Menu

Documenten

Document R-1783-14-484-51v

Kont en kennelijk zij, dat voor etc. is gekomen ende gecompareert Peter Rijnen als momboir en Peter Jansen als toesiender over, Christina Vermeulen, Jan Cornelis Momboirs als gekozen deijlvoogd van Cornelia Vermeulen en Jan van Heukelom als deijlvoogd voor Maria Vermeulen, dewelcke verklaarde met den anderen te hebben gedaan en gemaakt de navolgende erfscheijdinge en erfdeelinge der goederen gekoomen van Maria Cornelis Bogaers moeije paternel van de condividenten,

Overmits welke zo is Christina Vermeulen bij blinde lootinge te deel gevallen en zal alsoo voor haare portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideren een parceel land en weijde groot vijf L ofte etc. geleegen alhier te Tilborg aan de Hasselt aldaar aan 't Craijven, oost Norbart Goossens, zuijd den Armen alhier, west de gemeene straat, noord den Armen alhier,

Overmits welke zo is Cornelia Vermeulen bij blinde lootinge te deel gevallen en zal alsoo voor haare portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideren een parceel land groot vijf L ofte etc. geleegen alhier te Tilborg ter plaatse de Stokhasselt aldaar oost Ignatius Hoevenaers zuijd de weduwe Jan Goijaert Mutsaers, west Cornelis Reijnen, noord de gemeene straat,

Overmits welke zo is Maria Vermeulen bij blinde lotinge te deel gevallen en zal alsoo voor haare portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren, een kamer schop en hof, groot een halff L ofte etc. gestaan en geleegen alhier ter plaatse genaamt de Stokhasselt, aldaar oost en zuijd Cornelis Reijnen, west Jan de Kort, noord de gemeene straat, vrij van land en dorps lasten,
Item eene scheepene gelofte van sestigh gulden ten laste van Jan Swagemakers,
Item 1/3 part onbedeeld in een schepen schuldbrief groot in het geheel 50 gulden ten laste van Peter Martinus de Jong,
Item 1/3 part onbedeeld in een scheepen schuldbrief groot in 't geheel 300 gulden ten laste van ... wonende in den Udenhout,

Voorts is tusschen partijen condividenten wel expresselijk geconditioneert, dat een ieder zijn aanbedeijlde zal aanvaarden van stonden af aan met de slands en dorpslasten des jaars 1782 en voorts dat een ieder op zijn aangecavelde deel en lot zal moeten gedoogen en onderhouden alle weegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
Laastelijk is geconditioneert dat Christina en Cornelia Vermeulen ieder op Ligtmis 1784 tot egalisatie aan Maria Vermeulen zal moeten uitkeeren agt vat rogge en dus te saamen eens een mud.
Aldus gedaan en gepasseert voor en ten overstaan van etc. die etc. actum den elfden januarij 1700 drie en taghtigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832