Menu

Documenten

Document R-1784-14-485-50v

Kont en Kennelijk zij dat voor etc. zijn gekoomen en gecompareert Cornelis Horvoirts en Peeter Horvoirts dewelke verklaarden met den anderen te hebben aangegaen en gemaakt de novolgende erfscheijding en erfdeijling der goederen hun aangekomen van wijlen henne ouders Jan Horvoirts en Johanna Janssens,

Overmits dewelken zoo is Cornelis Horvoirts ten deele gevallen en zal alsoo voor zijne portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren, Eerstelijk een huijs en hof groot twee L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse den Hasselt aldaar oost en noort de waterlaat, suijt de straat en west de weduwe Cornelis Schenkers, Item een parceel akkerland groot een en drie quartier L ofte etc. geleegen als voor aldaer oost een voetpat, suijt en noord de weduwe Gijsbert Bacx en west de straat, Item een parceel schaerbosch groot twee en een half L ofte etc. gelegen als voor ter plaatse het ... aldaar oost een karweg, suijt Adriaan Verbunt, west den heer Jan Baptist Franken en noord de kinderen van Jan de Jong,

Overmits dewelken zoo is Peeter Horvoirts te deele gevallen en zal alsoo voor zijne portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren, Eerstelijk een huijs en hof groot twee en een half L ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse den Hasselt aldaer aan de Langstraat oost en suijt Jan Maes, west Justinus van Helvoirt en noord de gemeene straat, Item een parceel akkerland groot drie en een half L ofte etc. geleegen als voor aldaer oost Jan Willem de Beer, suijt Justinus van Helvoirt, west Jan Maas en noord de gemeenen straat, Item een turfveld groot vier L ofte etc. geleegen als voor in de Ouden Nieuwen Velden aldaer oost de kinderen Jan van Gorp, suijt den gemeene dijk, west de kinderen Paulus de Beer en noort de gemeenten,

Voorst is tusschen parthijen condividenten wel expresselijk geconditioneert en ondersprooken dat een ieder zijn aanbedeijlden zal aanvaarden van stonden af aan met de lasten van den aanstaande jaare 1785 blijvende de huur en pagten over desen jaare 1784 gemeen waertegen zij ook gelijk zullen dragen en betaalen de s lands en dorps lasten over desen jaare 1784 en wijders dat een jeder op zijn aangekavelde deel en lot zal moeten gedoogen en onderhouden alle wegen etc. en hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut informa, de condividenten verklaaren hier onder geen Leenen te zijn aan den Edele Raden en Leenhoven van Braband in 's Haagen.

Aldus gedaen en gepasseert voor ende ten overstaen van etc. actum den zestienden augustus 1700 vier en tachtig.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832