Menu

Documenten

Document R-1781-14-448-34v

Cornelis van Keulen als in huwelijk hebbende Maria Christiaan Janssen en Jan Christiaan Janssen cedunt aan Cornelis de Bond tweederde parten onbedeeld in de volgende goederen,
Eerstelijk in een huijske en hoff groot een lopensaat ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aan de Hasselt aldaar oost Johan Janssen, west de straat, zuijd Anna Catrina Opheij, noord Johannes Peter Opheij, belast voor het geheel met vier stuijvers ses duijten chijns aan Jan Maas,
Item in en parceel moerveld groot circa 5 a 6 lopensaat gelegen aan den Langendijk alhier tusschen zijn ringgenooten aldaar,
Item in een huijs, schuur, schop en aangeleegen erve alhier ter plaatse het Goirken, aldaar groot elff lopensaten ofte etc.gestaan en geleegen tusschen erve oost Jan van Beurden zuijd de kinderen Embrecht van Bavel, west de straat, noord Antonij Jan Koolen,
Item een parceel akkerland groot twee en een half lopensaat ofte etc. gelegen als voor aan het Goirken oost en noord Antonij Koolen, zuijd het voorgaande parceel, west Jan Drabben, belast voor het geheel met eene gulden tien stuijvers sjaarlijks aan de Diaconij Armen alhier,
Item in drie parceelen weijde aan den anderen geleegen groot samen vier lopensaten ofte etc. als voor aan het Goirken, oost de straat, zuijd Adriaan Teurlings, west Jan Drabben, noord de Gemeente,
Item een parceel weijde groot twee en een half lopensaat ofte etc, geleegen als voor, aan het Goirken, oost de weduwe Peter van der Sijpen, zuijd Adriaan Coolen, west Antonij van Hees, noord Jan Govert Jansen,
En zijn de voors goederen alnog voor het geheel belast met een capitaal van twee honderd gulden aan juffr de weduwe Nicolaas du Pon,
Item met honderd dertig gulden capitaal aant Convent van Tongerloo,
Item met vier honderd gulden welke Adriaan Brouwers uit hoofde van seker contract alhier voor schepenen den 12 junij 1781 .. ten dezen heeft, waar toe ten deele word gerefereert en welke contract voor zo verre de transportanten daar inne zijn geconcernieert voorn de Bond voor hun in allen ... zal moeten voldaan en nakoomen, Voorts los en vrij uitgenomen weegen etc., ende hebben etc. geloovende etc., ende allen verhoolen commer etc., pro ut in forma en verclaaren de transportanten hier onder geene leenen te zijn aan den Ed: Rade en Leenhove van Brabant en Lande van Overmaze in 's Hage.
Actum den agtienden julij 1700 een en taghtigh.

Coopenn: 400 gulden.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832