Menu

Documenten

Document R-1781-14-483-10r

Kennelijk zij dat voor etc. zijn gekoomen ende gecompareert Laurens Adriaen Coolen, Nicolaes Adriaen Coolen, Norbartus Schoffers als in huwelijk hebbende Johanna Adriaen Coolen, en nog Cornelis Jan Coolen als bij heeren wethouderen alhier aangestelde en beeedigde voogd over den minderjarige en innocenten Johannes Adriaen Coolen broeders en zusters kinderen van wijlen Adriaan Cornelis Coolen en Johanna Maria de Waal welcke verklaarde met den anderen aangegaan en gemaakt te hebben een erfscheijdinge en deijlinge vande nabeschreeven erfgoederen contante gelden, uitstaande pretenties, en eenige geringe meubelen in gelden getauxeert hun condividenten aangekoomen van ons wijlen haare groot moeder paternel Johanna Swagemakers weduwe en testamentaire erfgenaam van wijlen Cornelis Jan Coolen,

Overmits dewelke zoo is Laurens Adriaen Coolen bij blinde lootinge ten deelen bevallen en zal alsoo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven possedeeren een huijs en hof groot een en een half L ofte etc. gestaen en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Stokhasselt aldaar oost de gemeene straat, zuid Jan Swagemakers, west ... en noord Jan Baptist Borgers,
En zal daer en booven in vergelijk van caveling uit de gereede gelden, en voordeelige schulden hun gelijke condividenten aangekoomen uit den boedel en nalatenschap van wijlen haare groot moeder paternel in 't hoofd deeses genoemd trekken eene somme van zes hondert agt en zestigh gulden drie stuijvers twee penningen die bij 't passeeren deeses zijn voldaen,

Overmits dewelke zoo is Nicolaes Adriaen Coolen bij etc. ten deelen bevallen en zal alsoo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven possedeeren een parceel akkerland groot drie L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Stokhasselt aldaar oost Jan Smulders, zuid Cornelis Schenkers, west Peter Heerden, noord Adriaan Janssen,
Item een parceel akkerland groot een L ofte etc. geleegen als voor aldaar oost Jan Swagemakers, zuid Willem Criellaers, west de heer Jan Baptist Borgers, noord Laurens Coolen,
En zal dit lot in vergelijk van caveling uit de gereede gelden, en voordeelige schulden hun gelijke condividenten aangekoomen uit den boedel en nalatenschap van wijlen haare groot moeder paternel in 't hoofd deeses genoemd trekken eene somme van zeeven hondert agt en zestigh gulden drie stuijvers twee penningen die bij 't passeeren deeses zijn voldaen,

Overmits dewelke zoo is Norbartus Schoffers als in huwelijk hebbende Johanna Adriaan Coolen bij etc. ten deelen bevallen en zal alsoo voor zijne portie hebben, behouden, en erffelijk blijven possedeeren een parceel akkerland groot zes L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Stokhasselt, aldaer oost de gemeene straat, zuid Matthijs Wolfs, west Willem Mutsaers, noord de kinderen Leonardus van Tulder, los en vrij,
En zal dit lot daar en booven in vergelijk van caveling uit de gereede gelden, en voordeelige schulden hun gelijke condividenten aangekoomen uit den boedel en nalatenschap van wijlen haaren groot moeder paternel in 't hoofd deeses genoemd trekken eene somme van zeeven hondert drie en veertigh gulden drie stuijvers twee penningen die bij 't passeeren deeses zijn voldaen,

Overmits dewelke zoo is den minderjarigen innocenten Johannes Adriaan Coolen bij blinde lootinge ten deelen bevallen en zal alsoo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven possedeeren een parceel schaarbosch groot drie en een half L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborgh ter plaatse de Stokhasselt, aldaar oost en zuid de weduwe Lud: Denis, west de heer Jan Baptist Franken, noord de gemeene straet,
Item een parceel akkerland groot een en een half L ofte etc. geleegen als voor ter plaatse de Stokhasselt, aldaar oost de heer Jan Baptist Borgers, zuid Willem Crielaaers, west juffrouw Maria Mutsaers, noord de heer Jan Baptist Borgers, beijde los en vrij,
En zal dit lot daar en booven in vergelijk van caveling uit de gereede gelden, en voordeelige schulden hun gelijke condividenten aangekoomen uit den boedel en nalaatenschap van wijlen haare groot moeder paternel in 't hoofd deeses genoemd trekken eene somme van zeeven hondert drie en negentigh gulden drie stuijvers twee penningen die bij 't passeeren deeses zijn voldaen,

Voorts is tusschen pathijen condividenten wel expresselijk geconditioneert en ondersprooken dat jeder zijn aanbedeelde zal aanvaerden van stonden aan met de lasten van den jaare 1781 en wijders dat jeder op zijn aanbedeelde lot zal moeten onderhouden alle weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma,
En verklaaren de condividenten hier onder geene leenen te zijn aan den Edelen Rade en Leenhove van Braband en Landen van Overmaase in s'Haage,
Aldus gedaan en gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den twintigsten januarij 1700 een en tachtigh.

Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832