Menu

Documenten

Document R-1785-14-485-81r

Kennelijk zij dat voor etc. zijn gekoomen ende gecompareert Christiaan Vermeer, Nicolaas Vermeer, Hendricus Leijten als in huwelijk hebbende Elisabet Vermeer en Jacobus van Groenendaal als in huwelijk hebbende Cornelia Vermeer, dewelke verklaarden met den anderen te hebben aangegaan ende gemaakt, deese navolgende erffscheijdinge en erfdeijlinge der goederen gekoomen van Jan Nicolaas Vermeer en Elisabeth Christiaan Aarts hunne ouders ende vrouwe ouders respective,

Overmits dewelke zo is Christiaan Vermeer te deel gevallen, en zal alsoo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk possideeren,
Een parceel akkerland groot drie en een halff lopensaten offte etc. geleegen alhier te Tilborg ter plaatse den Herstal, aldaar oost den Ed: Heer alhier, zuijd Hendrik Brouwers, west en noord de straat, zijnde dit parceel leen en leenroerig aan de Heer van Tilborg.
Item een parceel schaarbosch groot drie loopensaaten offte etc. geleegen als voor ter plaatse de Hasselt, oost Hendrik Leijten, west de gemeente, noord Francis Maas, zuijd Francis Reijnen,
Item een parceel nieuwe erve groot twaalff lopensaten offte etc. geleegen als voor aande Houtstraat, oost de heer Bles, suijt de weduwe Berent Mutsaers, west en noord de gemeente, zijnde dit parceel belast met ses stuijvers gebuurchijns jaarlijks aan heeren regenten alhier,
Item een parceel uitgestecken putten groot vier lopensaaten offte etc. geleegen aan Maasdijk, oost d'heer Elias Roessing, west de Landscheijding, noord de kinderen Dingeman Janssen suijd den Hultensen dijk,
Item een vierde in een parceel heijbodem groot ses lopensaat offte etc. oost Goijaart van Gorp, west Jacobus van Groenendaal zuijd Nicolaas Vermeer noord de kinderen Jan Driessen geleegen als voor bij den Ouden Draaijboom,
Item een parceel beemden geleegen onder Gilse in het Gilse Broek genaamt de Hooge Maij groot twintig L offte etc. oost en west ... noord Peter van Reusel, suijd de weduwe Cornelis van Oerle. Belast met neegen duijten chijns aan den Heer en Baron van Breda,
Item een parceel beemden geleegen in't Haansbergs Broek groot twaalf L offte etc. oost en west de Leij noord C: de Swart, suijd ...
Item een parceel heijbodem gemeen en onbedeeld geleegen inden Vosberg groot drie L offte etc. oost A: de Prijss? west Francis Koolen, suijd en noord de gemeente,
Item eene stede bestaande in huijsinge en verscheijde parcelen land weij en heijde zo groot en klijn als deselve gestaan en geleegen is tot Riel aldaar aan het Santeijnd,

Overmits dewelke zo is Nicolaas Vermeer te deel gevallen en zal alsoo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk possideeren,
Een parceel akkerland groot twee en een half L offte etc. geleegen onder Tilborg aan de Vlasstraat, oost en west Adriaan van den Biggelaar zuijd de waterlaat, noord Cornelis Melis,
Item een parceel akkerland groot twee lopensaten offte etc. geleegen als voor, noord de weduwe Bacx oost de straat, west Adriaan de Rooij, zuijd den Armen alhier,
Item een parceel akkerland groot twee L offte etc. zuijd den armen noord Adriaan de Roij en west Johannes Willemse geleegen als voor,
Item een parceel akkerland groot vier L offte etc geleegen als voor waar in omtrent 1/2 L is gemeen en onverdeeld oost ... west Gabriel Philipsen, noord Wouter Mutsaers zuijd Hendrik van Tulder,
Item een parceel weijde groot vier L offte etc. geleegen als voor aan de Reijt oost den waterlaat, west Jan Meijnaerts, noord Michiel van Spaandonk, zijnde dit parceel belast jaarlijx met vijf penningen chijns aan den Ed: Heer alhier,
Item een huijs, schuur, schop, in aansteede groot vijf L offte etc. geleegen als voor aan de Reijt, oost Francis Eijdner zuijd Cornelis van Gorp, west Adriaan Leijten noord de straat,
Item een parceel schaarbosch groot een en een halff lopensaten offte etc. geleegen als voor aan de Hasselt, in't Ven, oost de kinderen Adriaan de Rooij west Jan Maas, noord Jan Maas, zuijd Jacobus van Groenendaal,
Item een parceel beemden groot drie L offte etc. geleegen als voor in den Dalem, oost de Leij, west Dominicus Pessers, noord de weduwe Baasten, zuijd de weduwe Bernard Mutsaers, belast met eenen stuijver chijns jaarlijks aan den Ed: Heer alhier,
Item een parceel beemden groot drie L offte etc. geleegen als voor in de Oude Velden, oost ... zuijd den dijk west Cornelis Coolen noord de gemeente,

