Menu

Documenten

Document R-1777-14-481-202v

Kennelijk zij dat voor etc. zijn gekoomen ende gecompareerd Bastiaan Peeter van Gestel, Johanna Peeter van Gestel, Maria Peeter van Gestel, en Adriaan Oerlemans als in huwelijk hebbende Willemijn Peeter van Gestel allen kinderen van wijlen Peeter van Gestel en Pietronella de Beer, dewelke verklaarden met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben een erfscheijding ende deijlinge van de naabeschreve erfgoederen hun condividenten aangekoomen mits het overleijden van hun ouders respectieve.

Overmits dewelke soo is Bastiaan Peeter van Gestel bij blinde lotinge ten deelen bevallen en zal alzoo voor zijne portie hebben, behouden, en erffelijk blijven possedeeren, eerstelijk eene huijzinge en hof groot een en een half L ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar oost de straat, zuijd Norbart de Beer, west Dionisius van Tulder, en noord Jacobus van Groenendaal, belast met eene rente van vijf guldens aan den H: Geest Armen tot Oosterwijck, Item met vijf duijten chijns s'jaars aan de Conventualen van Tongerloo voords los en vrij,
Item een kamer aan den westenkant van een huijs scheijdende op de graat van de schouw tusschen den middelste wooning ten oosten met den hof daar aan groot een half L ofte etc. gestaan en geleegen als voor aan de Hasselt aldaar oost de straat, zuijt Cornelis Mombers, west en noord Norbart de Beer, los en vrij,
Item een parceel weijde genaamt de Bogt groot twee en een half L ofte etc. geleegen als voor aldaar oost Jan Deckers, zuijd de straat, west Peeter van Groenendaal, en noord de weduwe Martinus Brocken, los en vrij,
Item een parceel ackerland groot een L ofte etc. geleegen als voor aan den Groenenweg aldaar oost den ackerwegt, zuijd de weduwe Gerrit van Spaandoncq, west Peeter Reijnen en noord Jan Beeris, los en vrij,
Item een parceel ackerland groot drie en een half L ofte etc. geleegen als voor ter plaatse aande Stockhasselt aldaar oost Peeter Hensen, zuijd de kinderen van Jacobus de Beer, west den mistweg en noord den voetpat, belast met zeeven duijten chijns s'jaars aan de Conventualen van Tongerloo, voords los en vrij,
Item een parceel ackerland groot vier en een half L ofte etc. geleegen als voor aldaar oost Peeter Hensen, zuijd den voetpat, west Jan Vromans, en noord Hendrik van Hest, belast met zeeven duijten chijns s'jaars aan de Conventualen van Tongerloo, voords los en vrij,
Item een parceel ackerland groot vier L ofte etc. geleegen als voor aan de Postelstraat, aldaar oost de straat, zuijd Norbart Schalken, west de waterloop, en noord een straatje, los en vrij,
Item een parceel weijde groot drie L ofte etc. geleegen als voor aan 't Craaijven aldaar oost de straat, zuijd Adam van Riel, west Arnoldus Vervoort, en noord de kinderen van Peeter van Gestel, belast met eenen gulden tien stuijvers chijns s'jaars aan den H: Geest Armen alhier voordt los en vrij,
En laastelijk een parceel ackerland groot vijf L ofte etc. geleegen als voor aan de Hoeven, aldaar oost Peeter van Noot, zuijd Jan Vermee, west de Heer Adriaan Koolen, en noord Jan Vromans, belast met drie duijten chijns s'jaars aan den Edele Heer alhier, voords los en vrij,

