Menu

Documenten

Document R-1777-14-481-228r

Kennelijk zij dat voor etc. zijn gekomen en gecompareerd Francis zoon van wijlen Cornelis Beris daar moeder van was Johanna Peter Herders, Item Johannes en Adriaan kinderen van wijlen Peter die meede een zoon was van wijlen Cornelis Beeris en Johanna Peter Herders voornoemd die welke verklaarde met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben een erfscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreeven erfgoederen hun condividenten aangekomen van wijlen de gemelde Cornelis Beris en Johanna Peter Herders hun ouders en voorouders respective en nog in opzigte van Johannes en Adriaan zoone van Peter Beeris de twee laast genoemde comparanten de goederen haar aangekomen van wijlen haare moeder Maria Cornelis Oomen,

Overmits de welke zoo is Francis Cornelis Beeris bij lootinge ten deele bevallen en zal alzoo voor zijne portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren eerstelijk eene huijzinge met bakhuijs schuur schop en aangeleegen erve groot agt L ofte etc. gestaan en geleegen alhier binnen Tilborg ter plaatse de Hasselt oost de gemeijnte, west Peter Reijnen c.s., zuijd de straat, en noord Jan Maes belast met vijf stuijver chijns s jaers aan den ed. Heer alhier, Item een parceel akkerland groot twee L ofte etc. geleegen als voor aan de Hasselt, aldaar oost en west Jan van Oolen, zuijd Willem Zegers en noord de straat, Item een parceel akkerland groot drie L ofte etc. geleegen als voor aldaar oost Johannes de Beer, zuijd Jan Vromans, west de gemeijnt en noordt Norbart de Beer, Item een parceel akkerland groot een L ofte etc. geleegen als voor aldaar oost de kinderen Norbart van Riel, zuijd Laurens van Spaandoncq, west de gemeente, en noord de wed. Gijsbert Bacx, Item een parceel akkerland groot twee L ofte etc. geleegen als voor aldaar aan de Langstraat, aldaar oost de straat, zuijd de wed. Jan Horvoors, west Jan van Oolen en noord Johannes de Beer, Item een parceel weijde groot twee L ofte etc. geleegen als voor aldaar, oost de wed. Peter Mutsaers, zuijd den akkerwegt, west Jan Maes, en noord Peter van Groenendael, Item een parceel weijde groot drie L ofte etc. geleegen als voor aldaar aan 't Craijven, oost de straat, zuijd de waterlaat, west Jan de Cocq, en noord Cornelis Schenkers, Item een parceel akkerland groot zes L ofte etc. geleegen als voor aldaar aan 't Craijven, oost de straat, zuijd Cornelis Schenkers, west Jan de Cocq en noord Adriaan van Hest, Item een huijzinge schuur schop en aangeleegen erve, groot zeven L ofte daar etc., gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse den Berkdijk, aldaar oost de kinderen Jan de Jong, zuijd Jan Maes, west de straat en noord Cornelis Zeegers, Item een parceel weijde groot drie L ofte etc. geleegen als voor aldaar oost de wed. Hendrik van Iersel, zuijd Dionisius van Tulder, west den H: Geest Armen, en noord Gerardus Witlox, Item een parceel akkerland groot een en een half L ofte etc. geleegen als voor aldaar oost, en west de kinderen Jan de Jong, zuijd en noord de wed. Hendrik van Iersel, Item een parceel akkerland groot een en een half L ofte etc. geleegen als voor aldaar oost Jan de Rooij, zuijd Bastiaan van den Berg, west de wed. Hendrik van Iersel en noord de kinderen Jan de Jong, Item een parceel schaarbosch en heijde groot L ofte etc. geleegen als voor aldaar aan 't Craijven, oost Francis Reijnen, zuijd Ludovicus Dams, west de gemeente en noord Jan Maes, Item een parceel schaarbosch en heijde groot drie L ofte etc. geleegen als voor, oost en zuijd Francis Reijnen, west de gemeente, en noord Adam van Riel, Item een parceel schaarbosch en weijde groot een L ofte etc. geleegen als voor aldaar oost, de waterlaat, zuijd de kinderen Thomas Verbunt, west Peter Pessers en noord Arnoldus Vervoort, Item een parceel uijtgesteeken putten genaamd de Werkdot groot een en een half L ofte etc. geleegen als voor aan den Langendijk, oost de Leij, west de Landscheijding, zuijd Jan Maes en noord Francis Reijnen, Item een parceel uijtgesteeken putten genaamd den Driekant groot een L ofte etc. geleegen als voor aldaar oost de wed. van den Biggelaer, zuijd Francis Maes, west de Landscheijding en noord Jacobus van Pelt, Item een parceel heijde groot een L ofte etc. geleegen als voor aan de Oude Leij aldaar oost ..., zuijd Jan van der Loo, west Jan Brouwers en noord de gemeente, Item een parceel heijde groot een L ofte etc. geleegen als voor aan de Oude Leij aldaar oost ..., zuijd Gerard van de Sande, west Adriaan van Berkel en noord ..., Item twee derde parten in een parceel moerveld groot in 't geheel negen L ofte etc. geleegen onder Gilze, aldaar genaamd de Koijweijde, oost N: van Breugel, zuijd Jan van Gils en noord de Leij, Item een parceel heijde groot wee L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg aldaar aan de Maasdijk, oost de gemeente, zuijd Nicolaes van Gils, west ... en noord den H: Geest Armen, Item een parceel schaarbosch groot drie L ofte etc. geleegen als voor aant Groesent aldaar oost de straat, zuijd en west Adriaan Schollen en noord de heer Martinus van Bommel, en laastelijk een parceel uijtgesteeken putten groot een en een half L ofte etc. geleegen als voor in den Dalem aldaar oost Cornelis van Pelt, zuijd de wed. Bernart Mutsaers, west ... en noord de wed. Coenradus Engels, belast met drie stuijvers chijns s'jaers aan 't comptoir van de heer rentmeester A. Venster te s'Bosch voorts alle los en vrij, en zal dit lot in vergelijk van caveling moeten uijtkeeren aan de twee laastgenoemde condividenten, jder eene somme van vier honderd guldens, welke bij 't passeren dezes zijn voldaen,

