Menu

Documenten

Document R-1781-14-483-44v

Kont en kennelijk zij dat voor etc. zijn gekoomen ende gecompareert Johanna Peter van Gestel cum tutore, Adriaan Oerlemans als in huwelijk hebbende Willemijn Peter van Gestel, en Jan Janse de Groot als getrouwt zijnde met Maria Peter van Gestel, dewelke verklaarden met den anderen te hebben gedaan ende gemaakt eene erffscheijdinge en deijlinge van de nabeschreeve erffgoederen, hun condividenten aangekomen van wijlen Sebastianus van Gestel hunnen broeder en swager respective,

Overmits de welke zo is Johanna Peter van Gestel te deel bevallen, en zal alsoo voor haare portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren, eerstelijk een parceel akkerland groot een L offte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse den Groenen weg, aldaar oost den akkerweg, zuijd de weduwe Gerrit van Spaandoncq, west Peter Reijnen, noord Jan Beeris, los en vrij,
Item een parceel akkerland groot drie en een halff lopensaatem offte etc. geleegen als voor, ter plaatse de Stokhasselt, aldaar oost Peter Hensen, zuijd de kinderen Jacobus de Beer, west een mistweg, noord den voetpat, belast met seven duijten chijns jaarlijks aan de conventualen van Tongerlo, voorts los en vrij,
Item een parceel akkerland groot vier lopensaten offte etc. geleegen als voor aldaar oost Peter Hensen, zuijd den voetpat, west Jan Vromans, noord Hendrik van Hest, belast met seven duijten chijns jaarlijks aan de conventualen van Tongerlo, voorts los en vrij,
Ende alnog een onbedeeld gerde part in een onbedeeld vierde part in een parceel moerveld en putten, groot in het geheel vier L offte etc. geleegen als voor in den Dalem, oost en west ..., zuijd Hendrik Leijten, noord de weduwe van Boven, los en vrij,

Overmits dewelke zo is Adriaan Oerlemans als in huwelijk hebbende Willemijn Peter van Gestel, te deel bevallen en zal alsoo voor zijne portie hebben, behouden, en erffelijk blijven possideeren, eerstelijk een parceel weijde genaamt de Bogt, groot twee en een halff lopensaten, offte etc. geleegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt, aldaar oost Jan Dekkers, zuijd de straat, west Peeter van Groenendaal, noord de weduwe Martinus Brokken, los en vrij,
Item een parceel akkerland groot vier lopensaten offte etc. geleegen als voor aan de Postelstraat, aldaar oost de straat, zuijd Norbart Schalken, west de waterloop en noord een straatje, los en vrij,
Item een parceel weijde groot drie L offte etc. geleegen als voor aan het Craijven aldaar oost de straat, zuid Adam van Riel, west Arnoldus Vervoort, en noord de kinderen Peter van Gestel. Belast met eenen gulden tien stuijvers 's jaars aan den H: Geest Armen alhier, voorts los en vrij,
Laastelijk een onbedeeld derde gedeelte in een onbedeeld vierde part van een parceel moerveld en putten groot int geheel vier L offte etc. geleegen alhier in den Dalem, oost en west ..., zuijd Hendrik Leijten, noord de weduwe van Boven, los en vrij,

Overmits dewelke zo is Jan Janse de Groot als in huwelijk hebbende Maria Peter van Gestel te deel gevallen en zal alsoo voor zijne portie hebben, behouden, en erffelijk blijven possideeren, eerstelijk een parceel akkerland groot vijff L offte etc. geleegen alhier te Tilburg aan de Hoeven, aldaar oost Peter de Noot, zuid Jan Vermee, west de heer Adriaan Coolen, en noord Jan Vroomans. Belast met drie duijten chijns jaarlijks aan den Ed: Heer alhier, voorts los en vrij,
Item een onbedeeld vierde part in een parceel beemden groot drie L offte etc. geleegen onder Gilse, aldaar in het Gilse Broek ter plaatse de Blocxkens oost juffrouw de weduwe d'heer Baesten, zuid de kinderen Peter Timmermans, west de stroom de Leij, noort den Armen van Gilse,
Ende laastelijk het onbedeeld derde gedeelte in het onbedeelde vierde part van een parceel moerveld en putten groot in het geheel vier lopensaten offte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse den Dalem, aldaar oost en west ..., zuid Hendrik Leijten , noord de weduwe van Boven, los en vrij,

Voorts is tusschen parthijen condividenten wel expresselijk geconditioneert en ondersprooken, dat een ieder zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden af aan, en wijders dat een ieder op zijn aanbedeelde zal moeten onderhouden alle wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma,
En verclaaren de condividenten hier onder geene leenen te zijn aan den Ed: Rade en Leenhove van Braband en Lande van Overmaze in 's Hage.
Aldus gedaan ende gepasseert voor en ten overstaan van etc.
Actum den eenendartigsten maart xvii een en taghtigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832