Menu

Documenten

Document R-1783-14-449-9r

Simon Jan de Bond, cedit aan Cornelis Simon de Bond, een derde part onbedeeld in de volgende goederen,
Eerstelijk in een huijske en hoff groot een lopensaat offte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilburg ter plaatse aan de Hasselt aldaar oost Jan Jansen, west de straat, zuijd Anna Catharina Opheij, noord Johannes Peter van Opheij, belast voor het geheel met vier stuijvers ses duijten chijns aan Jan Maas,
Item in een parceel moerveld groot circa 5 a 6 lopensaaten, geleegen aan den Langendijk alhier tusschen zijne reengenooten,
Item in een huijs, schuur, schop en aangeleegen erve alhier ter plaatse het Goirken, groot elf lopensaten ofte etc. aldaar tusschen erve oost Jan van Beurden zuijd de kinderen Embrecht van Bavel, noord Antonij Jan Koolen, en west de straat,
Item in een parceel akkerland groot twee en een half lopensaten, ofte etc. geleegen als voor aan't Goirken, oost en noord Anthonij Koolen, zuijd het voorgaande parceel, west Jan Drabben, belast voor het geheel met eenen gulden tien stuijvers jaarlijks aan den ... armen alhier,
Item in drie parceelen weijde aan den anderen geleegen groot te saamen vier lopensaaten, ofte etc. als voor aan het Goirken, oost de straat, zuijd Adriaan ..., west Jan Drabben, noord de gemeente,
Item in een parceel weijde groot twee en een half lopensaten ofte etc. geleegen als voor aan het Goirken, oost de weduwe Peter van der Seijpen, zuijd Adriaan Coolen, west Antonij van Hees, noord Jan Govert Jansen,
En zijn de voors: goederen alnog voor het geheel belast met een capitaal van een honderd dartig gulden capitaal aan't Convent van Tongerloo,
Item met vier honderd gulden welke de weduwe en testamentaire erffgenaame van Adriaan Brouwers uit hoofde van seker contract alhier voor schepenen den 12e junij 1781 te pretendeeren heeft waar toe ten deese word gerefereert, en welk contract met den gevolge en aancleve van dien voor zo ver den transportant daar in is geconserneert voorn: Cornelis de Bond geloofd in allen deelen te sullen voldoen en nakomen, als mede te sullen voldoen en ten sijnen lasten nemen de costen door wanbetaling veroorsaakt,
Voorts los en vrij uitgenomen weegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma,
En verklaaren den transporten hier onder geene leenen te zijn aan den Ed: Rade van Braband.
Actum den vierentwintigsten maart xvii drieentagtigh.

Cooppenn: f 50 gulden voldaan.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832