Menu

Documenten

Document R-1782-14-448-133r

Compareerde voor etc. Johannes Willem de Beer den welken verclaarde wettelijk en erffelijk bij erffmangeling op te draagen en over te geeven zo als hij is doende bij deesen aan Peter Adriaan Maas een huijsinge bestaande in twee wooningen schop en hoff groot circa twee L ofte etc. gestaan ende geleegen alhier te Tilborg ter plaatse de Stokhasselt aldaar in de Cromstraat, oost de straat, west Francis Cornelis Coolen, noord Adriaan Luijten, los en vrij, en is meede gecompareert voorn. Peter Adriaan Maas den welke verclaarde daar tegen wettelijk ende erffelijk bij erffmangeling op te draagen en over te geeven, zo meede doende is bij deesen, aan den voornoemden Johannes Willem de Beer, de helft in een huijsinge naast den noorden kant, scheijdende op de graat van de schouw tusschen deese en de woning ten oosten groot metten hoff aan drie quart Lopensaat ofte etc. gestaan ende geleegen alhier te Tilborg aan de Hasselt aldaar ter plaatse het Craijven, oost de straat, zuijd Augustinus Mutsaers, west Johannes Willem de Beer, noord de weduwe van Hendrik van Hest, los en vrij, en bovendien eene somme van vierhonderdvijfenwintigh gulden, welke hij Peter Adriaan Maas aan Johannes Willem de Beer zal moeten betaalen zo en in voegen als in den ... brief hier na gepasseert op dato deses nader staat ...
Voorts los en vrij uijtgenomen weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma
Ende zijn de voorn erfgoederen bij en onder drossart en schepenen en secretaris tot vinding van den 10e penning te saamen getaxeert op eene somme van vijff hondert gulden, en verclaaren bij officier schepenen en secretaris op den eed in den aanvang onser bedieninge gedaan, deese taxatie gedaan te hebben ter goeder trouw, na onse beste kennisse en wetenschap en speciaal dat wij in het doen derselve stiptelijkte hebben agtervolgd het 5e articel van de ordenantie op het middel van den 10e en 80e penning geemaneert,
Aldus gedaan en gepasseert voor en ten overstaan van etc. actum den agtentwintigsten september 1700 twee en tachtigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832