Menu

Documenten

Document R-1775-14-481-64v

Kennelijck zij dat voor etc. zijn gekomen ende gecompareert Anthonij van Bommel in qualitijt als bij heeren drossaard en scheepenen deser Heerlijkheid aangestelde en beeedigt administrateur der goederen welke de minderjarige kinderen van Adriaan Francis Becx als geinstitueerde meede erffgenamen voor een derde part van nu wijlen Engelina Norbart Zegers volgens den testamente van deselve Engelina Norbart Zegers, gepasseerd voor heeren scheepenen alhier den 6 april 1774 komen te erven,
Item Govert de Noot in qualitijt als bij voors. testamente aangestelde administrateur der goederen welke de minderjarige kinderen van Maria Francis Bex thans huijsvrouw van hem Govert van Noot als geinstitueerde erffgenamen meede voor een derde van en uijt hoofde als voor komen te erven,
En laatstelijk Wilhelmus van Liemt in qualitijt als bij denselven testamente aangestelde administrateur der goederen welke zijn minderjarig kind in huwelijk verweckt aan nu wijlen Antonetta Francis Bex als geinstitueerde meede erffgenaam voort resterende derde part van en uijt denselven hoofde komt te erven, en alsoo te saamen zij drie comparanten ider in hunne gesamentlijke erffgenaamen extestamento van nu wijlen voorn. Engelina Norbart Zegers, die welke verclaarden agtervolgens gesegde testamente en op gevolgde contracte tusschen hun comparanten ter eenre en Adriaan Francis Bex cum suis ter andere zijde aangegaan ende gepasseert voor heeren scheepenen commissarissen alhier den 9e julij 1775 met aprobatie van welgemelde heeren scheepenen zijnde van dato den 10e julij 1775 geschift en gedeijlt te hebben de nabeschreeve erffgoederen en capitaalen hun aangekomen als voors:,

Overmits de welke soo zijn de wettige kinderen van Adriaan Francis Bex soo die actueel in weesen zijn als de zulke welke hij nog zoude komen te verwekken bij blinde lootinge ten deelen bevallen en zullen alsoo voor haare portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijck een huijs met een wooning daar aan, met de schuur stal hof en verdere aangelege erve groot twee en een half loopensat ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse aan de Kerk aldaar oost Alewijn de Rooij, zuijd den Vensenpad, west Christiaan Vinken, en noord de cassij straat, los en vrij,
Item een parceel ackerland groot drie en een half L ofte etc. gelegen als voor aan Kerck en Heuvel, oost de weduwe Nicolaas du Pon, zuijd het volgende parceel, west de heer Elias Roessing, en noord eenen mistweg, belast met eene rente van twee guldens twaalf stuijvers 's jaars aant convent van Tongerloo, voorts los en vrij,
Item een parceel ackerland groot een en een half L ofte etc. gelegen als voor, aan de Kerk, aldaar oost Hendrik van de Sande, zuijd den steenweg, west dhr. Antonij van Bommel, en noord het vorig parceel, los en vrij,
En laastelijk een parceel heijveld gelegen als voor, aan den Ouden Draaijboom aan de rivier de Leij de groote en reengenoten onbekent, belast met eenen stuijver twee penningen chijns s'jaars aan den Ed. heer alhier voorts los en vrij,
En sal dit lot in vergelijk van caveling moeten uijtkeeren aan de condividenten van het tweede lot eene somme van een hondert guldens soo meede aan die van het derde lot gelijke hondert guldens te betaalen ten simpelen vermane, en inmiddels daar van intrest te vergelden tot drie guldens tien stuijvers pro cento s'jaars.

Overmits dewelke zoo zijn de wettige kinderen van Maria Francis Bex tans huijsvrouw van Govert de Noot soo die actueel in weesen zijn, als de sulke welke zij nog zoude komen te verwecken bij etc.,
eerstelijk een parceel soo land als weijde groot drie en een half L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aan de Hasselt, aldaar aan de Corte straat, oost Gerard Swagemakers, zuijd Peter Reijnen, west de gemeene weg, en noord Francis Maes, belast met twee stuijvers twee penningen chijns s'jaars aan den edele heer alhier, voorts los en vrij,
Item een parceel weijland groot een en een half L ofte etc. gelegen als voor aan de Hasselt, oost Jan Peter Beeris, zuijd Peter Reijnen, west en noord de gemeene straat, los en vrij,

Aldus gedaan ende gepasseerd voor ende ten overstaan van etc., actum den twaalfden augustij 1700 vijff en seventig.

Verder geen percelen in de Hasselt.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832