Menu

Documenten

Document R-1781-14-448-25r

Gabriel Adam Dams cedit aan juffrouw Gerarda Hensen weduwe wijlen Ludovicus Dams, een sesde part gemeen en onverdeelt, in een parceel ackerlant groot vier L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse den Oosten Heijkant, aldaar aan den Couwenberg oost de weduwe Cornelis Schenkers, zuijd de cooppersse, west Francis Peter Mutsaers, en noord den Couwenberg, belast voort geheel met eenen stuijvers vier penn: chijns sjaers aan den Edelen Heer alhier, item met vier penningen sjaers aande geswoorens alhier,
Item een sesde part in een parceel ackerlant groot drie en een half L ofte etc. geleegen als voor, oost en zuijdt Peter Vermeer, west Elisabeth van Helvoort en noord de weduwe Cornelis Schenkers,
Item een sesde part in een parceel schaarbosch groot twee L ofte etc. geleegen als voor aan den Quirijnstok, oost Gerrit Breekelmans, west Hendrik Mutsaers, zuijd de weduwe Peeter vande Loo en noord de weduwe Cornelis Schenkers,
Item een sesde part in een parceel schaarbosch groot drie L ofte etc. genaamt de Logterenberg geleegen als voor, aan de Westen Heijkant aldaar aan't Molen end, oost en noord den H: Geest Armen, west Jan Baptist Franken, en zuijd de weduwe Adriaan Coolen,
Item een sesde part in een parceel schaarbosch, groot drie L ofte etc. geleegen als voor aan den Nieuwen Moolen, oost en west de gemeene straat, zuijd den Edelen Heer alhier, en noord de weduwe Peeter van de Loo,
Item soodanige portie of gedeelte als den verkooper is competerende in een parceel weijde groot vier L ofte etc. geleegen als voor, aan de Hasselt aldaar oost Francis Beeris, zuijd Hendrik Brouwers, west de gemeene straat, en noord Norbart Lijten,
Belast voor 't geheel met eenen stuijver twaalf penningen chijns sjaers aan de gemeente alhier,
En laastelijk een sesde part in de cooppenningen en slaagen welke staan ontfangen te worden van verkogte eijcken boomen op deese goederen gestaan hebbende, voords alle los en vrij, uijtgenoomen weegen etc. ende heeft etc. geloovende etc. pro ut in forma,
En wordt ten deesen door den verkooper en coopersse gerefereert tot zodanige acte als zij op den 6e junij deses jaars 1781 voor den notaris Johan Adriaan van Meurs en seekere getuijgen alhier hebben verleeden en gepasseert.
En verklaart den transportant hier onder geene leenen te zijn aan den Edelen Raade en Leenhove van Braband en Landen van Overmaze in 's Haage
Actum den neegende junij zeeventien hondert een en tachtigh

Cooppenningen f 1000 gls: voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832