Menu

Documenten

Document R-1780-14-447-144v

Gerardus van Genk, als in huwelijk hebbende Willemina de Winter woonende in 't Haagje Baronije van Breda, Anna Maria Dirks cum tutore wonende alhier, d'heer Johan Baptist Borgers als last en procuratie hebbende van Goijaart van Dinter en Ida van Dinter woonende tot Beek lande van Ravestein gepasseert voor schepenen van Beek voorn: den 3 november 1780, item van Balthasar Dirks, Peter Dirks en Anna Dirks, Johannes Dirks, Maria Catharina Driks getrouwt met Peter Boordooms geadsisteert met denzelven haren man, Piter Dirks Jacobus zone, en Balthasar Dirks zijnen broeder, Johanna van Son dochter van Maria Anna Dirks als mede Maria Catharina van de Laar dochter van Elisabet Dirks ingevolge procuratie gepasseert voor den notaris N: J: Nooten te Turnhout den 13 november 1780 en voor schepenen der Vrijheid Turnhout gelegaliseert den 4 december 1780, en nog van Jacobus van Olphen in huwelijk hebbende Anna de Winter volgens procuratie onder zijne handtekening gepasseert binnen de stad Breda den 5 december 1780, zijnde alle de voorgem: procuratien ter secretarije alhier geregistreert in het prothocol van allerlij acten, cedunt aan Dionisius van Spaandoncq een huijsinge en hoff groot een lopensaat ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse genaamt den Hasselt aldaar oost Peter Hoosemans, zuijd de gemeene straat, west Martinus Nooijens en noord den waterloop. Belast met twee stuijvers vijff penningen St. Stevens chijns jaarlijks aan den Ed. heer alhier, item met ses stuijvers twaalff penningen chijns genaamt Noerkens chijns aan het convent van Tongerlo dog nu betaald wordende met seven stuijvers twaalff penningen, ende alnog met drie vaaten rogge jaarlijks aan den H: Geest Armen alhier dog welken rogpacht bij reductie 's jaars in geld betaald word met eenen gulden seeven stuijvers, voorts los en vrij, uitgenomen weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
En werd ten deese verder gerefereert tot de conditie van publique verkoopinge daar van voor heeren drossart en scheepenen alhier gehouden datis 13 en 27 december seeventien honderd en tachtigh,
Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. die etc.
Actum den aght en twintigsten december seeventien honderdt en tachtig.

Coopp: en slagen f 555 gls: voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832