Menu

Documenten

Document R-1783-14-485-5r

Kennelijk is dat voor etc. zijn gekoomen, ende gekompareert Johannes Jan van Gorp, Cornelis Jan van Gorp, Maria Catharina Jan van Gorp, en Christiaan Jan de Jong in huwelijk hebbende Johanna Jan van Gorp, dewelke verklaarden met elkanderen te hebben aangegaen ende gemaakt de nabeschreeve erfscheijding en erfdeijling der goederen hun aangekomen van Jan Jansen van Gorp en Adriana Antonij Cruijssen hunne ouders en vrouwe ouders respective,

Overmits dewelke zoo is Johannes Jan van Gorp te deel bevallen en zal alsoo voor zijnen portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren,
Een parceel akkerland groot drie L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hoeven aldaar oost Cornelis Jan van Gorp, suijt Jacobus van Reuth, west de heer Willem Leenaers, en noort Johannes Willemse, los en vrij,
Item de helft in een parceel uijtgesteeken putten groot agt L ofte etc. in 't geheel gelegen als voor ter plaatse de Oude Nieuwe Velden aldaar in Jacobshoek, los en vrij.

Overmits dewelke zoo is Cornelis Jan van Gorp te deel bevallen en zal also voor sijne portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren,
Een parceel akkerland groot drie L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hoeven aldaar oost Christiaan Jan de Jong, suijt Jacobus van Reuth, west Johannes Jan van Gorp en noort Johannes Doorakkers, los en vrij

Overmits dewelke zoo is Maria Catharina Jan van Gorp te deel bevallen en zal also voor haare portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren,
Een parceel weide groot een en een half L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar oost en noort Norbart Brokken, suijt en west Dionisius van Tulder, los en vrij,
Item een parceel akkerland groot een en een half L ofte etc. gelegen als voor ter plaatse de Hoeven aldaar oost Francis Bekkers, suijt de kinderen Jan de Jong, west Ludovicus Daniel van Riel, en noort Norbart Leijten, los en vrij

Overmits dewelke zo is Christiaan Jan de Jong, in huwelijk hebbende Johanna Jan van Gorp, te deel bevallen en zal also voor zijnen portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren,
Een parceel akkerland groot drie L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hoeven aldaar oost en zuijt Jacobus van Reuth, west Cornelis Jan van Gorp en noort de heer Josephus Verbunt, los en vrij,
Item de helft in een parceel uijgesteeken putten groot in 't geheel agt L ofte etc. geleegen als voor ter plaatse de Oude Nieuwe Velden aldaar in Jacobshoek, los en vrij.

Voorts is tusschen parthijen condividenten wel expresselijk geconditioneert en ondersprooken dat ieder zijn aanbedeijlde zal aanvaarden te weeten het akkerland 't oigst en de weijde St. Marte beijde des jaars 1784 met de lasten van den jaare 1785, sullende vrugten, en profijten tot oigst den St. Marte 1784 onder elkanderen genoten worden waarteegen zij ook de lasten tot den jaare 1784 onder elkandere sullen aan en bij betaalen en wijders dat een ider op zijn aangecaveld deel en lot zal moeten onderhouden alle wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma.
En verklaaren condividenten alle woonende alhier hier onder geene leenen te zijn aan den Edelen Raade en Leenhove van Braband in s'Haage.
Aldus gedaen en gepasseert voor ende ten overstaen van etc. actum den zes en twintigsten november 1700 drie en tachtigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832