Overmits dewelke soo is Johanna Peeter van Gestel bij etc. eerstelijk eene huijzinge schuur schop en aangeleegen erve groot te zaamen twee L ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Reijd aldaar oost en noord Cornelis Oomen, zuijd Wouter van Spaandoncq, en west de gemeijne straat, belast met eenen gulden en tien stuijvers chijns s'jaars aan den Armen van Oisterwijk, voords los en vrij,
Item een parceel soo land als weijde groot vier L ofte etc. geleegen als voor aan de Reijt aldaar, oost Tieleman van Oerle, zuijd Peeter van Beurden, west Antonij Pulskens en noord de waterloop, belast met vier vaaten rogge en anderhalve kop aan den Rentmeester Tengnagel te s Bosch voords los en vrij,
Item een parceel ackerland groot vier L ofte etc. geleegen als voor aan de Reijt aldaar oost Norbart Rasens, zuijd ..., west Peeter van Beurden, en noord den mistwegt, los en vrij,
Item een parceel ackerland groot een L ofte etc. geleegen als voor aan de Reijt aldaar oost en noord Peeter Leijten, west de waterloop, en zuijd Adriaan Verbunt, los en vrij,
Item een parceel ackerland groot vijf L ofte etc. geleegen als voor aldaar oost en west Jan van den Nieuwenhuijsen, zuijd de Houdstraat, en noord Wouter Beckers, los en vrij,
Item een parceel soo land als weijde groot twee L ofte etc. geleegen als voor aldaar oost Antonij Pulskens, zuijd Willem van Groenendaal, west de weduwe Peeter Kruijssens, en noord den mistwegt, los en vrij,
Item een parceel schaarbosch groot twee en een half L ofte etc. geleegen als voor agter den Langenberg aldaar oost de gemeente, zuijd de weduwe Barent Mutsaers, west Jan van Booven, en noord de heer Cornelis Bles, los en vrij,
Item een parceel moerbeemt groot twaalf L ofte etc. geleegen als voor in Jacobshoek aldaar oost het dijkske, zuijd de Landscheijding, west Hendrik Brouwers, en noord de Leij, belast met neegen duijten chijns s'jaars aan den Edele Heer alhier voords los en vrij,
Item een parceel ackerland groot vier L ofte etc. geleegen als voor aan de Reijt, aldaar oost Gerrard van den Hout, zuijd de straat, west Peeter van Beurden, en noord Wouter van Spaandoncq, los en vrij,
Item een parceel weijde groot een L ofte etc. geleegen als voor aldaar oost de gemeene straat, zuijd Michiel van Spaandoncq, west Jan de Rooij, en noord den mistweg, belast met drie duijten chijns s'jaars aan den Edele Heer alhier voords los en vrij,
En laastelijk een parceel uijtgesteeken putten groot vijf L ofte etc.geleegen als voor in de Oude Nieuwe Velden aldaar oost ..., zuijd ..., west de kinderen Gerard verbunt, en noord de gemeente, los en vrij,

Overmits dewelke soo is Maria Peeter van Gestel bij etc. eerstelijk eene huijzinge schop en aangeleegen erve groot ses L ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Reijd aldaar oost Hendrik Leijten, zuijd Adriaan Hamers cum suis, west Wouter Beckers en noord de straat, belast met vijf stuijvers chijns s'jaars aan den Armen alhier, voords los en vrij,
Item een parceel ackerland groot vijf L ofte etc. geleegen als voor aan de Reijt, aldaar oost de weduwe Peeter Kruijssens, zuijd den mistwegt, west Jan Leijten, en noord de Houdstraat, belast met vijf stuijvers en twee penningen chijns s'jaars aan de Conventuale van Tongerloo voords los en vrij,
Item een parceel ackerland groot twee L ofte etc. geleegen als voor, aldaar oost de gemeene straat, zuijd Jan de Rooij, west Cornelis Jansen, en noord de weduwe Huijbert van Dal, los en vrij,
Item een parceel ackerland groot een L ofte etc. geleegen als voor aldaar oost Jan de Rooij, zuijd ..., west Wouter Jakops en noord eenen waterloop, los en vrij,
Item eene jaarlijcxe coorenpagt, groot en qualiteijd vier vaaten en zeeven kannen rogge gaande uijt onderpanden geleegen alhier op de Couwenberg,
Item een parceel schaarbosch groot twee L ofte etc. geleegen als voor agter den Langenberg,
Item een scheepene gelofte ten laste van Jan Willem Smulders gepasseert alhier den 2e feb 1750 groot in capitaal hondert guldens,
Item een scheepene gelofte ten laste van Antonij Norbart den Ouden gepasseert alhier den 3e meij 1759 groot in capitaal een hondert guldens de condividente haar vader aangekomen bij transport gepasseert alhier den 28e meij 1769,
Item eene notarieele obligatie ten lasten van Jan Adriaan Smulders groot in capitaal drie hondert guldens gepasseert voor den notaris Bles den 21e januarij 1771,
En laastelijk eene manuale obligatie ten lasten van Jan Claas Elings in dato 10e maart1768 groot in capitaal vijf hondert negen en neegentig guldens, neegentien stuijvers ende dat met alle de intrest in 't toekomende te verscheijnen.

