Menu

Documenten

Document R-1775-14-481-18v

Kennelijck zij dat voor etc. zijn gekomen ende gecompareerd Johanna Brokken, wed wijlen Adriaan Mattijs van Gils, item Cornelis van Hest, mitsgaders Matthijs van Gils als momboir en Peter van Beurden als toesiender over 't nog een minderjarig kind wijlen Zeger Brokken daar moeder van is Jennemaria van den Hout, ende nog Elias Haans als momboir en Anthonij Norbert Heijkants als toesiender over de twee onmondige kinderen wijlen Jan Zeger Brokken en Maria Jan Emmen, Item Conelis van Amelsvoort en Hendrik Mutsaers als in huwelijk hebbende Petronella van Amelsvoort, mitsgaders Jan Smulders als momboir, en Norbart van Amelsvoort, als toesiender over 't nog minderjarig kind wijlen voorn. Maria Brokken daar vader van is gemelde Norbart van Amelsvoort, ende alnog voorn van Amelsvoort voor ende in name van zijnen absenten zoon Adriaan van Amelsvoort, en eindelijck Jan Gerard Smulders als in huwelijk hebbende Maria Theresia Brokken, verklaarde met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge, ende deijlinge van de nabeschreeve erffgoederen hen condividenten aangekoomen mits het overleijden van Martinus Zeger Brokken en Maria Joosten ook genaamt Heijkants, henne ouders en voorouders respective,

Overmits dewelke soo is Johanna Brokken wed. wijlen Adriaan Mattijs van Gils, bij blinde lootinge etc, een parceel weijde groot twee L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Stockhasselt, aldaar oost ... van Rent, suijd de gemeene padt, west den H. Geest armen en noort de aanstede van den vierde condivident, los en vrij,
Item een parceel ackerland groot drie L ofte etc. gelegen als voor, aldaar oost de straat, zuijd Peter Peter Hensen, west Jan Maes, en noord den H. Geest armen alhier los en vrij, ende sal dit lot in vergelijck van caveling trecken van den vierde condivident Jan Gerard Smolders, de somme van hondert guldens,

Overmits dewelke zoo zijn aan 't minderjarig kint wijlen Zeger Brokken daar moeder van is Jennemaria van den Hout, en aan de twee minderjarige kinderen van wijlen Jan Zeger Brokken en Maria Jan Emmen mitsgaders aan Cornelis van Hest, te samen indivisum bij etc. een parceel ackerland groot drie L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Stockhasseld, aldaar oost de gemene straat, zuijd de Heer Peter Hensen, west Jan Maes, en noord Peter Peter Hensen, los en vrij, Item een parceel weijde groot twee en een half L ofte etc. gelegen als voor, oost Hendrik van Gorp, suijd Jan Smarius, west de straat, en noord den H. Geest armen, los en vrij, ende sal dit lot in vergelijck van caveling trecken van den vierde condivident Jan Gerard Smulders, de somme van hondert guldens,

Overmits dewelke soo zijn de gelijke kinderen wijlen Maria Brokken, daar vader van is Norbart van Amelsvoort bij etc. de helft aan den noorden kant van een parceel ackerland groot int geheel tien L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Stockhasselt aldaar oost de straat, zuijd de vierde condivident, met de wederhelft, west Jan Kooijen, en noord Adriaan Jansen, belast met vier duijten chijns sjaars aan den Ed. Heer alhier, voorts los en vrij, ende sal dit lot in vergelijk van caveling trecken van den vierde condivident Jan Gerard Smolders, de somme van hondert guldens, als meede uijt den gelijcke boedel eene somme van vijf en twintig guldens,

Overmits dewelke soo is Jan Gerard Smulders bij etc. een huijs, schuur, schop en aangelegen erve groot vijf en een half L ofte etc. waar onder begrepen is twee L competerende aan de H. Geest armen alhier , gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Stockhasselt aldaar oost de eerste condivident, zuijd de kerkpadt, west de straet, en noord Jan Smarius, los en vrij, Item de helft aan den zuijdenkant van een parceel ackerland groot int geheel tien L ofte etc. gelegen als voor, aldaar oost de straat, zuijd Jan Cornelis Deckers, west Jan Cooijen, en noord de derde condivident met de wederhelft, los en vrij, Ende sal dit lot in vergelijk van caveling moeten uijtkeren aan eerste, tweede en derde lot ider eene somme van hondert guldens.

Voorts is tusschen parteijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprooken, dat jder zijn aanbedeelde zal aanvaarden, te weten de huijsinge en hof, half april 1700 ses en seventig, de weijde etc. te vooren, ende het ackerland.. daar aan volgende met de lasten van den jaar 1700 vijf en seventig blijvende, de huur en opkomsten tot de tijd der aanvaarding int ... soo ... de boomen, en houtwasschen die kapbaar zijn, welke eersdaags publieq tot gemeen profijt sullen worden verkogt, en wijders dat jder op zijn aangecavelde deel ende lot sal moeten gedoogen en onderhouden alle wegen etc. ende hebben etc. belovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma ende verklaaren de condividenten hier onder geene lenen te zijn, aan den Ed. Raade en Leenhove van Braband en 's Hage, aldus gedaan ende gepasseerd voor en ten overstaan van etc., actum den achten twintigsten januarij 1700 vijf en seventig.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832