Menu

Documenten

Document R-1777-14-446-94

Compareerde voor etc. Catharina de Beer weduwe wijlen Jan Jansen ter eenre, en Jan Baptist Daams ter andere zeijde, beijde woonende alhier, dewelke verklaarden met den andere aangegaan ende gemaakt te hebben deeze navolgende erfmangeling waarbij de comparante ter eenre aan de comparant ter andere zeijde wettelijk en erffelijk is ... opdraagen en overgeevende, zoo als zij doed bij deesen eene wooninge bestaande in eene kamer keuken goot scheijdende aldaar op den geevel ten noorden met den hof daar aan groot vijfentwintig roeden ofte daar omtrent gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse aan de Hasselt, oost den mistweg, zuijd de straat, west en noord de comparante ter eenre los en vrij uijgenoomen weegen etc. wijders is geconditioneerd dat den comparant terandere zeijde sal moogen timmeren ten oosten teegen het schop van de comparante ter eenre, en dat deeze wooninge zal moeten laaten weegen de twee wooningen ten noorden.

Waar en teegen verklaarde den comparant ter andere zeijde aan de comparant ter eenre in maniere voors wettelijk ende erffelijk opte draagen en over te geeven soo doet bij deesen, een half huijs scheijdende op de graat van de schouw tusschen deeze ende weederhelfte ten noorden, met den hof groot viertien roeden ofte daar omtrent gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse aan de Hasselt aldaar oost en zuijd de straat, west de kinderen van Adriaan Brouwers en noord de comparante ter eenre los en vrij uijtgenoomen weegen etc. en zal de comparante ter eenre zeijde, tot egalisatie uijtkeeren en betaalen eene somme van een hondert en vijfentaggentig guldens, waar van den comparant ter andere zeijde bekend uijt hande van de comparante ter eenre ontfangen te hebben eene somme van vijfen taggentig guldens en de resteerende hondert guldens ... ende hebben zij comparanten weederzeijts den een tot des anders behoeft volkomentlijk verteegen ende gerenunieerd inne maniere daar toe behoorlijk en gewoonlijk zijnde, geloovende deese erfmangeling altijd te zullen houden en doen houden voor goed vast bundig en van waarden, zonder eenig weederzeggen en allen verholen commer calangie ofte aantaal hier inne weesende ofte naarmaals koomende den een den anderen te zullen afdoen en garanderen, t'eenemaal sonder arg ofte list.

En ten eijnde hiervan worde betaald den veertigsten penning ten behoeve van 't gemeene land, zullen deeze vermangelde goederen ingevolge de ordonnantie op dat middel geemaneerd bij officier en schepenen en secretaris deeze Heerlijkheijd Tilborg worden ... mits dien verklaaren wij officier en schepenen en loco secretaris ondergenoemt de voorn vermangelde parceelen van erven met den anderen naa behoorlijk onderzoek te hebben waardig bevonden en getaxeerd op eene somme van vier hondert en vijftig guldens dus f 450:-:-: en verklaaren nog officier schepenen en loco secretaris ondergenaamt op den in den aanvang onser bedieninge deeze tuxatie gedaan te hebben ter goeder trouwe naa onse beste kennis en wetenschap, en speciaal dat wij in 't doen derselve ... agtervolgt hebbende het vijfde ... der ordonnantie op 't middel van den veertigsten penning den dato 24 december 1695 geemaneerd.
Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den zeevenentwintigsten maart 1700 zeeven en zeeventigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832