Menu

Documenten

Document R-1777-14-481-198r

Kennelijck zij dat voor etc. zijn gekoomen ende gecompareerd Johan Batista Verbunt, Josephus Verbunt den laastgenoemde soo voor hem selven als in qualiteijd als last en procuratie hebbende van Cornelis Franciscus Verbunt volgens de procuratie daar van zijnde gepasseert voor den notaris Cornelis Bles en zeekere getuijgens alhier in Tilburg den ..., item Augustinus Gerardus Verbunt, Dionisius Verbunt, en Anthonius Verbunt, alle kinderen en erffgenaamen van wijlen Gerrardus Verbunt en Johanna Maria Verassen, die welken verklaarden met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erfscheijdinge ende deijlinge van de naabeschreeve erfgoederen, hun condividenten aangekoomen mits het overleijden van hunne voorn: ouders zaligers, soo meede van hunne grootvader en moeder maternel, zijnde de vijf eerstgenoemde meerderjarig, en den laastgenoemde gemagtigt met de brieven van ... bij hun Ed Mog: de eerste presideerende en de andere Raade en Leenhove van Brabant, en Landen van Overmaaze in 's Hage aan hem verleent den 14e januarij 1777.

Overmits dewelke soo is Johan Baptista Verbunt bij lotinge ten deele bevallen en zal alzoo voor zijne portie hebben behouden en erffelijk blijven possedeeren
Eerstelijk eene huizinge schop en hoff groot een L ofte etc. gestaan ende geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Velthoven, aldaar oost Denijs van Tulder, zuijd de gemeene straat, west de kinderen van Cornelis Verbruggen, en noord Nicolaas Bruers, los en vrij,
Item eene huijzinge schop en hof groot een L ofte etc. gestaan en geleegen als voor aan de Velthoven aldaar oost en noord de weduwe Barent Mutsaers, zuijd de gemeene straat, en west Jan Baptist Geerts los en vrij,
En laastelijk eene moerbeemt groot een buunder ofte etc. geleegen onder Gils aldaar in de Lange Hoeven oost den Armen van Tilborg, zuijd Adriaan And: Jansens, west Francis Willem de Bont C:S:, en noort de weduwe Barent Mutsaers, los en vrij,
Ende zal dit lot in vergelijk van caveling trecken van den tweeden condivident in deesen Josephus Verbunt eene somme van agt hondert drie en dartig guldens en zeeven stuijvers, die bij't passeeren deeses zijn voldaen,

Overmits d welke soo is Josephus Verbunt bij etc. eerstelijk eene huijzinge schop en hof groot een L ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Velthoven aldaar oost en zuijd den condivident in deesen, west Leendert Colijns, en noord de straat,
Item eene huijzinge bestaande in twee wooningen schop en hof met den acker daer aan groot saamen drie L ofte etc. gestaen en geleegen als voor aan de Velthoven (moet zijn de Kleine Hasselt) aldaar oost de gemeene straat, zuijd Martinus Noijens, west ... van Groenendaal, en noord Denijs van Tulder, los en vrij,
En laastelijk een parceel schaarbosch groot vijf en twintig L ofte etc. geleegen als voor, op 't Kleijn Heijken, aldaar genaamt Moerenborg, oost en zuijd Adriaan Willems C:S: west de heer Cornelis Dubbeldemuts, en noord den geheelen weg met de boomen in halven sloot?.
Belast met tien stuijvers chijns s'jaars aan heeren drossaerd en scheepenen alhier, voorts los en vrij,
Ende zal dit lot in vergelijk van caveling moeten uijtkeeren aanden eersten condivident in deesen Johan Baptista Verbunt eene somme van agt hondert drie en dartig guldens en zeeven stuijvers,
Item aan den vierden condivident in deesen Cornelis Franciscus Verbunt eene somme van vijfhondert drie en dartig guldens en ses stuijvers die bij't passeeren deeses zijn voldaan,

Overmits de welke soo is Augustinus Gerrardus Verbunt bij etc. eene huizinge agter huizinge met den hof daar aan groot drie L ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Velthoven aldaar oost en noord Walterus Mutsaers, zuijd de gemeene straat, en noord Adriaen Colen los en vrij,
Ende zal dit lot in vergelijk van caveling moeten uijtkeeren aan den vierden condivident in deesen Cornelis Franciscus Verbunt eene somme van ses en sestig guldens en dartien stuijvers welke bij 't passeeren deezer zijn voldaen,

Overmits den welken soo is Cornelis Franciscus Verbunt bij etc. eerstelijk eene somme van vijff hondert drie en dartig guldens en ses stuijvers welke den tweeden condivident in deesen Josephus Verbunt aan hem Cornelis Franciscus moet uijtkeeren,
Item eene somme van ses en sestig guldens en dartien stuijvers welke den derden condivident in deese Augustinus Gerrardus Verbunt aan hem Cornelis Franciscus moet uijtkeeren,
Item eene somme van een duijzent en ses en sestig guldens dartien stuijvers, welke den vijfden condivident in deesen Dionisius Verbunt aan hem Cornelis Franciscus moet uijtkeeren,
En laastelijk eene somme van twaalf hondert, ses en sestig guldens, dartien stuijvers welke den sesden condivident in deesen Anthonius Verbunt aan hem Cornelis Franciscus moet uijtkeeren, maakende alzoo te zaamen een somme van twee duijzent neegen hondert drie en darig guldens en vijf stuijvers die bij 't passeeren deeses zijn voldaen,