Overmits de welke zoo is Johannes zoone van Peter Cornelis Beris en Maria Cornelis Oomen bij etc. ten deele bevallen en zal alzoo voor zijne portie hebben behouden, en erffelijk blijven possideeren, eerstelijk een huijzinge bestaande in twee wooninge met schuur schop en aangeleegen erven groot in 't geheel drie en een half L ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar oost Jan Vugts, zuijd en west Peter Reijnen, en noord de waterlaat, belast met eenen stuijver en tien penningen chijns s'jaers aan den Ed. Heer alhier, Item een parceel akkerland groot twee en een half L ofte etc. geleegen als voor aldaar oost de wed. Johannes Jansen, zuijd Francis Coolen,west eenen mistwegt en noord de wed. Jozeph Cleijzen, Item een parceel akkerland groot een L ofte etc. geleegen als voor, aldaar oost den H: Geest Armen, zuijd Nicolaes van Beurden en noord Jan Baptist Borgers, Item een parceel akkerland groot twee L ofte etc. geleegen als voor aan de Hasselt aldaar oost Laurens Jansen, zuijd Martinus Scheijvens, west de wed. Norbart Coolen en noord Jan Vromans, Item een parceel akkerland groot een L ofte etc. geleegen als voor genaamd den Groenenweg, oost eenen mistwegt, zuijd Jan Coijen, west Jan Baptist Borgers en noord Jan Brouwers, Item een parceel weijde groot twee L ofte etc. geleegen als voor aldaar in 't H: Geest Straatje, oost Dionisius van Tulder, zuijd Norbert de Beer, west de straat en noordt Clazina Couwenberg, en laastelijk een parceel heijde groot drie en een half L ofte etc. geleegen als voor aan den Langendijk aldaar oost Tielman van Oerle, zuijd den gemeenen dijk, west Jan van Iersel en noordt de gemeente, voorts alle los en vrij, en zal dit lot in vergelijk van caveling moeten trekken van den eerste condivident in deeze eene somme van vier honderd guldens, welke bij 't passeeren dezes zijn voldaen,

Overmits de welke zoo is Adriaan zoone van Peter Cornelis Beeris en Maria Cornelis Oomen bij etc. ten deele bevallen en zal alzoo voor zijne portie hebben behouden en erffelijk blijven possederen, eerstelijk een huijzinge met schuer en aangeleegen erve groot zes L ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar oost Dionisius van Tulder, zuijd Jan Dekkers C.S., west de straat en noord een straatje, belast met eene rente van eene gulden tien stuijvers s'jaers aan de Fabrique Kerk alhier, Item met eenen stuijver en zes penningen chijns s'jaers aan den Ed. alhier, Item een parceel akkerland groot vier L ofte etc. geleegen als voor aan de Langstraat aldaar oost de straat, zuijd de wed. Johannes Jansen, west de wed. Jozeph Cleijberg en noord Jan Coijen, belast met ... duijten chijns s'jaers aan den Ed. Heer alhier, Item een parceel akkerland groot een L ofte etc. geleegen als voor aan de Hasselt genaemd den Groenenwegt aldaer oost een mistwegt, zuijd Norbert de Beer, west Peter Reijnen en noord Jan Smarien, Item een parceel heijde groot drie en een half L ofte etc. geleegen als voor ter plaatse den Langendijk aldaar oost Jan Beris, zuijd den gemeenen dijk, west Jan van Iersel en noord de gemeente, en laastelijk een parceel uijtgesteeken putjes groot een L ofte etc. geleegen als voor genaamd het Aardijk aldaar oost Jan van Spaandonk, zuijd ..., west Cornelis Oomen en noord den Aardijk, voorts alle los en vrij, en zal dit lot in vergelijk van caveling moeten trekken van den eerste condivident in deeze eene somme van vier honderd guldens welke bij 't passeeren deezes zijn voldaen,

Voorts is tusschen parthijen condividenten wel en expresselijk geconditioneerd en ondersprooken dat ider zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden aan met de lasten pagten chijnsen van den jaare zeventien honderd agt en zeventig blijvende de huure lasten en pagten over deezen jaare zeventien honderd zeven en zeventig onder hun gemeen en wijders dat ider op zijn aangecavelde deel en lot zal moeten gedoogen en onderhouden alle wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en alle verhoolen commer etc. pro ut in forma, ende verklaaren de condividenten hier onder gene leenen te zijn aan Ed. Rade en Leenhove van Braband in s'Hage, aldus gedaan ende gepasseerd voor en ten overstaan van etc. actum den vijff en twintigste augustus 1700 zeven en zeventig.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832