Menu

Documenten

Document R-1786-14-451-64r

Compareerde voor etc. Cornelis Willem de Beir denwelken verklaarde wettelijk en erffelijk bij erffmangeling opte draagen en over te geven aan Peter Hendrik van Gool een parceel akkerland groot drie L offte etc. geleegen alhier te Tilborg aan de Hasselt, aldaar oost den waterloop zuijd Cornelis de Beer west de straat noord de weduwe Adriaan van Beurden,
Belast met drie duijten chijns aan den Ed: Heer alhier.
Voorts los en vrij.
En is meede gecompareert den voorn: Peter Hendrik van Gool, denwelken verklaarde daar tegen wettelijk en erffelijk bij erffmangeling op te draagen en overtegeven aan den voorn: Cornelis Willem de Beer, een parceel akkerland groot drie en een half lopense offte etc. geleegen alhier aan de Hasselt, oost de straat zuijd Cornelis Willem de Beer west Francis Peter Reijnen noord Johannes de Beer.
Los en vrij, uitgenoomen weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. en allen verhoolen commer etc. pro ut in forma.
En zijn de voors: parceelen door ons officier en schepenen en secretaris tot vinding van den 40e penning getauxeert op eene somme van drie hondert vijfftig guldens.
Wijders verklaaren wij officier schepenen en secretaris opden eed in het aanvangen onzer bedieningen gedaan, deese tauxatie ter goeder trouwe gedaan te hebben, en speciaal dat wij in het doen derzelve stiptelijk hebben agtervolgd het 5 art. der ordonn: op het middel van den 40e penning geemaneert.
En verklaarden de comparanten deeze twee parceelen niet leenroerig te zijn aan den Ed: Rade en Leenhove van Braband en Lande van Overmaze in 's Hage.
Aldus gedaan ende gepasseert voor en ten overstaan van etc.
Actum den tweeentwintigsten augustij 1700 sesentagtigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832