Menu

Documenten

Document R-1786-14-486-103r

Kennelijk zij eenen iegelijken dat voor etc. zijn gekoomen en gecompareert Ignatius Jan Clijsen, Gerdina Maria Jan Clijsen en Johanna Catharina Jan Clijsen de welken te zaamen hebben gedaan en gemaakt deeze navolgende erfscheijdinge en erfdeijlinge der goederen gekoomen van Jan Clijsen en Johanna Peeter Leijten hunne ouderen,

Overmits dewelke zo is Ignatius Jan Clijsen te deel gevallen en zal alzo voor zijne portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren.
Eerstelijk een half huijs aan den zuijden kant met een geheel schop en den hof groot een lopensaat ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse den Stokhasseld aldaar oost en noord Johannes Jonkers, zuijd Adriaan Jan Bastiaanse en west de gemeenen straat. Belast met de helft in twee en vijftig stuijvers en agt penningen 's jaars aan den rentmeester der Geestelijken Goederen deezes quartiers van Oisterwijk, item met de helft in vijftig stuijvers 's jaars aan t comptoir van den heer rentmeester Tengnagel te 's Bosch, item met de helft in zeeven oortijens chijns 's jaars aan den edelen heer alhier, item met de helft in agt penningen chijns 's jaars aan de gezwooren alhier, eijndelijk met twee penningen gebuurchijns aan heeren regenten alhier, voorts los en vrij.
Item een parceel heijde groot agt lopensaten ofte etc. gelegen onder Tilborg ter plaetse den Vosberg de reengenoten onbekend,
Item een parceel uijtgesteeken putten groot tien lopensaten ofte etc. gelegen onder Tilborg ter plaatse den Daalem, aldaar oost de Leij, zuijd Adr: Backers, west de Landscheijding en noord Wouth: Mutsaars, los en vrij.
Item een half huijs met het geheele schop en hoff daar aan groot een half lopensaat ofte etc. gestaan en geleegen binnen Tilborg ter plaatse de Velthoven aldaar oost de weduwe Arnoldus de Lelij, zuijd de waterloop, west Nicolaas Brekelmans en noord de straat. Belast met zeeven en een halven stuijver 's jaars in eene meerdere rente aan den heer rentmeester Verster te 's Bosch, voorts los en vrij,
Item een parceel weijde groot twee lopensaten ofte etc. geleegen onder Goirle aldaar in den Brem, oost de straat, zuijd de weduwe Adam vande Kerkhoff, west de kinderen Jan van Miers, noord Jan Smolders, belast met eenen stuijver een en een halven penning chijns 's jaars aan den Ed: heer alhier voorts los en vrij,
Item een parceel weijde groot drie lopensaten ofte etc. geleegen onder Tilborg ter plaatse de Havervelden aldaar oost een mistweg, west de kinderen Huijbert van de Sanden, zuijd Hendrik van Tulder, noord Bartel Bakkers, los en vrij,
Item een parceel akkerland groot een en een half loopensaat ofte etc. geleegen onder Tilborg aan den Hoogendries, aldaar oost Peeter Pigmans, west de erfgenamen Laurens Willem Zeegers, zuijd den Hoogenpad en noord den Hoogenpad, los en vrij,
Item een parceel heijbodem 5 lopensaten ofte etc. geleegen onder Tilborg bij 't Leijken de reengenooten onbekend,
Item een scheepen gelofte groot in capitaal de somma van neegentig guldens a drie gulden twaalf stuijvers ... intrest 's jaars gepasseerd voor heeren scheepenen van Tilborg in dato den 28 april 1770 ten behoeven van Johanna Peter Leijten weduwe wijlen Jan Clijsen en ten lasten van Jan Laurens van Laarhoven,
Laastelijk, een scheepen gelofte groot in capitaal een somme van een honderd vijftig guldens a drie gulden zeeven stuijvers intrest 's jaars ten lasten van Jan Norbart Pessers en ten behoeven van Johanna Peeter Leijten weduwe wijlen Jan Cleijsen gepasseerd voor heeren scheepenen van Tilborg in dato 13 september 1783.

