Menu

Documenten

Document R-1775-14-481-71v

Kennelijk zij dat voor etc. zijn gekomen ende gecompareerd, Adam Jan van Riel, Jan Laurens Hensen in huwlijk hebbende Hendrina Jan van Riel, Adriaan Justinus Smulders, meerderjarigen zoon en eenigste erffgenaam van wijlen Engelina Jan van Riel, midsgaders Justinus Aart Reijnen als vader en erffgenaam van nu wijlen zijnen zoon Johannes in huwlijk verwekt aan nu wijlen Adriaantje Jan van Riel en alsoo te samen kinderen en kinds kinderen van wijlen Jan Lambert van Riel, en Cornelia van Ierssel die welke verklaarden met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreve erffgoederen hun condividenten aangekomen van nu wijlen de voorn. hunne vaders en voorouders respective,

Overmits dewelcke soo is Adam Jan van Riel bij lotinge ten deelen bevallen ende zal alzoo voor zijnen portie hebben, behouden en erfflijk blijven possedeeren,
Eerstelijk de helft aan den zuijdenkant van eene huijzinge scheijdende op de graat van de schou met stal, schuur, schop, hoff en aangelegen erven groot te samen vijff lopensaten offte etc. gestaan en gelegen binnen deese Heerlijkheijd Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar genaamt het Craijven oost Adriaen Jansen, zuijd de wed: Huijbert van Dal, west de straat en noord Maria van den Breekel, los en vrij,
Item een parceel ackerlandt groot een lopensaat offte etc. gelegen als voor aldaar oost de erffgenamen van Matthijs Aart Reijnen, zuijd Hendrik van Gorp, west de straat en noord Peter van Gestel, los en vrij,
Item een parceel weijde groot twee en een halff lopensaten offte etc. gelegen als voor aldaar oost de straat, zuijd den condivident in deesen, west Arnoldus van der Voort en noord Peter van Gestel belast met dartig stuijvers s'jaars aan den H Geest Armen alhier, voortsl os en vrij,
Item en laastelijk een parceel ackerland groot twee lopensaten offte etc. gelegen als voor aldaar oost Peeter van Gestel, zuijd Francis Beris, west de heij en noord Joost de Beer, los en vrij,
En zal dit lot in vergelijk van caveling trecken van den derden condivident in deesen, de somme van hondert guldens welke bij 't passeeren deeses zijn voldaan,

Overmits dewelcke zoo is Jan Laurens Hensen no ux. bij lotinge ten deelen bevallen ende zal alzoo voor zijne portie hebben, behouden en erfflijk blijven possedeeren,
Eerstelijk een huijzinge met den hoff en aangelegen erve, groot te zamen vier en een halff lopensaten oftte etc. gestaan en gelegen binnen deese Heerlijkheijd Tilborg aan de Hasselt ter plaetse genaamt het Craijven aldaar oost Adriaan Jansen, zuijd de wed. Anthonij van den Breekel, west de straat en noord Jan van den Broek belast met negen stuijvers vier penningen chijns s'jaars aan 't Convent van Tongerloo, voorts los en vrij,
Item een parceel ackerlandt groot twee lopensaten offte etc. gelegen als voor aldaar oost, zuijd en west Francis Coolen en noord de wed. Nicolaas Borgers, los en vrij,
Item een parceel ackerland groot een en een halff lopensaten offte etc. gelegen als voor aldaar oost, zuijd en noord Adam van Riel en west Joost de Beer, los en vrij,
Item een parceel weijde groot een en een halff lopensaten offte etc. gelegen als voor aldaar oost de waterloop, zuijd en noord de straat en west de erffgenamen Matthijs Aart Reijnen, los en vrij,
Item een parceel weijde groot een en een halff lopensaten offte etc. gelegen als voor aldaar oost Peter van Gestel, zuijd Cornelis de Beer, west en noord Adam van Riel, los en vrij,
Item en laastelijk een parceel ackerlant groot een lopensaat offte etc. gelegen als voor aldaar oost Peter van Gestel, zuijd Justinus de Beer, west de heijde en noord Adam van Riel, los en vrij,
En zal dit lot in vergelijk van caveling trecken van den derden condivident in deesen eene somme van vijff en sestig guldens welke bij 't passeeren deeses zijn voldaan,

Overmits dewelcke soo is Adriaan Justinus Smulders bij lotinge ten deelen bevallen ende zal alzoo voor zijne portie hebben, behouden en erfflijk blijven possedeeren,
Eerstelijk een geregt agste part gemeen en onverdeelt in eenen tienden Wagen onder Goirle genaamt den Nieuwen Wagen belast dit agste met een agste part in vier en veertig stuijvers chijns s'jaars aan 't comptoir van den heer Rentmeester Verster te betalen te H Beek jaarlijks op St. Huijberts-dag, voorts los en vrij,
En sal dit lot in vergelijk van caveling moeten uitkeeren aan den eersten condivident in desen eene somme van honderd guldens als mede aan den tweeden condivident eene somme van vijff en sestig guldens welke beijde bij 't passeeren deeser zijn voldaan,

Overmits dewelcke soo is Justinus Aart Reijnen, bij lotinge ten deele bevallen en zal alzoo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk een parceel ackerlandt groot vijff lopensaten offte etc. gelegen binnen deze Heerlijkheijd Tilborg, ter plaetse de Hasselt aldaar aan 't Craijven oost de wed. Jan van Spaandoncq, zuijd de wed. Jacob Peters, west Adam van Riel en noord de erffgenamen Matthijs Aart Reijnen,
Item een parceel ackerland groot twee en een halff lopensaten offte etc. gelegen als voor aldaar oost Peeter van Gestel, zuijd den H: Geest Armen alhier, west de straat en noord Jan Jacobs,
Item een parceel weijde, groot twee en drie quartier lopensaten offte etc. gelegen onder Oosterwijck ter plaetse genaamt Karkoven aldaar oost de waterloop verdere reengenoten onbekend,
En laastelijk een parceel heijbodem groot drie quartier lopensaten offte etc. gelegen als voor ter plaatse Enschot aan de Pastoordijck aldaar oost de hr Dubbeldemuts, zuijd Anthonij Kruijssen, west Wouter van Gool en noord ..., alle los en vrij,
Voorts is tusschen parthijen condividenten wel expresselijk geconditioneerd en ondersproken dat jder zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan met de lasten en chijnsen van den aanstaanden jaare 1776, en wijders dat jder op zijn aangecavelde deel ende lot zal moeten gedoogen en onderhouden alle wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma,
Ende verklaren de condividenten hier onder geene leenen te zijn aan den Ed. Rade en Leenhove van Braband in s'Hage.
Aldus gedaan en gepasseerd voor en ten overstaan van etc. actum den sevenden september 1700 vijff en seventigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832