Menu

Documenten

Document R-1775-14-481-44r

Compareerde voor etc. Francis Cornelis Coolen midsgaders Johanna Maria Nicolaas de Waal weduwe wijlen Adriaan Cornelis Coole, en Lourens Coolen deweleke overleijde zeeker gesloote papier zijnde op drie bijzondere plaatsen met een cachet in rooden lacke verzegeld waar op geschreven staat aldus:

Inventaris van den boedel en nalatenschap van Jenneken Laurens Swagemakers weduwe wijlen sr. Cornelis Jan Coolen geformeerd bij Francis Cornelis Coolen in qualiteijd als bij den testamente van wijlen voorn: Jenneken Laurens Swagemakers weduwe wijlen Cornelis Jan Coolen gepasseerd voor den notaris Cornelis Bles en getuijgen den 7e april 1767 aangestelde executeur van denselven testamente mitsgaders Johanna Maria Nicolaas de Waal weduwe wijlen Adriaan Cornelis Coolen met en benevens haren zoon Laurens Coolen in qualiteijd als testamentaire voogdesse en voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen gemelde Adriaan Cornelis Coolen volgens den testamente gepasseerd voor den voorn. notaris Cornelis Bles den 27 december 1773 en zulks omme des noods en ten allen tijde te connen dienen daar en zoo des ... zijnde gemelde inventaris gepasseerd voor den notaris Pieter Corsten en getuijgen alhier te Tilborgh den vijftienden meij 1700 vijf en seventigh en ten selven dage ter secretarie beslooten overgebragt ten eijnde als voor.

Verclaarde zij comparanten het selve besloten document ter secretarije alhier te depositeeren ten eijnde als daar bij vermeld.
Aldus gedaan en gepasseerd voor en ten overstaan van etc. actum den vijftienden meij 1700 vijf en seventigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832