Menu

Documenten

Document R-1777-14-481-255r

Kennelijk zij dat voor etc. zijn gekoomen ende gecompareert Jan Adriaan Peeters, Cornelis Adriaan Peeters, Peeter Adriaan Peeters, Jan Baptist Adriaan Peeters, Jan Francis Jacobs als in huwelijk hebbende Anna Adriaan Peeters, en Wouterus Jan Donders als in huwelijk hebbende Pietronella Adriaan Peeters, mitsgaders Adriaan de Jong als momboir, en den voornoemde Jan Adriaan Peeters als toeziender over Adriana Maria onmondige dogter van wijlen Adriaan Bergmans daar moeder van was Johanna Adriaan Peeters, alle kinderen en descendenten van wijlen Adriaan Peters bij hem in eerste en tweede huwelijken verweckt aan nu mede wijlen Jennemaria Hensen, en Elisabeth de Jong, die welke verklaarden met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge en deijlinge van de naabeschreeve erffgoederen, hun condividenten aangekoomen mits het overleijden van de boovengemelde henne ouders, en groot ouders zaliger respective.

Overmits dewelke soo is Jan Adriaan Peeters bij blinde lotinge ten deele bevallen en zal alzoo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren een parceel weijde groot twee L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Stockhasselt aldaar aan de Postelstraat, oost de straat, zuijt Jan Baptist de Jong, west de waterlaat, en noord de Baan, los en vrij.
En zal dit loth in vergelijk van caveling uijt den gemeenen boedel trecken eene somme van vijftig guldens, die bij 't passeeren deeses zijn voldaan

Overmits dewelke soo is Cornelis Adriaan Peeters bij blinde etc. eerstelijk een parceel ackerland groot een en een half L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Stockhasselt, oost Jan Maas, zuijt en noord de straat, en west de weduwe Vermeer.
Item een parceel schaarbosch groot een half L ofte etc. geleegen als voor, aldaar oost de straat, zuijt Adam van Riel, west Jan Jacobs, en noord de straat,
En laastelijk een parceel moerveld en uijtgesteeken putten groot een L ofte etc. geleegen als voor in Jacobs Hoek aldaar oost de Leij, zuijt den zevende condivident in deesen, west de Lantscheijding, en noord Adriaan Leijten, alle los en vrij
En zal dit loth in vergelijk van caveling uijt den gemeenen boedel trecken de somme van vijftig guldens, welke bij 't passeeren deeses zijn voldaan

Overmits dewelke soo is Peeter Adriaan Peeters bij blinde etc. eene huijzinge schuur schop hoff, en aangeleegen acker en weijlanden groot te zaamen zes en een half L ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg, ter plaatse de Stockhasselt aldaar aan de Postelstraat, oost Maria Coolen, zuijt Jan Jacobs, west en noord de straat los en vrij
En zal dit loth in vergelijk van caveling moeten uijtkeeren, en in den gelijken boedel inbrengen eene somme van drie hondert en zestig guldens, waaraan hij bij 't passeeren deeses heeft voldaan.

Overmits dewelke soo is Jan Baptist Adriaan Peeters bij blinde etc. een parceel weijde groot twee L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Stockhasselt aldaar aan de Postelstraat, oost Adriaan Oerlemans, zuijt Wouter Donders, west en noord de waterlaat,
En zal dit parceel moeten laaten weegen, aan Jan Jacobs en Jan Govert Jansen ter naaster veld en minsten schaade, voorts los en vrij
En zal dit loth in vergelijk van caveling uijt den gemeenen boedel trecken eene somme van vijftig guldens die bij 't passeeren deeses zijn voldaan.

Overmits dewelke soo is Jan Jacobs nom: ux: bij blinde etc. een parceel ackerland groot twee L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg aldaar aan de Postelstraat, oost Cornelis Peeters, zuijt Adam van Riel, west de weduwe Vermeer en noord de straat.
Item een parceel uijtgesteeken putten groot een L ofte etc. geleegen als voor in Jacbs Hoek, aldaar oost de Leij, zuijd Jan Meijnaars, west de Landscheijding, en noord Laurens Donders beijde los en vrij
En zal dit loth in vergelijk van caveling uijt den gemeenen boedel moeten trecken de somme van vijff en zeeventigh guldens die bij 't passeeren deeses zijn voldaan

Overmits dewelke soo is Wouterus Jan Donders nom: ux: bij blinde etc. eene huijzinge schop, hoff en aangeleegen erve groot te zaamen een, en een half L ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Stockhasselt aldaar aan de Postelstraat oost Adriaan Oerlemans, zuijt de straat, west de waterlaat, en noord Jan Baptist Peeters, en zal deese huijzinge en erve moeten laaten weegen Jan Francis Jakobs, en Jan Govert Jansen, ter naaster veld en en minste schaade voorts los en vrij
En zal dit loth in vergelijk van caveling uijt den gemeenen boedel moeten trecken de somme van vijftigh guldens welke bij 't passeeren deeses zijn voldaan

Overmits dewelke soo is Adriaan de Jong, en Jan Adriaan Peeters in qualiteijd als voogden over Adriana Maria onmondige dogter van wijlen Adriaan Bergmans, en Johanna Adriaan Peeters en sulcx ten behoeven van 't zelve kind bij blinde etc. een parceel ackerland groot twee L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Stockhasselt, aldaar aan de Postelstraat, oost Adam van Riel, zuijt Anna van de Loo, west en noord de heijde
Item een parceel uijtgesteeken putten groot een L ofte etc. geleegen als voor in Jacobs Hoek, aldaar oost de Leij, zuijt de weduwe Jan Mutsaers, west de Landscheijding, en noord de tweeden condivident in deesen, beijde los en vrij
En zal dit loth in vergelijk van caveling uijt den gemeenen boedel moeten trecken eene somme van vijff en taggentig guldens, welke bij 't passeeren deeses zijn voldaan

Voorts is tusschen partheijen condividenten wel expresselijk geconditioneert en ondersprooken dat jeder zijn aanbedeelde zal aanvaarden, te weeten de huijzinge, hooven, en weijde ter stond, en de ackelanden t'oigst eerstkoomende aan de stoppelen met de lasten van deesen loopende jaare 1700 agt en zeeventigh blijvende de voorige huure lasten en pagten onder hun gemeen, en wijders dat jeder op zijn aangekavelde deel ende loth zal moeten gedoogen en onderhouden alle weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma
Ende verklaaren de condividenten hier onder geene leenen te zijn aan den Ed: Raade en Leenhove van Braband in s'Hage.
Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den neegen en twintigsten april 1700 agt en seventig.


Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832