Menu

Documenten

Document R-1786-14-486-90

Kont en kennelijk zij eenen iegelijken dat voor etc. zijn gekoomen en gecompareert Adriaan Adriaan de Jong, Godefridus Mutsaers als in huwelijk hebbende Lucia Adriaan de Jong, en Jennemaria Adriaan de Jong meerderjaarige ongehuwde dogter cum tutore dewelke te zaamen hebben gedaan ende gemaakt deeze navolgende erfschijdinge en erfdeelinge der goederen hun aangekoomen van wijlen hunnen ouders Adriaan de Jong en Marianna van den Oever,

Overmits dewelke zoo is Adriaan Adriaan de Jong bij lootinge te deel gevallen en zal alzoo voor zijne portie hebben en behouden eene somme van een hondert en ses en veertig guldens welke hem in vergelijk van caveling zal worden uijtgekeert van den tweeden condivident Godefridus Mutsaers,

Overmits dewelke zo is Godefridus Mutsaers als in huwelijk hebbende Lucia Adriaan de Jong bij lootinge te deel bevallen en zal alzoo voor zijne portie hebben behouden en erffelijk blijven posideeren,
Een huijsinge stallinge, hof met aangeleege erve groot te saamen twee en een half L ofte etc. gestaan end geleegen alhier te Tilborg ter plaatse de Hasselt, aldaar genaamt het Craaijven oost de weduwe Adam van Riel, zuid de weduwe Hendrik van Hest, west de gemeene straat, en noord de weduwe Bartel van Rijssel,
Item een parceel akkerland groot een en een half L ofte etc. geleegen als voor, oost de weduwe Adam van Riel, zuid de weduwe Bartel van Rijssel, west de straat, en noord Johanna Bergmans, belast met de helft onverdeelt in een jaarlijkse chijns van tien guldens in 't geheel losbaar met twee hondert guldens aan ..., te s'Bosch en gevolgen Scheepenen brieven aldaar dato 9 maart 1658, belast met eenen pagt van eenen gulden en vijftien stuijvers jaarlijks zijnde een gereduceerde rogpagt aan den Heijligen Geest Armen alhier,
Item een parceel akkerland groot een L ofte etc. genaamt het Heijveld geleegen als voor, oost zuijd en noord de weduwe Adam van Riel, west de weduwe Hendrik van Hest,
En zal hij tweede condivident in vergelijk van caveling moeten uijtkeeren aan den eersten condivident eene somme van een hondert ses en veertigh guldens,

Overmits dewelke zo is Jennemaria Adriaan de Jong, meerderjaarige ongehuwde dogter cum tutore bij lootinge te deel gevallen en zal alzoo voor haare portie hebben behouden en erfelijk blijven posideeren,
Een parceel akkerland groot een L ofte etc.geleegen alhier te Tilborg ter plaatse de Hasselt aldaar genaamt het Craaijven oost de kinderen Peeter Hensen, zuijd de weduwe Adriaan van Beurden, west de kinderen Adriaan Cleijsen, en noord de kinderen Peeter Hensen,
Item de helft gemeen en onbedeeld in een parceel beemde groot int geheel vijf L ofte etc. geleegen onder Gilse ter plaatse den Els Beemden aldaar genaamt oost de Landscheijding, zuijd Anthonij van den Hoek, west den selven, en noort de kinderen ....,
Item de helft gemeen en onbedeeld in een parceel beemde groot in 't geheel twee L ofte etc. geleegen als voor in de Koe weijde, oost den Heer en Baron van Breda, zuijd de kinderen Rijswijk, west Geraard Paridaan, en noord de weduwe Albertus Baesten cum suis.
En zal de verkrijgerse van dit lot ten haare lasten moeten neemen eene Scheepen gelofte groot in capitaal een hondert guldens waar van houder is Matthijs Drexler,

Voorts is tusschen parthijen condividenten wel expresselijk geconditioneert en ondersprooken dat een jeder zijn aanbedeelde zal moeten aanvaarden van stonden af aan met de lasten chijnsen en pagten van den aanstaande jaare 1787 en voorts dat een jeder op zijn aangekavelde deel en lot zal moeten gedoogen en onderhouden alle weegen etc, ende hebben etc. geloovende etc. pro ut in forma,
En verklaaren de condividenten deese goederen geen leen subject te zijn aan den Ed. Raade en Leenhove van Braband in s'Hage,
Actum Tilborg den elfden november 1700 ses en tachtigh.Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832