Overmits de welke zo is Gerdina Maria Jan Clijsen te deel gevallen en zal alzo voor haar portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren.
Eerstelijk, drie parceelen weijden aan elkander zaamen groot vijf en een half loopensaten ofte etc. geleegen onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar oost ..., zuijd den H: Geest Armen alhier, west ... en noord Peter Pessers, los en vrij.
Item een parceel schaarbosch /: zijnde nieuw erven :/ groot een loopensaat ofte etc. geleegen onder Tilborg aan den Stokhasselt, aldaar oost Norbart Schalken, zuijd een gemeenen weg, west Jan Beens en noord Jenneken de Wit. Belast met eenen gebuurchijns van 1/2 ... loopensaat jaarlijks betaalbaar aan heeren officier en scheepenen alhier, voorts los en vrij,
Item een parceel schaarbosch /: zijnde nieuw erven :/ groot twee loopensaten ofte etc. geleegen onder Tilborg aan den Stokhasselt, aldaar oost tot een spie uijtloopende, zuijt een weg, west de heijde en noord de Baan. Belast met eenen stuijver gebuurchijns 's jaars te betaalen aan heeren drossaard en scheepenen alhier, voorts los en vrij,
Item een parceeltje schaarbosch /: zijnde nieuw erven :/ groot zeeven en dartig en een halve roeden ofte etc. geleegen onder Tilborg ter plaatse de Stokhasselt aldaar oost, west en noord de gemeente en zuijd de weduwe Jan Melis. Belast met zes penningen gebuurchijns 's jaars te betaalen aan heeren drossaard en scheepenen alhier, voorts los en vrij,
Item een parceel akkerland en weijde /: zijnde nieuw erven :/ groot een en een half lopensaat ofte etc. gelegen onder Tilburg ter plaatse de Stokhasselt, aldaar oost de straat, zuijd en noord een gemeenen weg en west de verkrijgersse. Belast met twaalf penningen gebuurchijns 's jaars te betaalen aan heeren drossaard en scheepenen alhier, voorts los en vrij.
Item een parceel akkerland groot drie loopensaten ofte etc. geleegen onder Tilborg ter plaatse den Stokhasselt aldaar oost en west Maria Mutsaars, zuijd een gemeenen weg, en noord den H: Geest Armen alhier. Belast met twee stuijvers twee penningen chijns 's jaars aan de conventuaalen van Tongerloo.
Item een parceel weijde groot een loopensaat ofte etc. gelegen onder Tilborg ter plaatse den Stokhasselt aldaar oost en noord Maria Mutsaars, zuijd een gemeenen weg en west de weduwe Gerard Henssen. Belast met tien duijten chijns 's jaars aan den Ed: heer alhier, voorts los en vrij.
Laastelijk een parceel akkerland groot een en een half loopensaat ofte etc. geleegen onder Tilborg ter plaatse den Stokhasselt aldaar t einde de Postelstraat, oost Adriaan Willem Cleijsen, zuijd een gemeenen weg, west tot een spie uijt loopende, en noord een gemeene weg en de verkrijgersse, los en vrij.

Overmits de welke zo is Johanna Catharina Jan Clijsen te deel gevallen en zal alzo voor haar portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk alle de meubilaire goederen de winkel en alle de winkelwaaren,
Laastelijk een parceel uijtgesteeken putten groot agt loopensaten ofte etc. geleegen onder Tilborg in den Dalem aldaar oost de kinderen Augustinus de Rooij, zuijd de Lantscheijding, west de heer Michiel van Bommel en noort de Leij. Belast met vier stuijvers en agt penningen chijns 's jaars te betaalen in verscheijde roepen aan den heer rentmeester Tengnagel te 's Bosch, voorts los en vrij.

Voorts is tusschen partijen condividenten wel expresselijk geconditioneerd en ondersprooken dat de verkrijger van het eerste lot zal moeten gedoogen dat de verkrijgerssen van het tweede en derde lot haar beijder leven lang geduurende de vrije inwooninge en gebruijk zullen hebben van het huijs aan den Stokhasselt /: zijnde het eerste parceel van't eerste lot :/ mits dat zij het zelve in behoorlijke ... van reparatie houden. Verder is geconditioneerd dat een ieder zijn aanbedeelde zal aanvaarden ter stond met de lasten van den jaare 1700 zes en tagtig, en dat een ieder op zijn aangecaveld lot en deel zal moeten gedoogen en onderhouden alle weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. pro ut in forma.
De condividenten verklaaren dat hier onder geene goederen zijn, leen subject aan den Ed: Rade en Leenhove van Braband en Land van Overmaze in s'Hage.
Actum Tilborg den twee en twintigsten december 1700 zes en tagtigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832