Menu

Documenten

Document R-1783-14-449-10r

Marianna Mutsaers weduwe en testamentaire erfgenaame van wijlen Simon Hubertus ingevolge den testamente gepasseert voor den notaris Cornelis Bles en getuijgen te Tilburg d ..., Adriana Maria Mutsaers, Margreta Mutsaers beijde meerderjarige en ongehuwd cum tutore, Gijsbert Jan van Iersel in huwelijk hebbende Francine Mutsaers woonende te Druenen, Jan Jacobs als momboir en Jan Baptist Bekkers als toesiender over de minderjarige kinderen van den uijtlandigen Jacobus Mutsaers en wijlen zijne huijsvrouw Jenne Maria de Cocq, Gerard Wouters en Jan Peeter van Riel als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Anna Maria Mutsaers daer vader van is Francis van Hest en Johannes Jan Luijten als momboir en Dionisius van Spaandonk als toesiender over de minderjarige kinderen van Clara Mutsaers daer vader van was Cornelis Luijten ende voornoemde Clara Mutsaers in soo verre zij volgens het regt van devolutie de togt heeft, alle de gemelde voogden kragtens authorisatie van Heeren wethouderen alhier in dato 8 maart 1783 cedunt aen Norbart Adriaan Smulders eene huijsinge bestaande in vier wooningen met den hof groot te zaamen drie L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaetse de Hasselt aldaer oost Norbart Scheffers, zuijd de straat, west Dionisius van Tulder en noord tot een spie uijtloopende, belast met vier vaaten rogge s'jaers aan t Comptoir van de Episcopaale goederen te s Bosch,
Item met zeeve duijten chijns s'jaers aan den Edele Heer alhier, Item een parceel zoo moer als uijtgesteeke putten groot twee L ofte etc. geleegen als voor aan de Korte Dalems bijt Sanddijkje aldaer oost het Sanddijkje, zuijd de weduwe Lombaers, west de putten, en noord Johannes Zegers,
Item een parceel uijtgesteeken moer en blekkeling veld groot twee L ofte etc. geleegen als voor ter plaatse in de Blood Beemde, oost de Leij, zuijd Mathijs Aart Brokken, west de heijde en noord de kinderen Jan de Jong,
En alnog een parceel hooijbeemde groot twee L ofte etc. geleegen als voor in de Oude Nieuwe Velden, oost ..., zuijd den Langendijk, west ... en noord de gemeente, los en vrij, uijtgenoomen weegen etc. gelovende etc. en hebben etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma,
En word ten deese veder gerefereert tot de conditien van publique verkoping daer van voor heeren drossaert en Scheepenen alhier gehouden in datis 10 en 24 maart 1783.
En verklaaren de transportanten hier onder geen leen te zijn aan den Edelen Rade en Leenhove van Braband in s'Hage.
Actum den vijf en twintigsten maart 1700 drie en tachtigh.

Cooppenn: en slagen f 405 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832