Menu

Documenten

Document R-1775-14-481-75r

Kennelijk zij dat voor etc. zijn gekomen ende gecompareerd Dionisius van Tulder, Hendrikus van Tulder, Anna Barbara van Tulder en Fortunatus van Tulder, die welcke verklaarden met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erfscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreven erfgoederen en capitalen hun condividenten aangekomen mits het overlijden van wijlen Leonardus van Tulder en Cornelia Peijnenborg hunne ouders zaliger repective,

Overmits dewelcke soo is Dionisius van Tulder bij lotinge ten deele bevallen en zal alzoo voor zijne portie hebben behouden en erfflijk blijven possideeren,
Eerstelijk een huijs en aangelegen erve groot vier lopenaten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaar oost en west de straat, zuijd de weduwe Cornelis Coolen en noord Jan Deckers, los en vrij,
Item een parceel ackerlandt groot drie en drie quartier lopensaten ofte etc. gelegen als voor aldaar oost een volgend parceel, zuijd Francis C Coolen, west Wouter van Iersel en noord Jacobus van Groenendaal, los en vrij,
Item een parceel ackerlandt groot twee lopensaten ofte etc. gelegen als voor aldaar oost Jacobus van Groenendaal, zuijd Norbert de Beer, west het vorige parceel en noord Peter van Gestel, los en vrij,
Item een parceel ackerlandt groot drie lopensaten ofte etc. gelegen als voor aldaar oost den Edelen Heer alhier, zuijd d'heer Cornelis Bles, west de kinderen Christiaan Cooijen, en noord Jacobus van Groenendaal, los en vrij,
Item een parceel ackerlandt groot vier lopensaten ofte etc. gelegen als voor aldaar oost de straat, zuijd de kinderen Jan Verbunt, west Martinus Schijvens en noord Hendrik Mutsaarts, los en vrij,
Item een parceel acker en weijland groot vijff lopensaten ofte etc. gelegen als voor aldaar oost den Edelen Heer alhier, zuijd Norbart Brocken, west Nicolaas Bruers en noord de weduwe Jan Schoffers, belast met twee guldens vijfftien stuijvers s'jaars te betalen aan den H. Geest Armen alhier, voorts los en vrij,
Item een parceel ackerlandt groot drie en een halff lopensaten ofte etc. gelegen als voor in het Laar aldaar oost de straat, zuijd Cornelis van Bladel, west den H. Geest Armen en noord Adriaan Reijnen, los en vrij,
Item een parceel ackerlandt en weijde groot vier en een halff lopensaten ofte etc. gelegen als voor ter plaetse den Berckdijck aldaar oost Francis de Rooij, zuijd de gemeene weg, west Willem Brocken en noord Francis de Beer, los en vrij,
Item een parceel ackerlandt groot drie en een halff lopensaten ofte etc. gelegen als voor, in de Scheijf aldaar oost Peter Vermeer, zuijd, west en noord d'heer Lenaarts, los en vrij,
Item een huijs schop en hoff groot ses en dertig roeden ofte etc. gestaan en gelegen als voor aan de Kerk in 't Scheijffstraatje aldaar oost Adriaan van Speijck, zuijd het Scheijffstraatje, west Hendrik Reijnen en noord d'heer van Velden, los en vrij,
Item eene scheepene gelofte groot in capitaal twee hondert guldens ten laste van de weduwe Johannes Hoffhuijsen in dato den 6 meij 1747,
Item eene scheepene gelofte groot in capitaal twee hondert en vijfftig guldens ten laste van Johannes van Oolen in dato den 28 februarij 1754,
Item eene scheepene gelofte groot in capitaal een hondert en vijfftig guldens ten laste als voor in dato 9 april 1756,
Item eene scheepene gelofte groot in capitaal een hondert en vijfftig guldens ten laste de weduwe Martinus Bastiaan Fiers in dato 1 ... 1754,
Item eene scheepene gelofte groot in capitaal een hondert guldens ten laste van Theodorus Christoffel Vinken in dato 2 augustus 17..,
Item eene scheepene gelofte groot in capitaal een hondert guldens ten laste van Thomas Laurens van Amelroij in dato 8 junij 1750,
Item eene scheepene gelofte groot in capitaal drie hondert guldens ten laste van Jan Govert Jansen in dato 13 december 1767,
En zal dit loth in vergelijk van caveling moeten uitkeeren aan Fortunatas van Tulder vierden condivident in deesen een derde part in de somme van vier duijsend guldens eens, te betalen wanneer hij Fortunatas zelf zal komen te eijsschen en inmiddels daar van betalen den intrest tot drie guldens percento s'jaars,

Overmits dewelcke soo is Hendrikus van Tulder bij lotinge ten deele bevallen en zal alzoo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk een huijzinge met den hoff en aansteede groot seven lopensaten ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg in den Noordhoek, aldaar oost het onmondige kind van Francis van Ierssel, zuijd den ackerwegt, west Jan Backers en noord de straat, belast met eenen gulden drie stuijvers en drie penningen s'jaars te betalen aan de conventualen van Tongerloo, voorts los en vrij,
Item een parceel ackerlandt groot twee lopensaten ofte etc. gelegen als voor in de Havervelden aldaar oost en zuijd den ackerwegt, west den H. Geest Armen alhier en noord den voetpat, los en vrij,
Item een parceel ackerlandt groot twee lopensaten ofte etc. gelegen als voor in de Scheijff aldaar oost d'heer Hendrikus Baks, zuijd de straat, west de Soe en noord den ackerwegt, los en vrij,
Item een parceel ackerlandt groot vier lopensaten ofte etc. gelegen als voor aan den Berckdijck aldaar oost en zuijd Peter van den Houdt, west de straat en noord de Baan, los en vrij,
Item een parceel weijde groot twee lopensaten ofte etc. gelegen als voor onder Corvel aldaar oost en zuijd Govert Pessers, west de weduwe dhr Hendrikus Mutsers en noord de Baan, los en vrij,
Item drie vierde parten gemeen en onbedeelt in eene hoeve landts bestaande in huijsingen, hoff, weijde, ackers, bosch en heijde gestaan ende gelegen als voor ter plaetse Eijnthoven aldaar oost ..., zuijd ..., west ... en noord ..., zijnde leen en leenhoerig aan den Ed. Hove van Braband in s'Hage en reeds in den condivident verhuren den 4 junij 1767, voorts los en vrij,
Item een parceel ackerlandt groot twee en een halff lopensaten ofte etc. gelegen als voor aan de reijdt aldaar oost een volgend parceel, zuijd den ackerwegt, west Hendrik van Tulder en noord Marianna Bacx, los en vrij,
Item een parceel ackerlandt groot twee lopensaten ofte etc. gelegen als voor aldaar oost Cornelis Melis, zuijd eene gemeene wegt, west het vorig parceel en noord Marianna Bacx, los en vrij,

Verder geen referenties m.b.t. de Hasselt.

Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den drie en twintigsten september 1700 vijff en seventigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832