Menu

Documenten

Document R-1776-14-445-248

Denijs, Thomas en Jennemaria meerderjarige kinderen van wijlen Thomas Piart, cedunt aan Cornelis Simon de Bont een huijs plaats met de timmeragie daar op staande en leggende, mitsgaders de erve daar bij gehoorende groot te samen een half L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasseld, aldaar oost de straat zuijd Margo Smulders, west Jacobus van Groenendaal, ende noord Nicolaas van Beurden,
Item een parceeltje ackerland groot twaalf roeden ofte etc. gelegen als voor, aldaar oost ..., zuijd Margo Smulders west de waterlaat, noord Nicolaas van Beurden c suis, beijde los en vrij, uijtgenoomen weegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma, actum den negentienden januarij 1700 ses en seventig.

Cooppenn: 100 gls voldaan.

Compareerde voor etc. Thomas Piart weduwenaar van wijlen Clara Brouwers dewelke verklaarde te renuntieeren van het regt van togt hem competeerende van de vaste goederen welke hij compt: heeft beseten met wijlen zijne voorn. huijsvrouw Clara Brouwers, en sulx ten behoeve zijne kinderen verweckt bij wijlen gen. Clara Bouwers, sonder daar van eenig regt te reserveeren, maar daarvan te renuntieren in gerequireerde forma aldus gedaan ende gepasseerd voor ende ten overstaan van etc. actum den negentienden januarij 1700 ses en seventig.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832