Menu

Documenten

Document R-1787-14-486-101r

Kennelijk zij eenen iegelijken dat voor etc. zijn gekomen en gecompareert Johannes Norbart van Aale en de heer Izaac Bles als voogd over de minderjarige dogter Dingena Norbart van Aale kinderen van wijlen Norbart Jan van Aale en Helena van Giersbergen de welke te zaamen hebben gedaan en gemaakt deeze navolgende erfscheijdinge en erfdeijlinge der erfgoederen gekoomen van wijlen Norbart Jan van Aale en Helena van Giersbergen hunne ouders,

Overmits dewelke zo is Johannes Norbart van Aale bij blinde lootinge ten deel gevallen, en zal alzo voor zijne portie hebben, behouden en erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk eene huijzinge, stal en schuur aan malkanderen met den hof en aangelag groot vijff loopensaten ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse het Laar aldaar oost en west Ad: Baijens, zuijd Jan Backers en noord de weduwe Laurens Adams,
Item een parceel zo akkerland als wijde groot drie loopensaten ofte etc. geleegen als voor ter plaatse de Heijningen aldaar oost de kinderen Hendrik Goosens, zuijd de waterlaat, west de kinderen Peter van den Hout en noord het Heijning stratie,
Item een parceel heijbodem groot twee en een half loopensaat ofte etc. geleegen onder Goirle ter plaatse de Heijningen oost Corn: van der Weegen, zuijd Jan Backers en andere, west Jan? van Ierssel en noort de gemeene straat,
Item een parceel akkerland groot vier lopensaten ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse het Laar aldaar oost het Heijning straatie, west en zuijd Peter Hesselmans en noord den H: Geest Armen van Tilborg,
Item een parceel zo land als bosch van oudts genaamd het Heijveld groot een lopensaat ofte daar omtrent geleegen als voor in 't Laar aldaar oost Adriaan Baijens zuijd Jan van Beurden west Johannes Adams en noort Jan Backers,
Item een parceel akkerland groot een en een half lopensaat ofte etc. geleegen als voor in de Heijningen aldaar oost de waterlaat zuijd Jan Baptist Franken west het Heijning stratije en noord de kinderen Hendrik Goosens,
Zijnde dit parceel belast met 1/3 in eenen gulden en seventien stuijvers s'jaars aan den H: Geest Armen alhier,
En al noch met een derde in eenen gulden tien stuijvers s'jaars aan 't comptoir van den hr. rentmeester Abra.. Verster te sBosch,
Item een parceel akkerland groot vier loopensaten ofte etc. geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse het Laar aldaar oost het Heijning straatje west Barbara Snellen zuijd en noord Adr: Baijens,
Item een parceel weijde groot een en een half loopensaat ofte etc. geleegen onder Goirle ter plaatse omtrent de Heijningen aldaar oost ..., zuijd Adr: Baijens west Jan Noijens en noord Gerard Smulders,
Item een parceel weijde groot een en een half loopensaat ofte etc. geleegen als voor ter plaatse de Heijningen, aldaar oost Jan Baptist Franken, zuijd en west ... en noord Fran: Daamen,
Item een parceel uijtgesteeken putten groot vier loopensaten ofte etc. geleegen onder Gilse aldaar oost ... zuijd den H: Geest Armen, west en noord ...,

Overmits de welke zo is Dingena Norbart van Aale bij blinde lotinge te deel gevallen en zal alzo voor haare portie hebben behouden en erffelijk blijven possideeren,
Eerstelijk een half huijs bestaande in twee wooningen met den hoff en aangeleegen akkerland groot te zaamen drie loopensaten ofte etc. gestaan en geleegen alhier onder Tilburg ter paatse de Hasselt aldaar oost en noord Norb: Brocken zuijd de straat en west Gerart Witlocx,
Item een parceel hooijland groot vier hont ofte etc. geleegen onder Waalwijck aldaar oost Ad: de Lepper, zuijd ..., west den ... en noort de vaart,

Voorts is tusschen partijen condividenten wel expresselijk geconditioneerd en ondersprooken dat een ieder zijn aanbedeelde zal moeten aanvaarden van stonden af aan met de lasten van 1787 en voorts dat een ieder op zijn aangekavelde deel en lot zal moeten gedoogen en onderhouden alle weegen, steegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. pro ut in forma.
De condividenten verklaaren dat er onder deeze goederen geen leen subject zijn aan den Ed: Rade en Leenhove van Braband en Land van Overmaze in s'Hage,
Actum Tilburg den 6 januarij 1700 zeeven en tagtigh.
Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832