Overmits dewelke etc. zo is Hendricus Leijten als in huwelijk hebbende Elisabeth Vermeer te deel gevallen en zal alsoo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk possideeren,
Een parceel weijde groot een en een halff L offte etc. geleegen alhier te Tilburg ter plaatse de Hoeven oost en zuijd de straat west de waterlaat, noord Jan Baptist Burgers,
Item een parceel akkerland groot een L offte etc. oost de waterlaat, noord Theodorus Smarius west Jan Baptist Burgers zuijd Johannes van Oolen, geleegen als voor,
Item een parceel akkerland groot twee lopensaten offte etc. geleegen als voor noord Adriaan vanden Biggelaar oost Francis Reijnen, zuijd Jan Cleijsen en west Cornelis Bles,
Item een parceel weij en land groot drie L als voor, west de straat, noord Hendrik van Tulder, oost en zuijd Cornelis Bles,
Item een parceel akkerland groot 1 3/4 L offte etc. geleegen als voor, oost en noord d'heer Cornelis Bles, west Hendrik van Tulder, zuijd eenen mistweg,
Item een parceel akkerland groot drie L offte etc. geleegen als voor, oost Norbart Leijten, zuijd den waterlaat, west Jan de Groot, noord de conventuaalen van Tongerloo,
Item een huijs en hof groot een L offte etc. geleegen als voor aan de Hoeven, oost de weduwe Peter Hensen, zuijd den selven condivident west de straat noord Adriaan Leijten,
Item een parceel weij en land groot drie L offte etc. geleegen als voor aan de Hoeven, oost Norbart Leijten, zuijd Jan Leijten, west de straat, noord de weduwe Peter Hensen,
Item een parceel akkerland groot een en een halff L offte etc. geleegen als voor in de Schijf noord de Vlasstraat, oost de kinderen Jan de Jong, zuijd den Lijkweg west Adriaan van Eeten,
Item een parceel schaarbosch gemeen en onbedeed met Adriaan Janssen, groot twee L offte etc. aan de Hasselt, in den Bosman oost de straat, zuijd Francis Reijnen, west Christiaan Vermeer noord Francis Maas,
Item een parceel moerveld en uijtgesteken putten groot omtrent seeven L geleegen als voor in de Oude Velden, oost Jan Drabben, suijd den dijk, west ... noord de gemeente, alle los en vrij uitgenoomen het vierde parceel zijnde drie L weij en land hetgeen belast is met de helft in tien gulden tien stuijvers rente, s'jaars, wegens 266-12-0 capitaal aan de erven van ... en Anthonij Vosding,

Overmits dewelke etc. zo is Jacobus van Groenendaal als in huwelijk hebbende Cornelia Vermeer te deel gevallen, en zal also voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk possideeren,
Eerstelijk een huijsinge, schop, en aangelag groot vijf en drie quartier L offte etc. gestaan en geleegen alhier te Tilborg ter plaatse de Hoeven, aldaar oost den waterlaat, west de straat, noord Hendrik Leijten zuijd de straat,
Item een parceel weijde groot seven quartier L offte etc. geleegen als voor suijd den waterlaat, west Norbart Leijten noord Nicolaas Vermeer, belast met een sevende part in een corenpagt van twee en twintig vaaten rog aan het comptoir der geestelijke goederen te 's Bosch, jaarlijks, item nog met 1/7 in 10 1/2 vat rog jaarlijks aan I: Scheffers te 's Bosch,
Item een weijde groot seven quartier lopensaten offte etc. geleegen als voor aan de Hoeven, oost den Ed: Heer alhier, west Norbart Leijten, suijd en noord Hendrik van Tulder, belast met een sevende part in een coornpagt van tien en een half vat rog jaarlijks aan I: Scheffer te 's Bosch en nog met 1/7 part in een coornpagt van twee en twintig vaten rog aan het comptoir der geestelijke goederen te 's Bosch, en zijn de twee laatst voorgaande parceelen daar en boven nog leen en leenroerig aan den Heer van Tilborg,
Item een parceel akkerland geleegen als voor aan de Leenhouwers groot vijf lopense oost de weduwe Gerard vande Pas west Jacobus Hoeken noord den Ed: Heer alhier zuijd den mistweg,
Item nog een parceel akkerland geleegen als voor aan de Vlasstraat, groot een L offte etc. oost Peter Zegers, west Willem van Ierland, noord Norbart Leijten, suijd den waterlaat,
Item nog een parceel schaarbosch geleegen als voor onder de Hoeven groot drie quartier L offte etc. oost Jacobus Vromans, noord den selven, west den mistweg,
Item een parceel uijtgesteeken putten geleegen in den Ouden Draijboom groot vijf en een half lopense, oost de Leij, west en zuijd de kinderen Jan de Jong noord Johanna de Rooij, belast met eenen stuijver chijns jaarlijks aan den Ed: Heer alhier,
Item een parceel heijbodem geleegen aan Maasdijk groot drie L offte etc. oost Christiaan Vermeer, west de Leij, noord Johannes van Beurden, suijd Hendrik Leijten.

Voorts is tusschen parthijen condividenten wel expresselijk geconditioneert en ondersprooken dat een ieder zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden af aan, met de loopende 's lands en dorps lasten, ende voorts op zijn aangecavelde deel en lot zal moeten gedoogen en onderhouden alle weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. prout in forma.
De condividenten verklaaren hier onder geen leenen te zijn aan den Ed: Raade en Leenhove van Braband en Landen van Overmaze in 's Hage.
Aldus gedaan en gepasseert, voor en ten overstaan van etc. actum den vierden april xvii vijfentaghtigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832