Menu

Documenten

Document R-1775-14-481-69r

Kennelijk zij dat voor etc. zijn gekomen ende gecompareerd Adam Jan van Riel, Jan Laurens Hensen, in huwelijk hebbende Hendrika Jan van Riel, Adriaen Justinus Smulders, meerderjarige zoon en eenigste erffgenaam van wijlen Engelina Jan van Riel mitsgaders Justinus Aart Reijnen als vader en erffgenaam van nu wijlen zijnen zoon Johannes in huwelijk verwekt aan wijlen Adriaantje Jan van Riel te samen kinderen/kindskinderen en erffgenamen van wijlen Cornelia van Ierssel ter eersten zijde,
Item den voornoemden Justinus Aart Reijnen, de vijff kinderen van wijlen Peeter Aart Reijnen, met naamen Huijbert, Adriaen, Hendrik en Jenne Maria Reijnen mitsgaders Peter Corstiaen Denissen als in huwelijk hebbende Catharina Reijnen,
Item de vijff kinderen wijlen Helena Maria Aart Reijnen daar vader van is Adriaen van Huikelom met namen Jan, Willem, Anthonij en Aart van Huikelom mitsgaders Jan Schapendoncq als in huwelijk hebbende Maria van Huikelom,
Item Catharina dogter wijlen Anthonetta Aart Reijnen daar vader van was Augustinus van Huikelom,
Item Andreas van Broekhoven in huwelijk hebbende Maria Moonen wiens moeder was Engelina Aart Reijnen,
Item de twee kinderen van wijlen Adriaen Aart Reijnen met namen Denijs Reijnen en Adriaen van den Broek in huwelijk hebbende Anthonet Reijnen,
En laastelijk Anthonij en Johanna meerderjarige kinderen wijlen Jan Aart Reijnen mitsgaders nog meer voornoemde Justinus Aart Reijnen als momboir en Jan van den Boer als toesiender voor de nog twee minderjarige kinderen van wijlen evengemelde Jan Aart Reijnen te samen broeder, broeders en susters kinderen en erffgenamen et testamento van wijlen Mattheus Aart Reijnen ter tweeder zijde,
Welke comparanten verclaarden wedersijds met elkanderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreven erffgoederen hun condividenten te weeten die ter eerster zijde aangekomen van wijlen hare moeder en grootmoeder respective de voorn. Cornelia van Ierssel en die ter tweeder zijde van wijlen haren broeder en oom repective den voorn. Mattheus Aart Reijnen die in huwlijk is versaamt geweest met nu wijlen meer voorgemelde Cornelia van Ierssel,

Overmits dewelcke zoo zijn de gesamentlijke comparanten ter eerster zijde bij blinde lotinge ten deele bevallen en zullen alzoo voor hare portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk een parceel ackerlandt groot in ´t geheel twee lopensaten offte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aan ´t Craijven oost Jennemie van Spaandoncq, zuijd Francis Beris, west de heijde en noord Gerard de Beer, los en vrij,
Item een parceel weijde groot een en een halff lopensaten offte etc. gelegen als voor aldaar oost en zuijd Jenne Maria van Spaandoncq, west en noord de kinderen Thomas Verbunt, los en vrij,
Item een parceel ackerlandt groot twee en een halff lopensaten, offte etc. gelegen als voor aldaar oost Francis Coolen, zuijd den H Geest Armen, west de straat en noord Jan Jacobs, los en vrij,
Item een parceel ackerlandt groot een lopensaat offte etc. gelegen als voor aldaar oost Gerard van Spaandocq, zuijd de kinderen Jan van Riel, west Francis Coolen en noord de wed. Nicolaas Burgers, los en vrij,
Item een huijs hoff en aangelegen erve groot vier en een halff lopensaten offte etc. gelegen als voor aldaar oost Adriaen Janse, zuijd de wed. Anthonij van den Breekel, west de straat en noord Jan van den Broek, belast met negen stuijvers en vier penn: chijns s´jaers te betalen aan de Conventualen van Tongerloo, voorts los en vrij,
Item een parceel ackerland groot twee lopensaten elff roeden offte etc. gelegen als voor aldaar oost Jacobus de Beer, zuijd Norbart van de Loo, west de wed. Adriaen de Jong en noord de kinderen Jan van Riel, los en vrij,
En laastelijk een parceel heijbodem groot drie quartier lopensaten offte etc. gelegen onder den Dingbancke van Oosterwijck tot Enschot aan de Pastoorsdijck tusschen erven oost d´heer Dubbeldemuts, west Wouter van Gool, zuijd Anthonij Kruijssen en noord ..., los en vrij,
En zal dit lot in vergelijk van caveling trecken van de comparanten ter tweeder zijde een somme van vijfftig guldens welcke bij ´t passeeren deses zijn voldaan,

Overmits dewelcke zoo zijn de gesamentlijke comparanten ter tweeden zijde bij blinde lotinge ten deele bevallen en zullen alzoo voor hare portie hebben, behouden, en erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk een parceel ackerlandt groot drie lopensaten offte daar omtrend gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt genaamt het Craijven aldaar oost Francis Coolen, zuijd de wed. Adriaen van de Geer, west de heijde en noord de straat, los en vrij,
Item een parceel weijde groot drie lopensaten offte etc. gelegen als voor aldaar oost de kinderen Jan van Riel, zuijd en noord straat en west Jan Maas, belast met drie duijten chijns s´jaars te betalen aan de Gesworens alhier, voorts los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot vier en een halff lopensaten offte etc. gelegen als voor aldaar oost Jan van Spaandoncq, zuijd en noord de kinderen Jan van Riel en west Hendrik van Gorp, los en vrij,
En laastelijk een huijs, schop, hoff en aangelegen erve groot vijff lopensaten ofte daar omtrend gestaan ende gelegen als voor aldaar oost de straat, zuijd Hendrik van Hest, west Peter Hensen en noord de wed. Cornelis Coolen, los en vrij,
En zal dit lot in vergelijk van caveling moeten uitkeeren aan de comparanten ter eersten zijde de somme van vijfftig guldens welke bij ´t passeeren deeses zijn voldaan,

Voorts is tusschen parthijen condividenten wel expresselijk geconditioneerd en ondersproken dat jeder zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan met de lasten en chijnsen van den jare 1776 en wijders dat ieder op zijn aangecavelde deel en lot zal moeten gedoogen en onderhouden alle wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma,
Ende verklaren de condividenten hier onder geene leenen te zijn aan den Edelen Rade en Leenhove van Braband in ´s Hage, Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc.
Actum den sevenden september 1700 vijffen seventigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832