Overmits dewelke soo is Dionisius Verbunt bij etc. eerstelijk een huijs stal schuur schop met aangeleegen erve groot twee en een half L ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilburg ter plaatse de Velthooven aldaar oost de waterlaat, zuijt de waterlaat, west Nicolaas Bruers, en noord de gemeene straat los en vrij,
Item een parceel ackerland groot ses L ofte etc. geleegen als voor over de waterlaat aldaar oost Johanna en Pietronella Drabben, zuijd de weduwe Hendrik Mutsaers, west Nicolaas Bruers, en noord de waterlaat los en vrij,
Item een parceel ackerland groot vier L ofte etc. geleegen als voor aldaar oost Nicolaas Bruers zuijd de mistweg, west de weduwe Hendrik Mutsaers, en noord de erve van Gerrard Verbunt los en vrij,
Item een parceel ackerland groot twee L ofte etc. geleegen als voor aldaar oost Francis Heerders, zuijd Francis van Hoof west Dionisius Verbunt en noord Hendrik van Heijst los en vrij,
Item een parceel soo land als weijde groot dartien L ofte etc. geleegen als voor, aldaar oost de Lange Pat, zuijd Jan Janssen van Gils C:S:, west den zelven, en noord den H: Geest Armen alhier los en vrij,
Item een parceel weijde genaamt de Bosweij groot twee en een half L ofte etc. geleegen als voor, aldaar oost, zuijd en west den edelen Heer alhier, en noord de weduwe Hermanus Drabben los en vrij,
En laastelijk een parceel bleekeling veld groot ... L ofte etc. geleegen als voor inde Oude Nieuwe Velden aldaar oost Adriaan van Spaandoncq, zuijd den gemeene dijck, west Jan van Oelen, en noord de gemeente, los en vrij uijtgenoomen drie duijten chijns s'jaars aan de geswooren alhier.
Ende zal dit loth in vergelijk van caveling moeten uijkeeren aan den vierden condivident in deesen Cornelis Franciscus Verbunt eene somme van een duijzent ses en sestig guldens en dartien stuijvers welke bij 't passeeren deeses zijn voldaen,

Overmits dewelke soo is Anthonius Verbunt bij etc. eerstelijk eene huijzinge stal schuur schop met de aangeleegen erve groot twee L en een en dartig roeden ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Velthoven aldaar oost Bernard Smulders C:S: zuijd Nicolaas Bruers, west het straatje, en noord de gemeene straat,
Item een parceel ackerland groot vijf L en agt en veertig roeden geleegen als voor aldaar oost en west Nicolaas Bruers, zuijd Jan Brocken, en noort Peeter ...,
Item twee bogten met drie parceelen ackerland groot te zaamen dartien L en vier en dartig roeden geleegen als voor, aldaar oost Nicolaas Bruers, zuijd Clazina Couwenberg, west Jan Jansen van Gils, en noord Jan Brocken,
Item twee parceelen ackerland groot saamen vijftien L en zeeven en veertig roeden geleegen als voor aldaar oost Adriaan van der Vliet, zuijd Michiel van den Houd, west Cornelis Schenkers C:S: en noord de erfgenaamen van Gerrard Verbunt,
Item een bogtje groot een L en vijf en veertig roeden geleegen als voor, aldaar oost Adriaan van der Vliet zuijd de erfgenamen Gerrard Verbunt, en west Clazina Couwenberg,
Item een parceel weijde genaamt de Hoekweijde groot drie L en drie roeden geleegen als voor, aldaar oost en noord de waterlaat, zuijd Clazina Couwenberg en west den Edelen Heer alhier,
En laastelijk een parceel moerbeemt groot drie L ofte etc. geleegen als voor in de Korten Dalem, aldaar oost Augustinus de Rooij, zuijd Jan van Dooremaal, west Jan Zegers, en noord de heer Martinus van Bommel los en vrij uijtgenoomen dat dit lot zal blijven vergelden twee gulden vijf stuijvers aan den H: Geest Armen alhier, item met vijf guldens aan den heer in Berkel s'jaarlijks,
Item zal dit loth hebben eene scheepene gelofte groot in capitaal agt hondert guldens gepasseert voor scheepenen alhier den ... ten lasten van Adriaan Cornelis van der Vliet met den intrest in't toekoomende te verscheijnen,
En zal dit loth in vergelijk van caveling moeten uijtkeeren aan den vierden condivident in deesen Cornelis Franciscus Verbunt eene somme van twaalf hondert ses en sestig guldens en dartien stuijvers, welke bij 't passeeren deeses zijn voldaen,

Voorts is tusschen partheijen condividenten wel expresselijk geconditioneerd ende ondersprooken dat jeder zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan met de lasten van deesen jaare 1700 zeeven en zeeventigh en wijders dat jeder op zijn aangecavelde deel ende lot zal moeten gedogen ende onderhouden alle weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma,
Ende verklaaren de condividenten hier onder geene leenen te zijn aan den Ed. Raade en Leenhove van Brabant in s'Hage,
Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den elfden april 1700 zeeven en zeeventigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832