etc. tot dat deselve kinderen sullen gekoomen zijn tot mondige dagen, huwelijk ofte anderen geapprobeerden staat, en als dan aan deselve uijt te keeren jder de somma van vijffhondert guldens, d'een stervende des anderes portie daar meede te auresseeren, waar voor zij eerste comparanten sullen blijven in 't volle besit des boedels, mits betalende de lastige loopende schulden.
Wijders is geconditioneerd dat na doode van de bruijd de voors: voorkinderen voor uijt genieten sullen de erffgoederen bij inventaris gespecificeert, gelijk de te verweckene nakinderen, ook voor uijt genieten sullen de goederen van haar vaders zijde aan te sterven.
En in gevalle het mogte koomen te gebeuren dat de bruijd voor hem bruijdegom quam afflijvig te worden dat als dan alle haare kinderen zoo sijt voors. eersten, als deesen haaren aanstaanden huwelijk als dan in leeven zijnde, en in cas van voor overlijden van en off eenige dier kinderen haare wettige descendenten bij representatie, met en neffens den jegenwoordigen bruijdegom, geheel den boedel zullen parten en deijlen jder daar van een kinds gedeelte, gereserveert als voor ten behoeven van gemelde voorkinderen de erffelijke goederen bij inventaris gemelt en de drie duisent guldens hier voor bedongen, zoo meede ten behoeven van den bruijdegom de goederen die als dan van zijne zijde zullen aanbestorven zijn, en ingevalle den bruijdegom voor de bruijd quam afflijvig te worden, soo sal geheel den boedel blijven aan de bruijd en haare kinderen, in dien gevalle alleen gereserveert ten behoeve van de voor, en de nakinderen, even soo als hier voor is gesegt in cas de bruijd voor de bruijdegom quam afflijvig te worden.
En sal ten opzigten der minderjarige in desen, hier op versogt worden de approbatie van heeren drossaard en scheepenen deser Heerlijkheijd, als oppermomboiren der weesen in desen, naar welkers obtenu en approbatie de voorn. parthijen contractanten belooven deese in alle zijne poincten etc., renuntieerende etc. verbindende etc., pro ut in forma.
Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den vijff en twintigsten april 1700 vier en seventigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832