Overmits dewelke soo is Adriaan Oerlemans no ux bij etc. eerstelijk eene steede bestaande in huijs schuur en schop met de aangeleegen erve groot te saamen veertien L ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar aan de Postelstraat, oost de weduwe Nicolaas Borgers, zuijd de kinderen Peeter van Gestel, west Francis Coolen, en noord de straat, los en vrij,
Item een parceel weijde groot twee en een half L ofte etc. geleegen als voor aan 't Craijven aldaar oost de straat, zuijd een slootje, west de kinderen van Peeter van Gestel, en noord Maria de Beer, los en vrij,
Item een parceel soo lant als weijde groot twee L ofte etc. geleegen als voor, aldaar oost de kinderen Cornelis de Jong, zuijd ..., west Adam van Riel, en noord de kinderen Thomas Verbunt, los en vrij,
Item een parceel weijde groot een L ofte etc. geleegen als voor, aldaar oost Jan Baptist Franken, zuijd en west Adam van Riel, en noord een straatje, los en vrij,
Item een parceel weijde groot een en een half L ofte etc. geleegen als voor aan de Postelstraat, aldaar oost de kinderen Norbart Mutsaers, zuijd de straat, west ..., en noord Jan Baptist Franken, los en vrij,
Item een parceel ackerland groot een L ofte etc. geleegen als voor aan het Craijven aldaar oost, west en noord Adam van Riel, en zuijd de gemeene straat, los en vrij,
Item een parceel ackerland groot twee L ofte etc. geleegen als voor aan 't Craijven, aldoor oost en zuijd Francis Coolen, west Mattheus Reijnen, en noord de kinderen van Peeter van Gestel, los en vrij,
Item een parceel ackerland groot een en drie vierde L ofte etc. geleegen als voor aan de Postelstraat aldaar oost de weduwe Nicolaas Borgers, zuijd Francis Koolen, west en noord de kinderen Peeter van Gestel, los en vrij,
En laastelijk een parceel moerbeemde en uijtgesteeken putten groot vier L ofte etc. geleegen als voor in Jacobshoek aldaar oost Adriaan Hamers, zuijd de Landscheijding, west de weduwe Barent Mutsaers, en noord de Leij, los en vrij,

Voords is tusschen partheijen condividenten wel expresselijk geconditioneerd en ondersprooken dat jeder zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan, met de lasten en pagten over den jaare 1700 agt en zeeventigh blijven de hunne en opkomsten van de loopende jaare in 't gemeen, en wijders dat jeder op zijn aangecavelde deel en de lot zal moeten gedoogen en onderhouden alle weegen etc., ende hebbende etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma,
Ende verklaaren de condividenten hier onder geene leenen te zijn aan den Ed Raade en Leenhove van Brabant in s'Hage.
Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den twaalfden april 1700 zeeven en zeeventigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832