Menu

Documenten

Document R-1786-14-486-44

Kont en kennelijck zij eenen iegelijcken dat voor etc. zijn gekoomen en gecompareert Pieter Hendrik van Gool als in huwelijk hebbende Anna Maria Jansens en Jan Nicolaas Couwenberg als in huwelijk hebbende Engelina Jan Jansens, dewelken te saamen hebben gedaan en gemaakt deeze navolgende erfscheijdinge en erfdeijlingen der goederen hun aangekomen van wijlen hunne ouders Jan Jansens en Catharina Willem de Beer,

Overmits dewelke zo is Pieter Hendrik van Gool als in huwelijk hebbende Anna Maria Jansens te deel gevallen en zal alzo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven possedeeren, eerstelijk eene huijzinge bestaande in twee wooningen met schuur, schop en hoff groot twee lopensaat ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar oost de straat, noord de waterloop, west Johannes de Beer en zuijd de straat, item een parceel akkerland groot drie en een half lopensaat ofte etc. geleegen als voor, aldaar oost de straat, noort Johannes de Beer, west Francis Pieter Reijnen en zuijd Cornelis de Beer, item een parceel heijveld groot zeven lopensaat ofte etc. geleegen als voor ter plaatse de Oude Nieuwe Velden, aldaar oost Jan van Iersel, noord de gemeente, west de kinderen van Cornelis van Oerle en zuijd den dijck, Item een parceel moerveld groot zes lopensaat ofte etc. geleegen als voor ter plaatse de Elf Bunders, aldaar oost Adriaan Snellen, noord Wouter van Ierssel, west jufrouw de Meij en zuijd Johannes de Beer, belast met 1/3 in 10 stuivers 12 penningen in eenen meerdere chijns jaarlijks te betaalen aan de ed. heer alhier, item en laastelijk de helft in een parceel weijde, groot zeven lopensaat ofte etc. scheijdende op de middelsloot ten zuijden, geleegen als voor ter plaatse de Hasselt oost de kinderen Jan Klijsen, noort Jan Nicolaas Couwenberg, west de H. Geest Armen alhier en zuijd een mestweg, en zal den verkrijger van deezes lots moeten gedoogen dat den verkrijger van 't tweede lot zal weegen over zijn aandeel in de zeeven lopense weijde hierboven omschreven, de bovenstaande parceelen zijn allen belast met de helft onbedeeld in een scheepen gelofte groot twee honderd guldens waarvan houder is Jan Adriaan Maas,

Overmits dewelke zo is Jan Nicolaas Couwenberg als in huwelijk hebbende Engelina Jan Jansens te deel gevallen en zal alzo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven possedeeren, eerstelijk een half huijs bestaande in twee woningen, schop en hoff groot een lopensaat ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar oost een mestweg, noord den waterloop, west Jan Zegers en zuijd de straat, belast met agt vaaten rog aan den H. Geest Armen alhier jaarlijks, belast met 4 penningen chijns jaarlijks aan de gezworens alhier, item een parceel akkerland groot drie lopensaat ofte etc. geleegen als voor aan de Hasselt, oost de H. Geest Armen alhier, noord de kinderen Adriaan de Rooij, west Jan Maas en zuijd een mestweg, item een parceel akkerland groot vijf lopensaat ofte etc. geleegen als voor aan de Hasselt, oost de straat, noord Adriaan Peeter Beeris, west Jan Beeris en zuijd Francis Beeris, item een parceel heijbodem groot zeven lopensaat ofte etc. geleegen onder Loon op Zand, aldaar oost Cornelis de Beer, noord Adriaan Leijten, zuijd de gemeente, west ..., belast met 1/2 in 6 penningen chijns jaarlijks aan den Heer te Loon op Zand, item en laastelijk de helft in een parceel weijde groot zeven lopensaat ofte etc. scheijdende op den middelsloot ten noorden geleegen onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, oost de kinderen Jan Klijsen, noord Pieter Pessers, west de kinderen Adriaan de Rooij, zuijd Peeter Hendrik van Gool, en zal de verkrijger deezes lots het recht van weegen hebben over de wederhelfte van het bovenstaande parceel, zijnde de voorsz goederen te saamen belast met de helf onbedeeld in een scheepen gelofte groot in het geheel twee honderd guldens waar van houder is Jan Adriaan Maas, de lasten van deezen lopende jaare zullen uijt den gemeenen boedel worden aan en bij betaald daarentegen moeten de vrugten der landerije ook in den gemeene boedel komen,

Voorts is tusschen parthijen condividenten wel expresselijk geconditioneerd en ondersprooken dat ieder zijn aanbedeelde zal aanvaarden van stonden af aan met de lasten, chijnsn van den jaren 1787, en wijders dat ieder op zijn aangekavelde deel en lot zal moeten gedoogen en onderhouden, alle weegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. pro ut in forma, en verklaaren de condividenten dat onder de voors goederen geen leenen zijn aan den ed. Rade en Leenhove van Braband en Lande van Overmaze in 's Hage, actum den vijftienden meij 1700 zesentagtigh voor en ten overstaan van etc.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832