Menu

Documenten

Document R-1776-14-481-106r

Kennelijck zij dat voor etc. zijn gekomen ende gecompareerd, Jan Jan Maes als in huwelijck hebbende Pitronella de Rooij, Francis Peter Reijnen in huwelijck hebbende Anneke de Rooij, en Maria de Rooij weduwe wijlen Peter Mutsaers, dewelcke verklaarde met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreeve erffgoederen, hen condividenten aangekomen met het overleijden van Adriaan Adriaan de Rooij henne swager en broeder respective,

Overmits dewelke soo is Jan Jan Maas no ux bij etc. eene huijsinge schuur en schop met de aangelege erve groot samen vier en een half L ofte etc. gestaan en gelege alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaer genaamt de Langstraat, oost de straat, west Justinus van Helvoort, zuijdt en noord de weduwe Jan Horvoirs, los en vrij, Item een parceel weijde groot drie en een half L ofte etc. gelegen als voor, oost Francis Beeris, west de straat, zuijd een volgende lot, en noord den mistwegt, belast met vier guldens tien stuijvers s'jaars aan den H. Geest armen alhier, voorts los en vrij, en laastelijck een parceel uijtgesteeke putten groot twee L ofte etc. gelegen als voor in Jacobshoek, oost de Leij, west de land scheijding, suijd Cornelis Momboirs en noord Francis Beeris, los en vrij, ende sal dit lot in vergelijck van caveling moeten uijtkeeren aan Francis Reijnen tweede condivident, eene somme van hondert guldens en aan Maria de Rooij wed. wijlen Peter Mutsaers derde condividente eene somme van vijf en seventig guldens, beijde bijt passeeren deses voldaan,

Overmits dewelke soo is Francis Peter Reijnen no ux bij etc. een parceel soo land als weijde groot samen drie en een half L ofte etc. gelegen alhier onder Tilburg, aan de Hasselt, oost Peter van Groenendaal, west Adriaan van Gorp, zuijd den eersten condivident en noord Francis Beris, los en vrij, Item een parceel soo land als weijde groot samen een en een half L ofte etc. gelegen als voor aan de Hoeven, oost de straat, suijd Francis Peter Reijnen, west en noord Georgius Weller, belast met drie duijten chijns sjaars aan de gesworens alhier, voorts los en vrij, Item een parceel schaarbosch groot twee en een half L ofte etc. gelegen als voor aan de Hasselt tende de Langstraat, oost en suijd Peter Pessers, west Francis Beris en noord Peter van Gestel, los en vrij, Item een parceel turfvelden groot twee L ofte etc. gelegen als voor in de oude Nieuwe Velden oost de gemeente, zuijd Antonij van de Kuris, west ... en noord Cornelis van Beurden, los en vrij, en laastelijck een parceel turfvelden groot twee L ofte etc. gelegen als voor in de oude Nieuwe Velden, oost de gemeente, west den Langendijck, zuijd Jan Jan Maes en noord ..., los en vrij, ende sal dit lot in vergelijck van caveling trecken van Jan Jan Maas eerste condivident, eene somme van hondert guldens, die bijt passeeren deses zijn voldaan,

Overmits dewelke soo is Maria de Rooij weduwe wijlen Peter Mutsaers bij etc. een parceel ackerland en weijde groot seven L ofte etc. gelegen alhier onder Tilburg ter plaatse de Hasselt, oost Peter Hensen, west de straat, zuid de wed, Gijsbert Bax, en noord het eerste lot, belast met ses guldens sjaars aan den H. Geest armen alhier voorts los en vrij, Item een parceel ackerland groot twee en een half L ofte etc. gelegen als voor, oost de straat, west Jan Jan Maas, zuijd den H. geest armen alhier en noord Jan Kleijsen, los en vrij, Item een vierde part in een parceel uijtgesteecke putten groot int geheel vier a vijf L ofte etc. gelegen als voor aan ouden Draijboom, oost de Leij, west ..., zuijd de weduwe Gijsbert Bax en noord Jan ..., belast met twee duijten chijns sjaars aan den Ed. Heer alhier, voorts los en vrij, ende sal dit lot in vergelijck van caveling trecken van Jan Jan Maas eerste condivident eene somme van vijf en seventig guldens, die bijt passeeren deses zijn voldaan,

Voorts is tusschen partheijen condividenten wel expresselijck geconditioneerd, ende ondersprooken, dat jder zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten van deesen jaare 1700 ses en seventig en wijders dat ider op zijn aangecavelde deel ende lot sal moeten gedoogen ende onderhouden alle weegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, ende verklaaren de condividenten hier onder geene leenen te zijn aan den Ed. Rade en Leenhove van Brabant in 's Hage, aldus gedaan ende gepasseerd voor ende ten overstaan van etc. actum den tienden februarij 1700 ses en seventigh.



Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832