Menu

Documenten

Document R-1777-14-446-75r

D'heer Wouterus Schagt als last en procuratie hebbende van juffrouw Johanna Wouter Molenberg weduwe en testamentaire erffgenaam van wijlen haaren man Johannes Gijsbert van Gorp volgens den testamente daar van zijnde gepasseerd voor den notaris Cornelis Bles en zeekere getuijgens alhier in dato 19e meij 1773 zijnde die procuratie gepasseerd voor den zelven notaris Bles en getuijgens alhier den 16e december 1776.
Item den wel eerwaarde heer Gerrardus Tabbers roomsch pastor tot Hilvarenbeeck in qualiteijd als last en procuratie hebbende van de heeren Johannes en Gijsbertus Tabbers meerderjarige kinderen van wijlen Govert Tabbers en Cornelia van Gorp, welke Cornelia een dogter was van wijlen meergenoemde Johannes Gijsbert van Gorp bij hem in eerder huwlijk verwekt aan Elisabeth Willem van der Burgt volgens de procuratie daar van zijnde gepasseert voor gemelde notaris Cornelis Bles en getuijgens alhier den 18e october 1776.
Denzelven heere Gerrardus Tabbers nog in qualiteijd als voogd over de nog minderjarige kinderen van wijlen Govert Tabbers en Cornelia van Gorp voornoemt, en in die qualiteijd tot het geen navolgende behoorlijk geauthoriseerd bij heeren scheepenen alhier, volgens authorisatie daar van zijnde in dato 9e december 1776.
En laastelijk sr. Jacobus Verbruggen in qualiteijd als vader en voogd over zijn minderjarig kind bij hem in huwelijk verwekt aan wijlen meer voornoemde Cornelia van Gorp, en in die zijne qualiteijd meede geauthoriseerd bij heeren scheepenen voornoemt, zijnde die authorisatie van dato 9e december 1776, alle welke testamente, authorisatien, en procuratien respectivelijk op heeden zijn verthoond jeder der voorn. verkoopers voor zoodanig regt, part, en aandeel als haar in en aan de naagenoemde goederen respectivelijk competeerende zijn, en alzoo te zaamen voor 't geheel, cedunt aan Jan Baptist van Dal eene huijzinge met agterhuijzing, stal, hoff, en boomgaard met de twee kamers en turfschop onder de poort groot te zaamen twee en een half L ofte etc. gestaan en geleegen binnen de Heerlijkheijd Tilborg ter plaatse de Velthoven aldaar oost de verkoopers zuijd de waterloop west de verkoopers en noord de straat, los en vrij uijtgenoomen weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
En werd ten deesen verder gerefereerd tot de conditie van publicque verkooping daar van voor heeren drossaerd en scheepenen alhier gehouden in datis 16 en 30e december 1776
Actum den zeeven en twintigsten januarij 1700 zeeven en zeeventigh.

Cooppenn: en slagen 2250 gls: voldaen.

...

De zelven in qualiteijd als voor cedunt aan Norbart Jacobus de Beer een parceel ackerland groot een en drie quartier L ofte etc. geleegen binnen Tilborg ter plaatse agter de Hasselt in de Staatshoeven aldaar oost Jan Donders cum suis, zuijd Norbart de Beer, west den ackerwegt, en noord de kinderen Norbart Swagemakers, los en vrij uijtgenoomen weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
En werd ten deesen verder gerefereerd tot de conditie van publicque verkooping daar van voor heeren drossaerd en scheepenen alhier gehouden in datis 16 en 30e december 1776
Actum den zeeven en twintigsten januarij 1700 zeeven en zeeventigh.

Cooppenn: en slagen 120 gls: en 10 st voldaen.

De zelven in qualiteijd als voor cedunt aan Laurens van Spaandoncq een parceel ackerland groot een en drie quartier L ofte etc. geleegen binnen deeze Heerlijkheijd Tilborg ter plaatse agter de Hasselt in de Staatshoeven, aldaar oost Jan Donders C: S: zuijd de kinderen Norbart Swagemakers, west den ackerwegt, en noord Francis Beeris los en vrij uijtgenoomen weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
En werd ten deesen verder gerefereerd tot de conditie van publicque verkooping daar van voor heeren drossaerd en scheepenen alhier gehouden in datis 16 en 30e december 1776
Actum den zeeven en twintigsten januarij 1700 zeeven en zeeventigh.

Cooppenn: en slagen 110 gls: voldaen.

...

De zelven in qualiteijd als voor cedunt aan Hendrick Cornelis Brouwers een parceel soo land als schaarbosch groot te zaamen twee L ofte etc. geleegen binnen Tilborg ter plaatse aan de Hasselt ten eijnde de Langstraat, aldaar oost Francis Beeris, zuijd Adriaan van Beurden, west de straat, en noord Ludovicus Dams,
Item een parceel turfveld groot vier L geleegen als voor ter plaatse in Jacobshoek aldaar oost Christiaan Momboirs, zuijt de Lantscheijding, west de weduwe Jan Verhoeven, en noord de Leij, beijde los en vrij uijtgenoomen weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
En werd ten deesen verder gerefereerd tot de conditie van publicque verkoping daar van voor heeren drossaerd en scheepenen alhier gehouden in datis den 16 en 30e december 1776
Actum den zeeven en twintigsten januarij 1700 zeeven en zeeventigh.

Cooppenn: en slagen 142 gls: en 10 st voldaan.

...

Dezelven in qualiteijd als voor cedunt aan Jan Janse van Gils een parceel mastbosch met een wal schaarhout ront omme groot in 't geheel veertien L ofte etc. geleegen binnen de Heerlijkheijd Tilborg ter plaatse agter de Hasselt aan de Dongense dreef aldaar oost de weduwe Nicolaas Burgers, zuijd de Baan, west en noord de gemeente,
Belast met ses stuijvers gebuurchijns s'jaars aan Heeren Regenten alhier voorts los en vrij uijtgenoomen weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
En werd ten deesen verder gerefereerd tot de conditie van publicque verkooping daar van voor heeren drossaerd en scheepenen alhier gehouden in datis den 16 en 30e december 1776
Actum den zeeven en twintigsten januarij 1700 zeeven en zeeventigh.

Cooppenn: en slagen 740 gls: voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832