Menu

Documenten

Document R-1783-14-484-81r

Wij ondergetekende Adriaan Cornelis Doomen, en Francis Peter Bierings weduwenaar en erfgenaam van wijlen Adriana Cornelis Doomen bekennen en verklaaren aangegaan en gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreeve erffgoederen ons in't gemeen behoorende is aangekoomen van onse grootmoeder maternel,

Overmits welke zoo is Adriaan Doomen bij lootinge ten deelen bevallen en zal alzoo voor zijne portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren een halve huijsinge en hof groot een loopensaet ofte daar omtrent gestaan en geleegen onder Tilborg ter plaatse de Hasselt genaamt het Craaijven oost den voetpad, zuijd de weduwe Hendrik van Hest, west en noord Jan van Oudheusden los en vrij,

Overmits dewelke soo is Francis Peeter Bierings ten deelen bevallen en zal alzoo voor sijne portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren een derde part van een huijs met agt roeden hof gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt genaamt het Craaijven, oost de straat zuijd Johannes Peter de Beer, west het kint van Adriaan de Jong en noord de weduwe Hendrik van Hest los en vrij,

En is bij deezen geconditioneert en ondersprooken dat jeder zijn aanbedeelde zal aanveerden van stonden aan met de lasten van den jaaren 1700 drie en taggentig en wijders dat jder op zijn aangekavelde deel ende lot zal moeten gedoogen en onderhouden alle weegen steegen schouwen waterlaaten en alle andere nabuurlijke regten t welk de een of ander parceel van ouds subject zijn en hebben daar op de een tot des anders behoef volkoomen verteegen en gerenuntieert inne manieren daartoe behoorlijk en gewoonlijk zijnde geloovende deeze deijlinge altijd te zullen houden en doen houden voor goed bondig en van waarden onder verband van haare persoonen ende goederen present en toekomende geen uijtgesonderd stellende deselve ten bedwange en subjectie als na regten,
En verklaaren wij dat de voors: goederen niet leenroerig zijn aan den Edele Rade en Leenhove van Braband en Landen van Overmase in s'Hage,
Ter oirkonde bij ons onderteekend heeden in Tilborg deezen vijf en twintigsten meert 1700 drie en taggentig en zijn van deese gemaakt twee eensluijden actens welke als boven weedersijds zijn geteekent en waaren onderteekent dit ist handtmerk van Adriaan Cornelis Domen verklaard niet te konnen schrijven testes J:A: van Meurs Peeter Geert van Dorst Francis Peter Bierings.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832